• โครงการ อ่างเก็บน้ำน้ำเลย

  จังหวัด เลย

  เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2520 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดำริ ให้พิจารณาวางโครงการเขื่อนเก็บกักน้ำแม่น้ำเลย เพื่อจัดหาน้ำให้ราษฎรในลุ่มน้ำเลยใช้ทำการเพาะปลูกได้ทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง และมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคได้ตลอดปี ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยไร่

  จังหวัด เลย

  วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2524 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนิน ณ โรงเรียนร่มเกล้า บ้านชมเจริญ มีพระราชดำริให้กองบัญชาการหน่วยผสมพลเรือนตำรวจทหารที่ 21 หรือ พตท.21(พตท.1718 เดิม) จัดทำโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อความมั่นคงบริเวณห้วยปลาดุก เพื่อให้ราษฎรเข้าอยู่อาศัยและมีที่ทำกิน ซึ่ง พตท.21 จึงมีหนังสือเลขที่ สร.4001(218)5/180 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2524 ให้กรมชลประทานก่อสรา้งแหล่งน้ำเพื่อสนับสนุนโ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อุโมงค์ผันน้ำ"ละยังภูมิพัฒน์"

  จังหวัด กาฬสินธุ์

  ขุดอุโมงค์ผันน้ำพื้นที่รับประโยชน์ 16,600 ไร่...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำดงสวนพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด กาฬสินธุ์

  หัวงานเป็นเขื่อนดิน ใช้ประโยชน์เพื่อการอุปโภคบริโภค เลี้ยงสัตว์ และเป็นแหล่งน้ำในฤดูแล้ง ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ บ้านกลาง ตำบลปากตม

  จังหวัด เลย

  เป็นแหล่งเรียนรู้จ้างงาน และเป็นแหล่งท่องเที่ยว...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยศอกพร้อมระบบ

  จังหวัด เลย

  เป็นแหล่งน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค และการเกษตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำสวย

  จังหวัด เลย

  เป็นแหล่งน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค และการเกษตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง

  จังหวัด เลย

  เป็นแหล่งน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค และการเกษตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยชม

  จังหวัด เลย

  เป็นแหล่งน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค และการเกษตรแก่ราษฎร 200 ครอบครัว ให้สามารถเพาะปลูกได้ทั้งฟโุฝน และฤดูแล้ง...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

  จังหวัด นครราชสีมา

  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ได้พระราชทานพระดำริกับ ศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อภินันท์ สุประเสริฐ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในคราวเสด็จไปทรงประชุมเตรียมงานออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ และศูนย์ดูแลสุนัขจรจัด ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ และในคราวเสด็จไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ อำเภ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ของกลุ่มเยาวชนแม่สอย (ส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่เยาวชน)

  จังหวัด เชียงใหม่

  เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๔๕ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมโครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ และไก่ลูกผสมของกลุ่มเยาวชนตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ และมีพระราชกระแสให้พิจารณาจัดหาน้ำช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ของโครงการดังกล่าว ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ขุดลอกแหล่งน้ำวัดป่าภูธรรม

  จังหวัด หนองบัวลำภู

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการขุดลอกแหล่งน้ำวัดป่าภูธรรมไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่พระอธิการอรุณ โรจนธมฺโม เจ้าอาวาสวัดป่าภูธรรม บ้านลาดกรุงศรี หมู่ที่ 9 ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ขอพระราชทานพระมหากรุณาขุดลอกแหล่งน้ำบริเวณวัดป่าภูธรรม ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล 0005.3/20833 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2549...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายทดน้ำไอร์กือเนาะ

  จังหวัด นราธิวาส

  ก่อสร้างฝายเพื่อเก็บกักน้ำและส่งน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ แก้มลิงหนองตะพอง

  จังหวัด จันทบุรี

  ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ขนาด 2x2 เมตร และซ่อมแซม ปรับปรุงระบบทำนบดิน ยาว 182 เมตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาน้ำให้ราษฎรบ้านธนูศิลป์

  จังหวัด นราธิวาส

  โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการจัดหาน้ำให้ราษฎรหมู่ที่ 8 (ฝายบ้านธนูศิลป์) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านธนูศิลป์ ตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาสจังหวัดนราธิวาส พิกัด 47 N QG 668 – 013 แผนที่มาตราส่วน 1:50,000 พระราชดำริ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2545 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาน้ำให้ราษฎรบ้านอัยจาดา

  จังหวัด นราธิวาส

  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินบ้านธนูศิลป์ หมู่ที่ 8 ตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2545 ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชกระแสกับนายสหัส บุญญาวิวัฒน์ ผู้ช่วยเลขาธิการพระราชวัง ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการ กปร. และนายวิศาล ไมตรียืนยง วิศวกรใหญ่ฯ ด้านควบคุมการก่อสร้าง กรมชลประทาน ความว่า ให้จัดหาน้ำเพื่ออุปโภ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โครงการท่อระบายน้ำบ้านโคกมาแจและระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ท่อระบายน้ำ 1 บ้านโคกมาแจ และระบบส่งน้ำ)

  จังหวัด นราธิวาส

  ด้วยสำนักราชเลขาธิการได้มีหนังสือที่ รล 0005/09781 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2545 และสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้มีหนังสือ ที่ นร 1108/1835 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2545 ขอให้กรมชลประทานพิจารณากรณี นายมะสาและ ปะดอมะ กำนันตำบลลูโบ๊ะบือซา และนายอับดุลลาเต๊ะ มะดีเยาะ ผู้ใหญ่บ้านโคกมาแจ ตำบลลูโล๊ะบือซาอำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ได้มีหนังสือขอพระราชทานพระมหากรุณา...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โครงการจัดหาน้ำให้ราษฎรบ้านอาแนโต๊ะอีแตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด นราธิวาส

  เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2545 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรและสมาชิกศิลปาชีพบ้านโต๊ะโมะ หมู่ที่ 3 ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำปีแนมูดอ

  จังหวัด นราธิวาส

  เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2523 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรบ้านปีแนมูดอ ในพื้นที่ตำบลบูกิต อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ได้มีพระราชดำริ ให้กรมชลประทานพิจารณาสร้างอ่างเก็บน้ำปีแนมูดอ ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก บริเวณเชิงเขาเหนือพื้นที่ดังกล่าว กรมชลประทานได้พิจารณาโครงการสำรวจรายละเอียดภูมิประเทศออกแบบและจัดเข้าแผนงานก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดเล็กปีงบประมาณ 2525 ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านโคกสะตอ (ระบายน้ำ)

  จังหวัด นราธิวาส

  เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2546 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของราษฎรบ้านโคกสะตอ หมู่ที่ 7 ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชดำริให้นำรูปแบบการพัฒนาพื้นที่บ้านยูโยมาปรับใช้ในพื้นที่บ้านโคกสะตอ และพิจารณาจัดหาน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคและการเกษตรให้แก่ราษฎร...

  อ่านต่อ »

12345...238( 4,741 โครงการ )

curve