โครงการ ฝายดอยพันวา

สถานที่ตั้ง

ตำบล บ้านปวง อำเภอ ทุ่งหัวช้าง จังหวัด ลำพูน

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

ฝายดอยพันวา

บ้านห้วยปิงตำบลบ้านปวงอำเภอทุ่งหัวช้างจังหวัดลำพูน

 

ฝายทดน้ำกว่าง 13.00 เมตรสูง 1.5 เมตร

 

 

 

ที่มา: สำนักประสานงานโครงการพื้นที่ 3

ขัอมูล: ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2557

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve