• โครงการ พัฒนาตลาดอเนกประสงค์จิตมั่นราชกิจ (ติวานนท์) พื้นที่ควบคุมในพระองค์ 904

  จังหวัด นนทบุรี

  ลักษณะโครงการ : จัดการอบรมมาตรฐานตลาดสด น่าซื้อ และสุขวิทยาส่วนบุคคล สำหรับผู้สัมผัสอาหารแก่ผู้ประกอบการ, จัดซื้อครุภัณฑ์ครัวร้านอาหาร , การตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหารของตลาด ประโยชน์ของโครงการ : พัฒนาตลาด ให้เป็นแหล่งซื้อขายผลผลิตและสินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภค ที่มีมาตรฐานถูกหลักตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข ลดความเสี่ยงจากอันตรายในการบริโภคอาหารของประชาชน ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยศาลา

  จังหวัด ราชบุรี

  กรมชลประทานดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก พื้นที่รับน้ำ 19.5 ตารางกิโลเมตร ปริมาณน้ำเก็บกัก ความจุ 2.45 ลูกบาศก์เมตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด กระบี่

  ส่งเสริมการเลี้ยงปลาในกระชัง ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเพาะเลี้ยวสัตว์น้ำ ให้กลุ่มเกษตรกรมีผลผลิตสัตว์น้ำเพิ่มขึ้น สามารถสร้างรายได้และอาชีพให้กับเกษตรกรและชาวประมงในพื้นที่ ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ขุดลอกสระเก็บน้ำโรงเรียนฮิลมาร์พาเบิล

  จังหวัด เลย

  เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2554 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนฮิลมาร์พาเบิล บ้านเหมืองทอง หมู่ที่ 9 ตำบลเชียงกลม อำเภอปากชม จังหวัดเลย ได้พระราชทานพระราชดำริ ให้กรมชลประทานพิจารณาจัดหาแหล่งน้ำเพิ่มเติม ให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนฮิลมาร์พาเบิล โดยการปรับปรุงสระเก็บน้ำภายในโรงเรียนให้สามารถกักเก็บน้ำได้มากขึ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายบ้านเขาน้ำตกและระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด ยะลา

  เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2545 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จพระราชดำเนินยังโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 10 บ้านเขาน้ำตก หมู่ที่ 7 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา เพื่อทรงเยี่ยมราษฎร ในการนี้ได้มีพระราชกระแสสรุปได้ว่า ให้พิจารณาให้ความช่วยเหลือราษฎรซึ่งประสบปัญหาความเดือนร้อนจากการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค และทำการเกษตรของหมู่บ้านตามความเหมาะสมของพื้นที่และงบประม...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยไร่

  จังหวัด เลย

  วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2524 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนิน ณ โรงเรียนร่มเกล้า บ้านชมเจริญ มีพระราชดำริให้กองบัญชาการหน่วยผสมพลเรือนตำรวจทหารที่ 21 หรือ พตท.21(พตท.1718 เดิม) จัดทำโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อความมั่นคงบริเวณห้วยปลาดุก เพื่อให้ราษฎรเข้าอยู่อาศัยและมีที่ทำกิน ซึ่ง พตท.21 จึงมีหนังสือเลขที่ สร.4001(218)5/180 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2524 ให้กรมชลประทานก่อสรา้งแหล่งน้ำเพื่อสนับสนุนโ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำหินสีตอนบน

  จังหวัด ราชบุรี

  อ่างเก็บน้ำน้ำขนาดเล็ก พื้นที่รับน้ำ 8.25 ตารางกิโลเมตร ปริมาณน้ำเก็บกัก ความจุ1.064 ลูกบาศก์เมตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฟื้นฟูอาหารช้างป่าภูหลวงอันเนื่องมาจาพระราชดำริ

  จังหวัด เลย

  เมื่อปี 2542 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จไปยังเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง และพระราชทานพระราชดำริให้ดำเนินการโครงการปลูกพืชอาหารช้างในพื้นที่ป่าธรรมชาติภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง เพื่อเป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยป้องกันไม่ให้ช้างออกไปหากินนอกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและทำความเสียหายให้กับพืชสวนไร่นาของชาวบ้าน ซึ่งเป็นสาเหตุให้ช้างถูกทำร้ายถึงกับเสียชีวิต...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนฮิลมาร์พาเบิล

  จังหวัด เลย

 • โครงการ พัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด ยโสธร

  มื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2543 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านคำน้ำสร้าง ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ในการนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานพระราชดำริให้หน่วยงานราชการต่าง ๆ พิจารณาช่วยเหลือเรื่องปากท้องของราษฎรในพื้นที่ซึ่งเป็นหมู่บ้านยากจน ในวันเดีย...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โครงการก่อสร้างถนน

  จังหวัด ภูเก็ต

  ก่อสร้างเส้นทางคมนาคมเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ราษฎร ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ สาธิตทฤษฎีใหม่บ้านแดนสามัคคี

  จังหวัด กาฬสินธุ์

  เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชดำริให้พิจารณาจัดหาแหล่งน้ำเพื่อสนับสนุนการเพาะปลูกของราษฎร โดยการขุดสระ กักเก็บน้ำตามแนวทฤษฎีใหม่ ในบริเวณพื้นที่ที่ราษฎรน้อมเกล้าฯถวาย จำนวน 13 ไร่ 3 งาน อยู่ที่บ้านแดนสามัคคี ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2536 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชดำริให้ขยายผลการดำเ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ พัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด มุกดาหาร

  เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2537 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดำริ ให้จัดหาแหล่งน้ำช่วยเหลือการทำการเกษตรปลูกและการอุปโภค-บริโภคของราษฎรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2537 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชดำริให้พิจารณาจัดตั้งโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบนฯ ในลักษณะการพัฒนาพื้นที่แบบเบ็ดเสร็จ โดยประ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายคลองตางิพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด ชุมพร

  ลักษณะโครงการ : ฝายทดน้ำขนาด 21.00x 36.00 x4.00 เมตร, ระบบท่อส่งน้ำ จำนวน 3 สาย ยาว 7,721 เมตร ประโยชน์ของโครงการ : สามารถส่งน้ำให้ราษฎร และพื้นที่บริเวณใกล้เคียง จำนวน 600 ครัวเรือน 1,650 คน มีน้ำใช้สำหรับอุปโภคบริโภค และได้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ รวมทั้งส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่การเกษตร จำนวน 2,500 ไร่ ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำบ้านพุกรูด

  จังหวัด ราชบุรี

  กรมชลประทานดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านพุกรูด...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำบ้านไทประจันต์ (2)

  จังหวัด ราชบุรี

  กรมชลประทานดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก เก็บกัก ความจุ 60,000 ลูกบาศก์เมตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำบ้านสันติ 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด ยะลา

  ลักษณะโครงการ : ปรับปรุงถนนลำเลียง ขนาดผิวการจราจรกว้าง 4.00 ม. ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม. ความยาว 2.800 ก.ม., ปรับปรุงตัวอ่างเก็บน้ำ จำนวน 1 แห่ง ความจุ 150,000 ลบ.ม. กว้าง 3.50 ม.ยาว 70 ม. สูง 20 ม.,ก่อสร้างระบบส่งน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 250 มม. ความยาว 1.050 ก.ม. ประโยชน์ของโครงการ : สามารถเพิ่มเติมแหล่งกักเก็บน้ำดิบสนับสนุนการอุปโภคบริโภคให้กับราษฎร จำนวน 807 ครัวเรือน 1,938 คน 600 ไร่ ให้มีน้ำอย...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อาคารอัดน้ำบ้านคลองหินดำพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด ชุมพร

  โครงการอาคารอัดน้ำบ้านคลองหินดำพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านหน้าศาลช้างแล่น หมู่ที่ 12 ตำบลเขาค่าย อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ก่อสร้างอาคารอัดน้ำ 2 ช่องสี่เหลี่ยม ขนาด 2.50 x 2.50 เมตร ยาว 42.50 เมตร และก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำสายใหญ่ ความยาว รวม 6,044 เมตร พร้อมอาคารประกอบ จำนวน 69 แห่ง สามารถส่งน้ำเพื่อช่วยราษฎรบ้านหน้าศาลช้างแล่น หมู่ที่ 12 บ้านคลองหินดำ หมู่ที่ 2 และบ้านเขาค่ายหมู่...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด ศรีสะเกษ

  เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2537 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ในการนี้มีพระราชดำริให้ส่วนราชการร่วมกันพิจารณาจัดตั้งศูนย์พัฒนาการเกษตรแบบเบ็ดเสร็จ เพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ ซึ่งประกอบอาชีพทำนาไม่ได้ผลและขาดแคลนน้ำในการประกอบอาชีพ ในลักษณะเช่นเดียวกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต่อมาในวันที่ 27 พฤศจิกายน 254...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยพุกรูด

  จังหวัด ราชบุรี

  กรมชลประทานดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก พื้นที่รับน้ำ 9.0 ตารางกิโลเมตร ปริมาณน้ำเก็บกัก ความจุ 585,280 ลูกบาศก์เมตร...

  อ่านต่อ »

12345...235( 4,685 โครงการ )

curve