• โครงการ ฝายทดน้ำห้วยอีเลิง

  จังหวัด นครพนม

  ก่อสร้างฝายทดน้ำขนาดเล็ก เพื่อเก็บกักน้ำไว้ในลำห้วย และบริเวณหน้าฝายน้ำล้นเพื่อช่วยเหลือราษฎรให้มีแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยบง

  จังหวัด นครพนม

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก ทางระบายน้ำ 1 แห่งพร้อมท่อส่งน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยดงน้อย

  จังหวัด นครพนม

  เป็นโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก ทำนบดินยาว 440 เมตร หลังทำนบดินกว้าง 5.00 เมตร จุดสูงสุด 7.05 เมตร มีทางระบายน้ำ 1 แห่ง และคลองน้ำที่ฝั่งขวายาวประมาณ 15 เมตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยบัง

  จังหวัด นครพนม

  เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ความจุ 0280 ลูกบาศก์เมตร มีทางระบายน้ำ 1 แห่ง คลองสายส่งน้ำใหญ่ 2 สาย ยาว 600 เมตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำบ้านดอนพัฒนา

  จังหวัด นครพนม

  เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ความจุ 0.828 ลูกบาศก์เมตร มีทางระบายน้ำ 1 แห่ง คลองสายส่งน้ำใหญ่ 2 สาย ยาว 1,700 เมตร ทำให้ราษฎรมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ดีขึ้น...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยวังม่วงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด นครพนม

  เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดำริสรุปได้ดังนี้ “ให้สำรวจและพิจารณาหาแหล่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่บริเวณที่วงไว้ในแผนที่พระราชทานให้กับราษฎร ตำบลคำพี้ และตำบลก้านเหลือง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ให้มีน้ำใช้ทำการเกษตรและอุปโภค-บริโภคได้ตลอดปี”...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยกกคูณอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด นครพนม

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชกระแสให้สำรวจและพิจารณาหาแหล่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่บริเวณที่วงไว้ในแผนที่พระราชทาน เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2535 เพื่อให้ราษฎรตำบลคำพี้ และตำบลก้านเหลือง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ได้มีน้ำใช้ทำการเกษตรและอุปโภค-บริโภคได้ตลอดปี...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำบ้านดงหมู 3 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด นครพนม

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ เพื่อเป็นการอุปโถคบริโภคและการเกษตรแก่ราษฎร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำบ้านดงหมู 1 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด นครพนม

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ เพื่อเป็นการอุปโถคบริโภคและการเกษตรแก่ราษฎร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยกะเบาตอนล่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด นครพนม

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดกลางพร้อมระบบส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่ ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยหินชะแนน

  จังหวัด นครพนม

  เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2526 สรุปความว่าควรพิจารณาวางโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำและฝายทดน้ำตามลำน้ำสาขาต่างๆ ของห้วยบัง เพื่อจัดหาน้ำให้ราษฎรหมู่บ้านต่างๆ ในเขตลุ่มน้ำดังกล่าวสามารถมีน้ำใช้ทำการเพาะปลูกได้ ทั้งในระยะฤดูฝน – ฤดูแล้ง และมีน้ำเพื่อการอุปโภค – บริโภค ของราษฎรหมู่บ้านต่างๆ ดังกล่าวตลอดปีด้วย...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยผักดอกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด นครพนม

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเพื่อช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกแก่ราษฎร และหมู่บ้านใกล้เคียงได้ และยังเป็นที่เพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำบ้านดงน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด นครพนม

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำพร้อมระบบส่งน้ำเพื่อช่วยเหลือให้มีแหล่งน้ำในการเกษตรและอุปโภคบริโภค...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายห้วยหว้านอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด นครพนม

  ก่อสร้างฝายช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในเขตโครงการ 300 ไร่ และสามารถใช้ประโยน์เพื่อการอุปโภคบริโภคแก่ราษฎร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ขุดลอกหนองจรรโลง

  จังหวัด บุรีรัมย์

  เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2536 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานพระราชดำริให้พิจารณาปรับปรุงแหล่งน้ำ เพื่อช่วยเหลือราษฎรบ้านหนองพลวง และหมู่บ้านใกล้เคียงให้มีน้ำเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์และอุปโภค-บริโภคได้ตลอดปี...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยนางยอดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด นครพนม

  ก่อสร้างเขื่อนดินและอาคารระบายน้ำล้นช่วยเหลือประชากร และเพื่อให้มีน้ำใช้อุปโภคบริโภค และพื้นที่เพาะปลูกให้กับราษฎรในพื้นที่นา 600 ไร่ พืชไร่ 200 ไร่...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำบ้านดงหมูอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด นครพนม

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำและทำนบดินสูง 7.20 ยาว 225 เมตร เพื่อเป็นการอุปโภคบริโภคและพื้นที่การเกษตร ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายทดน้ำบ้านโพนดู่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด นครพนม

  ก่อสร้างเขื่อนดินสูง 1.40 เมตร ยาว 35.60 เมตร เพื่อช่วยเหลือราษฎร ให้มีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค ทำการเพาะปลูกได้ทั้งฤดูฝนและฤดูแล้ง...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำบุ่งหมากโมง (ระบบส่งน้ำ)

  จังหวัด นครพนม

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคการเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยนางออ

  จังหวัด นครพนม

  เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2532 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จฯ พระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎร ณ วัดศรีบุญเรือง บ้านโพนงาม ตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก และทอดพระเนตรฝายทดน้ำบ้านโพนดู่ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ได้พระราชทานพระราชดำริ สรุปความว่า “สมควรพิจารณาสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยนางออ เพื่อจัดหาน้ำสนับสนุนฝายทดน้ำบ้านโพนดู่ และช...

  อ่านต่อ »

12345...238( 4,741 โครงการ )

curve