• โครงการ ฟาร์มตัวอย่างป่าชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง

  จังหวัด นครพนม

  เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2548 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านวังกะเบา ตำบลโคกสว่าง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ในการนี้ได้พระราชทานพระราชดำริให้จัดทำฟาร์มตัวอย่างแบบป่าไม้เศรษฐกิจ พื้นที่ 200 ไร่ โดยให้พัฒนาพื้นที่ในลักษณะรักษาป่าไม้และส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งธรรมชาติ พันธุ์ไม้ท้องถิ่น ผักหวานป่า และการเพาะเห็ดพื้นเมือง เพื่อให้เป็นแหล่งอาหารปลอดสารพิษของชุมชนตามท...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ งานพัฒนาแหล่งน้ำในฟาร์มตัวอย่างฯ หนองปลาค้อ

  จังหวัด นครพนม

  แก้ไขและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขัง ฤดูน้ำหลากให้แก่พื้นที่โครงการฟาร์มตัวอย่าง และพื้นที่ใกล้เคียง เก็บกักน้ำในฤดูแล้ง...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ พัฒนาแหล่งน้ำชุมชนห้วยหินกอง

  จังหวัด นครพนม

  เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านวังกะเบา หมู่ที่ 4 และ 6 ตำบลโคกสว่าง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ในการนี้ได้พระราชทานพระราชดำริให้พิจารณาจัดหาแหล่งน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำใช้สำหรับทำการเกษตรและอุปโภค-บริโภค โดยกรมชลประทานได้เสนอแนวทางการขุดลอกห้วยหินกองให้สามารถเก็บกักน้ำได้มากขึ้น...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ พัฒนาแหล่งน้ำชุมชนห้วยแคน

  จังหวัด นครพนม

  เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2548 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านวังกะเบา ตำบลโคกสว่าง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำห้วยแคนและห้วยหินกอง เพื่อให้สามารถเก็บกักน้ำได้มากขึ้น เพื่อบรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำใช้ทำการเกษตรและอุปโภค-บริโภค ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฟาร์มตัวอย่างหนองปลาค้อเฒ่า

  จังหวัด นครพนม

  เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2548 สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านวังกะเบา หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 6 ตำบลโคกสว่าง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ได้พระราชทานพระราชดำริให้พิจารณาจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บนที่ดินสาธารณะและหนองน้ำ เนื้อที่ประมาณ 900 ไร่ ณ บ้านโพนทา ตำบลกุตาไก้ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม เพื่อเป็นการช่วยเหลือราษฎรให้มีแหล่งจ้างแรงงาน แหล่งผลิตอาหารและให้...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ขุดลอกห้วยมวย

  จังหวัด นครพนม

  เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2549 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านหนองดู่ หมู่ที่ 4 ตำบลนาใน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ซึ่งมีปัญหาสระน้ำรั่วซึมเนื่องจากสระน้ำอยู่ในที่สูง ทำให้มีน้ำไม่พอใช้ตลอดปีจึงได้พระราชทานพระราชดำริ ให้พิจารณาจัดหาน้ำช่วยเหลือโรงเรียนและราษฎรบริเวณใกล้เคียงตามความเหมาะสม...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ขุดลอกห้วยเซกาน้อย

  จังหวัด นครพนม

  ขุดลอกลำห้วยเพื่อช่วยเหลือราษฎรให้มีแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ขุดลอกห้วยเซกา

  จังหวัด นครพนม

  ขุดลอกลำห้วยเซกา ความยาวประมาณ 300 เมตร เพื่อเพิ่มปริมาณเก็บกัก...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายทดน้ำห้วยลังกา

  จังหวัด นครพนม

  ก่อสร้างฝายทดน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กในลำห้วยลังกา ขนาดสันฝายสูง 3.5 เมตร ยาว 26 เมตร จำนวน 1 แห่ง พร้อมก่อสร้างอาคารประกอบ และก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 แห่ง ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด นครพนม

  เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่หมู่ที่ 7 ตำบลนาใน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ในการนี้ได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาจัดหาน้ำให้กับโรงเรียนดังกล่าว โดยการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขนาดเล็ก พร้อมระบบส่งน้ำ ตามที่นายธงชัย รัตนวารินทร์ชัย ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครพนม กราบบังค...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านผึ้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด นครพนม

  สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านผึ้ง ราษฎร จำนวน 300 ครัวเรือน 1,500 คน ให้มีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค พร้อมกับส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่การเกษตร จำนวน 1,400 ไร่ ได้อย่างเพียงพอ ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำด้วยท่อ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปากห้วยม่วงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด นครพนม

  โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำด้วยท่อ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปากห้วยม่วงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านปากห้วยม่วง หมู่ 7 ตำบลนาเข อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม กิจกรรมงานขุดลอก อ่างเก็บน้ำห้วยบ่อ ขนาดกว้าง 40X40 เมตรความจุ 5 ลบ.ม.งานดินและคอนกรีตประกอบอื่นๆ 1 แห่ง สามารถส่งน้ำสนับสนุนน้ำสำหรับใช้ในฤดูแล้ง เพื่อใช้ในการอุปโภค-บริโภค ทำการเกษตรภายในศูนย์การเรียนฯ จำนวน 5 ไร่ และ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำหนองไหล

  จังหวัด ชัยภูมิ

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการฯ อ่างเก็บน้ำหนองไหลพร้อมก่อสร้างทำนบดินไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ พระครูญณะ วราจาร (วิไลย์ เขมิโย) เจ้าอาวาสวัดถ้ำพญาช้างเผือก และเจ้าคณะตำบลห้วยยาง หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ขอพระราชทาน พระมหากรุณาในการขุดลอกหนองน้ำสาธารณะและก่อสร้างทำนบกั้นน้ำ ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล 0005.3/19709 ลงว...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองนาแซง - บ้านโจดใต้

  จังหวัด ชัยภูมิ

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองนาแซง-บ้านโจดใต้ ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ นายประยูร ใสเหลี่ยม รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามสวน อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ ขอพระราชทานความช่วยเหลือมา ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล 0005.3/25512 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2549...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองเขื่อง (กุดตุ้ม)

  จังหวัด ชัยภูมิ

  ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองเขื่อง พร้อมก่อสร้างคลองส่งน้ำและอาคารประกอบ จำนวน 4 สาย รวมความยาวประมาณ 2,635 เมตร ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว)

  จังหวัด ชัยภูมิ

  ดำเนินการอนุรักษ์ และดูแลรักษารวมทั้งฟื้นฟูสภาพของป่าไม้ให้มีสภาพคงเดิม ซึ่งร่วมกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว เพื่ออนุรักษ์พืชพันธุ์ไม้ และสัตว์ป่าหายาก และเพาะพันธุ์เพื่อปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติและดำเนินการปลูกป่า...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านนางแดดเหนือ

  จังหวัด ชัยภูมิ

  เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2552 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯรับโครงการฯไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านนางแดดเหนือ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านไทรงาม

  จังหวัด ชัยภูมิ

  เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2552 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการฯ จะก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านไทรงามทำให้ราษฎรบ้านไทรงาม จำนวน 734 ครัวเรือน ประชากร 2,972 คน มีน้ำใช้สำหรับทำการเกษตร และอุปโภค-บริโภคเพียงพอตลอดปี ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนตูม-ทุ่งสว่าง

  จังหวัด ชัยภูมิ

  ลักษณะโครงการ : งานท่อส่งน้ำท่อเหล็กเหนียว, อุปกรณ์ระบบไฟฟ้าควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า สำหรับเครื่องสูบน้ำ,ระบบไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ ระยะทาง 2.4 กิโลเมตร,จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำบนแพ ชนิดหอยโข่ง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 แห่ง ประโยชน์ของโครงการ : ทำให้ราษฎร 5 หมู่บ้าน 2 ตำบล รวม 74 ครัวเรือน 327 คน มีน้ำสำหรับใช้ทำการเกษตรและอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ และสามารถส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่ทำการเกษตรได้ 1,800 ไร่...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายบ้านหัวนากลาง

  จังหวัด ขอนแก่น

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการขุดลอกห้วยธรรมชาติและก่อสร้างฝายทดน้ำบ้านหัวนากลาง ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (หนังสือสำนัก ราชเลขาธิการ ที่ รล ๐๐๐๕/๑๑๓๓๗ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๔๕) ตามที่ราษฎรบ้าน หัวนากลางได้ขอพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณให้ปรับปรุงแหล่งน้ำ เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภคและทำการเกษตร...

  อ่านต่อ »

12345...238( 4,741 โครงการ )

curve