• โครงการ จัดหาน้ำให้ราษฎรบ้านธนูศิลป์

  จังหวัด นราธิวาส

  โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการจัดหาน้ำให้ราษฎรหมู่ที่ 8 (ฝายบ้านธนูศิลป์) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านธนูศิลป์ ตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาสจังหวัดนราธิวาส พิกัด 47 N QG 668 – 013 แผนที่มาตราส่วน 1:50,000 พระราชดำริ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2545 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาน้ำให้ราษฎรบ้านอัยจาดา

  จังหวัด นราธิวาส

  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินบ้านธนูศิลป์ หมู่ที่ 8 ตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2545 ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชกระแสกับนายสหัส บุญญาวิวัฒน์ ผู้ช่วยเลขาธิการพระราชวัง ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการ กปร. และนายวิศาล ไมตรียืนยง วิศวกรใหญ่ฯ ด้านควบคุมการก่อสร้าง กรมชลประทาน ความว่า ให้จัดหาน้ำเพื่ออุปโภ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โครงการท่อระบายน้ำบ้านโคกมาแจและระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ท่อระบายน้ำ 1 บ้านโคกมาแจ และระบบส่งน้ำ)

  จังหวัด นราธิวาส

  ด้วยสำนักราชเลขาธิการได้มีหนังสือที่ รล 0005/09781 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2545 และสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้มีหนังสือ ที่ นร 1108/1835 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2545 ขอให้กรมชลประทานพิจารณากรณี นายมะสาและ ปะดอมะ กำนันตำบลลูโบ๊ะบือซา และนายอับดุลลาเต๊ะ มะดีเยาะ ผู้ใหญ่บ้านโคกมาแจ ตำบลลูโล๊ะบือซาอำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ได้มีหนังสือขอพระราชทานพระมหากรุณา...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โครงการจัดหาน้ำให้ราษฎรบ้านอาแนโต๊ะอีแตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด นราธิวาส

  เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2545 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรและสมาชิกศิลปาชีพบ้านโต๊ะโมะ หมู่ที่ 3 ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำปีแนมูดอ

  จังหวัด นราธิวาส

  เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2523 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรบ้านปีแนมูดอ ในพื้นที่ตำบลบูกิต อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ได้มีพระราชดำริ ให้กรมชลประทานพิจารณาสร้างอ่างเก็บน้ำปีแนมูดอ ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก บริเวณเชิงเขาเหนือพื้นที่ดังกล่าว กรมชลประทานได้พิจารณาโครงการสำรวจรายละเอียดภูมิประเทศออกแบบและจัดเข้าแผนงานก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดเล็กปีงบประมาณ 2525 ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านโคกสะตอ (ระบายน้ำ)

  จังหวัด นราธิวาส

  เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2546 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของราษฎรบ้านโคกสะตอ หมู่ที่ 7 ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชดำริให้นำรูปแบบการพัฒนาพื้นที่บ้านยูโยมาปรับใช้ในพื้นที่บ้านโคกสะตอ และพิจารณาจัดหาน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคและการเกษตรให้แก่ราษฎร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านไอจือเราะ

  จังหวัด นราธิวาส

  เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2545 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จฯ ทรงเยี่ยมราษฎรและสมาชิกศูนย์ศิลปาชีพวัดโต๊ะโมะ ตำบลมาโมง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ในการนี้ได้มีพระราชเสาวนีย์ให้ช่วยเหลือราษฎรบ้านไอจือเราะ ซึ่งได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค – บริโภค ตามที่นายมะนาวี ดือเลาะ ผู้ใหญ่บ้านไอจือเราะ ขอพระราชทานความช่วยเหลือ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านอีนอ

  จังหวัด นราธิวาส

  เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2547 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเสด็จ พระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระบรม โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารไปทรงเยี่ยมราษฎรและสมาชิกศิลปาชีพที่บ้านกาหลง หมู่ที่ 1 ตำบลกาหลง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส นายมะกอเซ็ง มูดอ ผู้ใหญ่บ้านบ้าน อีนอ หมู่ที่ 1 ตำบลศรีสาคร และคณะ ได้ขอพระราชทานความ ช่วยเหลือ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรหมู่ 2,5,6(ฝายบ้านกาหนั้วะ)

  จังหวัด นราธิวาส

  เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2545 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรและสมาชิกศิลปาาาชีพบ้านคลอแระ ตำบลบาเระใต้ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ในการนี้ ได้มีพระราชดำรัสให้กรมชลประทานดำเนินการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำทำนา โดยให้พิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งสภาพพื้นที่และฝบประมาณในการดำเนินการ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาน้ำสนับสนุนสวนพฤกษศาสตร์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

  จังหวัด นราธิวาส

  เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2542 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้มีพระราชดำริ ณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส สรุปได้ว่า "ให้จังหวัดชายแดนภาคใต้มีสวนพฤกษศาสตร์สำหรับรวบรวมพันธุ์ไม้ประจำถิ่น เพื่อการศึกษา การนันทนาการ และการท่องเที่ยวของประชาชน อย่างเช่นที่จังหวัดเชียงใหม่มีสวนพฤกษศาสตร์ที่อำเภอแม่ริม"...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ปรับปรุงระบบระบายน้ำในเขตพระตำหนัก ทักษิณราชนิเวศน์

  จังหวัด นราธิวาส

  สำนักพระราชวังได้มีหนังสือที่ พว 0009 (ทษ) /21 ลงวันที่ 15 มกราคม 2546 มายังกรมชลประทาน ขอรับการสนับสนุนการปรับปรุงระบบระบายน้ำในเขตพระราชฐาน พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ ให้กรมชลประทานพิจารณาหาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากน้ำที่ไหลมาจากเขาตันหยงเข้าสู่เขตพระราชฐาน พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งปลูกสร้างภายในพระตำหนักฯ ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านบาลูกาปัส

  จังหวัด นราธิวาส

  เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2546 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เพิ่มขึ้นอีก 1 แห่ง ที่บ้านบาลูกากาปัส หมู่ที่ 1 ตำบลเอราวัณ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส เพื่อเป็นการช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ใกล้เคียงให้ได้มีแหล่งจ้างงาน แหล่งผลิตอาหารและให้ความรู้ด้านการเกษตรที่ถูกต้อง...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ลาดยางถนนบนคันกั้นน้ำบ้านศรีพงัน-ประตูระบายน้ำปลายคลองมูโน๊ะ

  จังหวัด นราธิวาส

  เพื่อเป็นเส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อตำบลเกาะสะท้อน และตำบโฆษิต...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรบ้านบาวง (เกาะโล๊ะโหนด)

  จังหวัด นราธิวาส

  เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2546 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ฯ ไปยังวัด พระพุทธ หมู่ที่ 4 ตำบล พร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เพื่อทรงงานศิลปาชีพและเยี่ยมเยียนราษฎร ซึ่งในการนี้นายสมวงศ์ บกสกุล กำนันบางขุนทอง ได้มีหนังสือเรียนนายสหัส บุญญาวิวัฒน์ ผู้ช่วยเลขาธิการพระราชวัง (ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ) ขอให้พระราชทานคลองส่งน้...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านปลักปลาและบ้านตะเหลียง

  จังหวัด นราธิวาส

  เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2546 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระรชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ไปยังหมู่บ้านปศุสัตว์ - เกษตรมูโนะ หมู่ที่ 4 ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เพื่อทรงงานศิลปาชีพและเยี่ยมเยียนราษฎร ในการนี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ได้มีพระราชกระแสให้ดำเนินการช่วยเหลือราษฎรบ้านตะเหลียงในเรื่องระบบไฟฟ้า ถนน และระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ระบบส่งน้ำบ้านปลักปลาและอาคารประกอบ

  จังหวัด นราธิวาส

  เมือ่วันที่ 13 กันยายน 2546 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ไปยังหมู่บ้านปศุสัตว์เกษตรมูโนะ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายบ้านต้นตาล

  จังหวัด นราธิวาส

  เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2546 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรบ้านลูโบ๊ะปาเระ ตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ในการนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้มีพระราชกระแส สรุปใจความว่า ให้กรมชลประทานพิจารณาก่อสร้างฝายทดน้ำแทนฝายทดน้ำเดิมที่ไม่สามารถทดน้ำให้ราษฎรทำนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยเหลือพื้น...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายบ้านลูโบ๊ะปาเระพร้อมระบบส่งน้ำ

  จังหวัด นราธิวาส

  เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2546 สมเด็จพระนางเจ?าฯ พระบรมราชินีนาถ พร?อมด?วย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนินทรงเยยมราษฎร บ?านลูโบะปาเระ ตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ในการนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได? มีพระราชกระแสกับนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี นายสามารถ โชคคณาพิทักษ์ อธิบดีกรมชลประทาน และ ม.ล.จิรพันธุ? ทวีวงศ์ ผู?อํานวยการกองประสานงานโครงการฯ 4 ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาน้ำเพิ่มเติมฝายกรือซอ(กิจกรรมจัดหาน้ำให้แก่ราษฎรบ้านเจ๊ะเหม)

  จังหวัด นราธิวาส

  เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2546 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านโต๊โม๊ะ หมู่ที่ 3 ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ได้มีราษฎรหมู่ที่ 4 บ้านกรือซอ และหมู่ที 3 บ้านเจ๊ะเหม ตำบลแ้วง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ขอพระราชทานความช่วยเหลือเนื่องจากขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชดำริให่้เจ้าหน้าที่กรมชลประทานพิจารณาถึงความเหมาะสมทั้ง...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายทดน้ำบ้านบือแจง

  จังหวัด นราธิวาส

  เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2546 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านโต๊ะโม๊ะ หมู่ที่ 3 ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับการให้ควาามช่วยเหลือแก่ราษฎรในบริเวณดังกล่าว ซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค โดยขอให้ทางกรมชลประทานช่วยพิจารณาความเหมาะสมในด้านพื้นที่และงบประมาณในการดำเนินการ...

  อ่านต่อ »

12345...238( 4,741 โครงการ )

curve