• โครงการ สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

  จังหวัด นครราชสีมา

  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ได้พระราชทานพระดำริกับ ศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อภินันท์ สุประเสริฐ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในคราวเสด็จไปทรงประชุมเตรียมงานออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ และศูนย์ดูแลสุนัขจรจัด ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ และในคราวเสด็จไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ อำเภ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ของกลุ่มเยาวชนแม่สอย (ส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่เยาวชน)

  จังหวัด เชียงใหม่

  เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๔๕ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมโครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ และไก่ลูกผสมของกลุ่มเยาวชนตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ และมีพระราชกระแสให้พิจารณาจัดหาน้ำช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ของโครงการดังกล่าว ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ขุดลอกแหล่งน้ำวัดป่าภูธรรม

  จังหวัด หนองบัวลำภู

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการขุดลอกแหล่งน้ำวัดป่าภูธรรมไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่พระอธิการอรุณ โรจนธมฺโม เจ้าอาวาสวัดป่าภูธรรม บ้านลาดกรุงศรี หมู่ที่ 9 ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ขอพระราชทานพระมหากรุณาขุดลอกแหล่งน้ำบริเวณวัดป่าภูธรรม ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล 0005.3/20833 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2549...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายทดน้ำไอร์กือเนาะ

  จังหวัด นราธิวาส

  ก่อสร้างฝายเพื่อเก็บกักน้ำและส่งน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ แก้มลิงหนองตะพอง

  จังหวัด จันทบุรี

  ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ขนาด 2x2 เมตร และซ่อมแซม ปรับปรุงระบบทำนบดิน ยาว 182 เมตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาน้ำให้ราษฎรบ้านธนูศิลป์

  จังหวัด นราธิวาส

  โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการจัดหาน้ำให้ราษฎรหมู่ที่ 8 (ฝายบ้านธนูศิลป์) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านธนูศิลป์ ตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาสจังหวัดนราธิวาส พิกัด 47 N QG 668 – 013 แผนที่มาตราส่วน 1:50,000 พระราชดำริ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2545 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาน้ำให้ราษฎรบ้านอัยจาดา

  จังหวัด นราธิวาส

  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินบ้านธนูศิลป์ หมู่ที่ 8 ตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2545 ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชกระแสกับนายสหัส บุญญาวิวัฒน์ ผู้ช่วยเลขาธิการพระราชวัง ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการ กปร. และนายวิศาล ไมตรียืนยง วิศวกรใหญ่ฯ ด้านควบคุมการก่อสร้าง กรมชลประทาน ความว่า ให้จัดหาน้ำเพื่ออุปโภ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โครงการท่อระบายน้ำบ้านโคกมาแจและระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ท่อระบายน้ำ 1 บ้านโคกมาแจ และระบบส่งน้ำ)

  จังหวัด นราธิวาส

  ด้วยสำนักราชเลขาธิการได้มีหนังสือที่ รล 0005/09781 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2545 และสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้มีหนังสือ ที่ นร 1108/1835 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2545 ขอให้กรมชลประทานพิจารณากรณี นายมะสาและ ปะดอมะ กำนันตำบลลูโบ๊ะบือซา และนายอับดุลลาเต๊ะ มะดีเยาะ ผู้ใหญ่บ้านโคกมาแจ ตำบลลูโล๊ะบือซาอำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ได้มีหนังสือขอพระราชทานพระมหากรุณา...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โครงการจัดหาน้ำให้ราษฎรบ้านอาแนโต๊ะอีแตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด นราธิวาส

  เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2545 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรและสมาชิกศิลปาชีพบ้านโต๊ะโมะ หมู่ที่ 3 ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำปีแนมูดอ

  จังหวัด นราธิวาส

  เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2523 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรบ้านปีแนมูดอ ในพื้นที่ตำบลบูกิต อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ได้มีพระราชดำริ ให้กรมชลประทานพิจารณาสร้างอ่างเก็บน้ำปีแนมูดอ ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก บริเวณเชิงเขาเหนือพื้นที่ดังกล่าว กรมชลประทานได้พิจารณาโครงการสำรวจรายละเอียดภูมิประเทศออกแบบและจัดเข้าแผนงานก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดเล็กปีงบประมาณ 2525 ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านโคกสะตอ (ระบายน้ำ)

  จังหวัด นราธิวาส

  เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2546 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของราษฎรบ้านโคกสะตอ หมู่ที่ 7 ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชดำริให้นำรูปแบบการพัฒนาพื้นที่บ้านยูโยมาปรับใช้ในพื้นที่บ้านโคกสะตอ และพิจารณาจัดหาน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคและการเกษตรให้แก่ราษฎร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านไอจือเราะ

  จังหวัด นราธิวาส

  เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2545 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จฯ ทรงเยี่ยมราษฎรและสมาชิกศูนย์ศิลปาชีพวัดโต๊ะโมะ ตำบลมาโมง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ในการนี้ได้มีพระราชเสาวนีย์ให้ช่วยเหลือราษฎรบ้านไอจือเราะ ซึ่งได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค – บริโภค ตามที่นายมะนาวี ดือเลาะ ผู้ใหญ่บ้านไอจือเราะ ขอพระราชทานความช่วยเหลือ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านอีนอ

  จังหวัด นราธิวาส

  เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2547 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเสด็จ พระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระบรม โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารไปทรงเยี่ยมราษฎรและสมาชิกศิลปาชีพที่บ้านกาหลง หมู่ที่ 1 ตำบลกาหลง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส นายมะกอเซ็ง มูดอ ผู้ใหญ่บ้านบ้าน อีนอ หมู่ที่ 1 ตำบลศรีสาคร และคณะ ได้ขอพระราชทานความ ช่วยเหลือ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรหมู่ 2,5,6(ฝายบ้านกาหนั้วะ)

  จังหวัด นราธิวาส

  เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2545 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรและสมาชิกศิลปาาาชีพบ้านคลอแระ ตำบลบาเระใต้ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ในการนี้ ได้มีพระราชดำรัสให้กรมชลประทานดำเนินการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำทำนา โดยให้พิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งสภาพพื้นที่และฝบประมาณในการดำเนินการ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาน้ำสนับสนุนสวนพฤกษศาสตร์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

  จังหวัด นราธิวาส

  เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2542 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้มีพระราชดำริ ณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส สรุปได้ว่า "ให้จังหวัดชายแดนภาคใต้มีสวนพฤกษศาสตร์สำหรับรวบรวมพันธุ์ไม้ประจำถิ่น เพื่อการศึกษา การนันทนาการ และการท่องเที่ยวของประชาชน อย่างเช่นที่จังหวัดเชียงใหม่มีสวนพฤกษศาสตร์ที่อำเภอแม่ริม"...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ปรับปรุงระบบระบายน้ำในเขตพระตำหนัก ทักษิณราชนิเวศน์

  จังหวัด นราธิวาส

  สำนักพระราชวังได้มีหนังสือที่ พว 0009 (ทษ) /21 ลงวันที่ 15 มกราคม 2546 มายังกรมชลประทาน ขอรับการสนับสนุนการปรับปรุงระบบระบายน้ำในเขตพระราชฐาน พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ ให้กรมชลประทานพิจารณาหาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากน้ำที่ไหลมาจากเขาตันหยงเข้าสู่เขตพระราชฐาน พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งปลูกสร้างภายในพระตำหนักฯ ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านบาลูกาปัส

  จังหวัด นราธิวาส

  เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2546 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เพิ่มขึ้นอีก 1 แห่ง ที่บ้านบาลูกากาปัส หมู่ที่ 1 ตำบลเอราวัณ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส เพื่อเป็นการช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ใกล้เคียงให้ได้มีแหล่งจ้างงาน แหล่งผลิตอาหารและให้ความรู้ด้านการเกษตรที่ถูกต้อง...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ลาดยางถนนบนคันกั้นน้ำบ้านศรีพงัน-ประตูระบายน้ำปลายคลองมูโน๊ะ

  จังหวัด นราธิวาส

  เพื่อเป็นเส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อตำบลเกาะสะท้อน และตำบโฆษิต...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรบ้านบาวง (เกาะโล๊ะโหนด)

  จังหวัด นราธิวาส

  เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2546 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ฯ ไปยังวัด พระพุทธ หมู่ที่ 4 ตำบล พร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เพื่อทรงงานศิลปาชีพและเยี่ยมเยียนราษฎร ซึ่งในการนี้นายสมวงศ์ บกสกุล กำนันบางขุนทอง ได้มีหนังสือเรียนนายสหัส บุญญาวิวัฒน์ ผู้ช่วยเลขาธิการพระราชวัง (ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ) ขอให้พระราชทานคลองส่งน้...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านปลักปลาและบ้านตะเหลียง

  จังหวัด นราธิวาส

  เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2546 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระรชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ไปยังหมู่บ้านปศุสัตว์ - เกษตรมูโนะ หมู่ที่ 4 ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เพื่อทรงงานศิลปาชีพและเยี่ยมเยียนราษฎร ในการนี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ได้มีพระราชกระแสให้ดำเนินการช่วยเหลือราษฎรบ้านตะเหลียงในเรื่องระบบไฟฟ้า ถนน และระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตร...

  อ่านต่อ »

12345...238( 4,741 โครงการ )

curve