• โครงการ ก่อสร้างถนนสายข่าลิง-โต๊ะชู๊ด เตราะปลิง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด ปัตตานี

  สร้างเส้นทางคมนาคมเพื่อให้ราษฎรสามารถเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายอุ้มเปี้ยมใหม่พร้อมระบบส่งน้ำ

  จังหวัด ตาก

  ก่อสร้างฝายทดน้ำพร้อมระบบท่อส่งน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ สร้างเส้นทางสายบ้านกะลูแป-บ้านโต๊ะชู๊ด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด ปัตตานี

  สร้างเส้นทางคมนาคมเพื่อให้ราษฎรสามารถเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ปรับปรุงภาวะโภชนาการ

  จังหวัด ปัตตานี

  ปรับปรุงภาวะโภชนาการในพื้นที่ส่งเสริมให้ประชาชน องค์กรประชาชน ผู้นำท้องถิ่น รวมทั้งผู้นำศาสนา ทั้งในระดับตำบลและหมู่บ้านมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโภชนาการได้ตระหนักถึงปัญหาด้านโภชนาการที่ชุมชนกำลังประสบอยู่...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ส่งเสริมศิลปาชีพวัดทรายขาว (บ้านทรายขาว)

  จังหวัด ปัตตานี

  พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายดอยพันวา

  จังหวัด ลำพูน

  ฝายทดน้ำกว่าง 13.00 เมตร สูง 1.5 เมตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ส่งเสริมศิลปาชีพวัดสำเภาเชย

  จังหวัด ปัตตานี

  พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านปาตีมอ

  จังหวัด ปัตตานี

  พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยป่าไผ่

  จังหวัด ลำพูน

  ก่อสร้างอ่างเก็ฐน้ำ สันทำนบ กว้าง 8.00 เมตร ยาว 213.0 เมตร สูง 22.00 เมตร สามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรแก่ราษฎร จำนวน 280 ครัวเรือน 1,500 ไร่...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านพิเทน

  จังหวัด ปัตตานี

  พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค บ้านรวมไทยพัฒนาที่ 9 และ 14

  จังหวัด ตาก

  อุปโภค-บริโภค...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสารวัน

  จังหวัด ปัตตานี

  พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยแหน

  จังหวัด ลำพูน

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ สันทำนบ กว้าง 8.00 เมตร ยาว 155.0 เมตร สูง 22.00 เมตร สามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรจำนวน 1,400 ไร่...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ เลี้ยงแพะพันธุ์นม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด ปัตตานี

  ส่งเสริมการเลี้ยงแพะพันธุ์นมให้แก่นักเรียนและราษฎรให้สามารถประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายบ้านมะโอโค๊ะ 4

  จังหวัด ตาก

  เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๔๒ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชเสาวนีย์ กับพลตรีชัยยุทธ เทพสุวรรณ โดยให้นำราษฎรชาวไทยภูเขาที่สมัครใจ เป็นยามชายแดนตามแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประกอบกับความจำเป็น ในการเสริมสร้างระบบป้องกันตามแนวชายแดนการแจ้งเตือนภัย และการฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกทำลายโดยเร่งด่วน...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายบ้านมะโอโค๊ะ 3

  จังหวัด ตาก

  เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๔๒ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชเสาวนีย์ กับพลตรีชัยยุทธ เทพสุวรรณ โดยให้นำราษฎรชาวไทยภูเขาที่สมัครใจ เป็นยามชายแดนตามแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประกอบกับความจำเป็น ในการเสริมสร้างระบบป้องกันตามแนวชายแดนการแจ้งเตือนภัย และการฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกทำลายโดยเร่งด่วน ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ส่งเสริมพัฒนาอาชีพผู้เลี้ยงปลากะพง

  จังหวัด ปัตตานี

  เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2542 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรสภาพทั่วไปของป่าชายเลนบริเวณรอบศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนยะหริ่ง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำบ้านคอกช้าง

  จังหวัด ลำพูน

  สร้างอ่างเก็บน้ำ สันทำนบดิน กว้าง 6.00 เมตร ยาว 297.0 เมตร สูง 15.00 เมตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายบ้านมะโอโค๊ะ 2 พร้อมระบบส่งน้ำ

  จังหวัด ตาก

  เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๔๒ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชเสาวนีย์ กับพลตรีชัยยุทธ เทพสุวรรณ โดยให้นำราษฎรชาวไทยภูเขาที่สมัครใจ เป็นยามชายแดนตามแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประกอบกับความจำเป็น ในการเสริมสร้างระบบป้องกันตามแนวชายแดนการแจ้งเตือนภัย และการฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกทำลายโดยเร่งด่วน...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายบ้านมะโอโค๊ะ 1 พร้อมระบบส่งน้ำ

  จังหวัด ตาก

  เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๔๒ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชเสาวนีย์ กับพลตรีชัยยุทธ เทพสุวรรณ โดยให้นำราษฎรชาวไทยภูเขาที่สมัครใจ เป็นยามชายแดนตามแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประกอบกับความจำเป็น ในการเสริมสร้างระบบป้องกันตามแนวชายแดนการแจ้งเตือนภัย และการฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกทำลายโดยเร่งด่วน...

  อ่านต่อ »

1 ...495051525354555657...238( 4,741 โครงการ )

curve