• โครงการ จัดหาแหล่งน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรนิคมสร้างตนเองลำปาว

  จังหวัด กาฬสินธุ์

  1. เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2540 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำริกับพลเอกเทียนชัย จั่นมุกดา ที่พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ให้พิจารณาฟื้นฟูบูรณะสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าในเขตนิคมสร้างตนเองลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ และหาแนวทางแก้ไขปัญหาช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำในการเกษตรกรรม และการอุปโภค-บริโภค 2. เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2542 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชวโรกาสใ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยปอ

  จังหวัด กาฬสินธุ์

  เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านหัวนาคำ หมู่ที่ 6 ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ในการนี้ได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ำใช้ทำการเกษตร ตามที่ นายประสบ ในอรชรกำนันตำบลนาบอน ได้ขอพระราชทานความช่วยเหลือ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยสังกะ

  จังหวัด กาฬสินธุ์

  เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2548 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านดินจี่ บ้านห้วยสมอทบ ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยสังกะ เพื่อช่วยเหลือราษฎรบ้านโพนแพงที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำให้มีแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ทำการเกษตรในฤดูแล้งได้อย่างเพียงพอ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ขุดลอกร่องชักน้ำ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านป่ากล้วย

  จังหวัด กาฬสินธุ์

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการขุดลอกร่องชักน้ำ ก่อสร้างคลองส่งน้ำและท่อส่งน้ำ พร้อมก่อสร้างบ่อพักน้ำบ้านป่ากล้วย ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2549 ตามที่ นางเทวี บุญสาร ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บ้านป่ากล้วย หมู่ที่ 10 ตำบลลำปาว อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ขอพระราชทานพระมหากรุณา ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล 0005.3/25435 ลงวั...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยม่วง

  จังหวัด กาฬสินธุ์

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยม่วง ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ นายวิทยา ทะมานนท์ ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองห้าง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอพระราชทานพระกรุณาในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแก่งหว้าตอนบน พร้อมคลองส่งน้ำและให้ก่อสร้างถนนลาดยางสายโนนสวรรค์ – โพนนาดี สำหรับใช้สัญจรและขนส่งสินค้า ซึ่งกรมชลประทานไ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ เมืองสหกรณ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด กาฬสินธุ์

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำริทรงเห็นด้วยกับการจัดตั้ง ศูนย์สาธิตสหกรณ์การเกษตรถาวรวัฒนา จำกัด ขึ้นในพื้นที่จังหวัดนครนายก และจังหวัดกาฬสินธุ์ และพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สำหรับการก่อสร้างโรงสีข้าว...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ก่อสร้างคลองส่งน้ำดาดคอนกรีตบ้านหนองคู อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด กาฬสินธุ์

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ เทศบาลตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอพระราชทานพระมหากรุณาในการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตบริเวณบ้านหนองคู หมู่ที่ 2 ตำบลเหล่าอ้อย อำเภอร่องคำ เพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ำใช้ทำการเกษตร ทำให้ราษฎรมีน้ำใช้สำหรับอุปโภค-บริโภค ได้อย่างเพียงพอตลอดปี ตามหนังสือ สำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยค้อ

  จังหวัด กาฬสินธุ์

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยค้อพร้อมขุดลอกลำห้วยค้อไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแซงบาดาล อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอพระราชทานความช่วยเหลือ (ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่รล 0008.3/18007 ลงวันที่ 23พฤศจิกายน 2554)...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายห้วยน้ำหมันพร้อมระบบส่งน้ำ

  จังหวัด เลย

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการฝายห้วยน้ำหมันพร้อมระบบส่งน้ำ ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ นายสมิง สิงขรณ์ ราษฎรบ้านหมากแข้ง ตำบลกกสะท้อน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ขอพระราชทานพระมหากรุณาก่อสร้างระบบส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่ทำการเกษตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยโขงช้าง

  จังหวัด เลย

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยโขงช้าง บ้านหัวนา หมู่ที่ 10 ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ นายทรงศักดิ์ พิมพ์แสงจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดเลย ขอพระราชทานพระมหากรุณาในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบริเวณศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดเลย ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล 0005...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย

  จังหวัด เลย

  เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2553 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ โดยทรงติดตามการดำเนินงานโครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชดำริให้ศูนย์ฯ เป็นแหล่งผลิตและกระจายพันธุ์สัตว์ที่จำเป็นและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ไปยังโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ขาดแคลน รวมทั้งให้กับราษฎรที่ยากจนในเขตพื้นที่ต่าง ๆ ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ปรับปรุงฝายบ้านเดิ่น

  จังหวัด เลย

  โครงการปรับปรุงฝายบ้านเดิ่น เป็นส่วนหนึ่งของแผนแม่บทที่สนับสนุนโครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ดำเนินการก่อสร้างฝายคอนกรีต (Ogee weir) สูง 4.00 เมตร สันฝาย ยาว 25.00 เมตร ท่อส่งน้ำ AC ขนาด ? 0.30 เมตร + ยาว 1,790 เมตร ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยวังกวางโตนพร้อมระบบส่งน้ำ

  จังหวัด เลย

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยวังกวางโตน พร้อมระบบส่งน้ำ บ้านห้วยไผ่เหนือไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย ขอพระราชทานความช่วยเหลือ (ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล 0008.3/3978 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2554) ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฟื้นฟูอาหารช้างป่าภูหลวงอันเนื่องมาจาพระราชดำริ

  จังหวัด เลย

  เมื่อปี 2542 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จไปยังเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง และพระราชทานพระราชดำริให้ดำเนินการโครงการปลูกพืชอาหารช้างในพื้นที่ป่าธรรมชาติภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง เพื่อเป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยป้องกันไม่ให้ช้างออกไปหากินนอกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและทำความเสียหายให้กับพืชสวนไร่นาของชาวบ้าน ซึ่งเป็นสาเหตุให้ช้างถูกทำร้ายถึงกับเสียชีวิต...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ขุดลอกผาเกิ้ง-ผานาง

  จังหวัด เลย

  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีความห่วงใยราษฎรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ส่วนใหญ่ยังมีความยากจนและต้องประสบกับวิกฤตการณ์ต่างๆ เช่น น้ำท่วม, ความแห้งแล้ง ฯลฯ เป็นผลให้การทำเกษตรกรรมไม่ได้ผลเท่าที่ควร นอกจากนั้นยังได้มีนายทุนต่างชาติได้เข้ามามากกว้านซื้อที่ดินจากราษฎรที่ยากจนและรู้เท่าไม่ถึงการณ์ไว้เป็นจำนวนมาก อันจะทำให้เกิดการขาดแคลนที่ดินทำกินต่อไปในอนาคต จึงได้มีพระรา...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ขุดลอกสระเก็บน้ำโรงเรียนฮิลมาร์พาเบิล

  จังหวัด เลย

  เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2554 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนฮิลมาร์พาเบิล บ้านเหมืองทอง หมู่ที่ 9 ตำบลเชียงกลม อำเภอปากชม จังหวัดเลย ได้พระราชทานพระราชดำริ ให้กรมชลประทานพิจารณาจัดหาแหล่งน้ำเพิ่มเติม ให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนฮิลมาร์พาเบิล โดยการปรับปรุงสระเก็บน้ำภายในโรงเรียนให้สามารถกักเก็บน้ำได้มากขึ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ปรับปรุงการจัดหาแหล่งน้ำให้แก่ราษฎรตำบลทรัพย์ไพวัลย์

  จังหวัด เลย

  เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2554 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านวังชมภู ตำบลทรัพย์ไพวัลย์ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย ได้พระราชทานพระราชดำริ ให้กรมชลประทานพิจารณาจัดหาแหล่งน้ำเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านวังชมภู และราษฎรบ้านวังชมภู ซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำสถานีทดลองเกษตรที่สูงภูเรือ

  จังหวัด เลย

  จัดหาแหล่งน้ำให้แก่ราษฎรในเขตหมู่บ้านน้ำผักและหมู่บ้านใกล้เคียงให้สามารถเพาะปลูกได้ทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง อีกทั้งมีน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค-บริโภค และเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ได้ตลอดปี...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ พัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว (2) อันเนื่องมาจากพระราชดำ

  จังหวัด เลย

 • โครงการ พัฒนาพื้นที่ตำบลเหล่ากอหกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (แผนงานโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าไม้)

  จังหวัด เลย

  เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2556 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำริ กับ นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เลขาธิการ กปร. ให้พิจารณาช่วยเหลือราษฎรตำบลเหล่ากอหก อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ซึ่งประสบปัญหาที่ดินทำกิน อาชีพป่าไม้ และขาดแคลนน้ำ ไม่สามารถทำการเกษตรหรือปลูกพืชผลให้ดีได้...

  อ่านต่อ »

12345...238( 4,741 โครงการ )

curve