• โครงการ ฝายห้วยระนอง

  จังหวัด สกลนคร

 • โครงการ ขุดลอกยอดห้วยเตย

  จังหวัด สกลนคร

  เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2539 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาดำเนินการจัดหาแหล่งน้ำ เพื่อการเกษตรและอุปโภค-บริโภคให้แก่ราษฎรบ้านสันติสุข หมู่ 7 ตำบลตาแต้ อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร ตามที่ นายศรีอาน นรสาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ ได้ขอพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยตาลโกน

  จังหวัด สกลนคร

  เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2538 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานพระราชดำริให้พิจารณาวางโครงการและก่อสร้างอาคารบังคับน้ำปิดกั้นลำห้วยตาลโกนบริเวณใกล้แม่น้ำสงคราม เพื่อเก็บกักน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากไว้ใช้ในการอุปโภค-บริโภค ทำการเกษตร และประมงในฤดูแล้ง ตามที่ เจ้าอาวาสวัดเสนานฤมิตรได้กราบบังคมทูลขอพระราชทาน ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยหินชะแนนใหญ่

  จังหวัด สกลนคร

  เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๘ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านกุดสะกอย ตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ในการนี้ได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานทบทวนการพิจารณาจัดหาแหล่งน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรบ้านกุดสะกอยและหมู่บ้านใกล้เคียงให้มีน้ำใช้ทำการเพาะปลูกและอุปโภค-บริโภค ตามที่ราษฎรตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ได้ขอพระราชทานพระกรุณาสมเด...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยเหล็กเปียก

  จังหวัด สกลนคร

  เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2536 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จฯ ไปยังศูนย์ศิลปาชีพวัดเสนานฤมิตร อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร และได้พระราชทานพระราชดำริให้พิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำในเขตอำเภอคำตากล้า และอำเภอวานรนิวาส เพื่อหาน้ำช่วยเหลือราษฎรให้มีน้ำทำการเพาะปลูกอุปโภค-บริโภค และเลี้ยงสัตว์ได้ตลอดทั้งปี...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยมะไฟตอนล่าง

  จังหวัด สกลนคร

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภคและครอบคลุมพื้นที่การเกษตร ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยก้านเหลือง

  จังหวัด สกลนคร

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภคและครอบคลุมพื้นที่การเกษตร ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยทรายสว่าง

  จังหวัด สกลนคร

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภคและครอบคลุมพื้นที่การเกษตร ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายทดน้ำห้วยปลวก 6

  จังหวัด สกลนคร

  ก่อสร้างฝายทดน้ำ ส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภคและครอบคลุมพื้นที่การเกษตร ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำหนองโสน

  จังหวัด สกลนคร

  เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2533 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับงานปรับปรุงหนองโสน ว่า “ควรปรับปรุงหนองน้ำต่างๆ บริเวณนั้นในเขตอำเภอวาริชภูมิ และอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ให้เก็บน้ำได้มากขึ้น สำหรับราษฎรบริเวณรอบหนองน้ำได้มีน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค-บริโภค และเพาะปลูกอย่างทั่วถึง...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ขุดลอกหนองหมาคาบปลา

  จังหวัด สกลนคร

  เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2533 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรหนองหมาคาบปลา ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับการพัฒนา พอสรุปได้ดังนี้ “ควรทำการขุดลอกหนองหมาคาบปลาให้ลึกและสร้างเสริมคันดินกั้นขอบหนองน้ำ พร้อมกับก่อสร้างอาคารประกอบเพื่อเก็บกักน้ำในหนองน้ำให้สูงเหนือระดับพื้นดิน ตามความเหมาะสม ในลักษณะของอ่างเก็บน้ำและควรพิจารณาขุดคลองผันน้ำ เพื่อรับน้ำจากห้วยปลาหาง เข้าหนองหมา...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ขุดลอกหนองบัว

  จังหวัด สกลนคร

  เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2533 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรหนองหมาคาบปลา บ้านจำปา และอ่างเก็บน้ำหนองแบน บ้านธาตุ ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับงานปรับปรุงแหล่งน้ำทั้ง 2 แห่ง รวมทั้งปรับปรุงหนองน้ำต่างๆในบริเวณนั้น ในเขตอำเภอวาริชภูมิ และอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ให้เก็บน้ำได้มากขึ้นสำหรับราษฎรบริเวณรอบหนองน้ำ ได้ใช้อุปโภค-บริโภค และการเพาะปลูกอย่างทั่วถึง...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ขุดลอกหนองผักตบ

  จังหวัด สกลนคร

  เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2533 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรหนองหมาคาบปลา บ้านจำปา ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ และอ่างเก็บน้ำหนองแบน บ้านธาตุ ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับงานปรับปรุงแหล่งน้ำทั้ง 2 แห่งนี้ รวมทั้งปรับปรุงหนองน้ำต่างๆในบริเวณนั้น ให้เก็บน้ำได้มากขึ้นสำหรับราษฎรบริเวณรอบหนองน้ำได้ใช้อุปโภค-บริโภค และเพาะปลูกอย่างท...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ขุดลอกหนองปืน

  จังหวัด สกลนคร

  เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2533 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรหนองหมาคาบปลา บ้านจำปา และอ่างเก็บน้ำหนองแบน บ้านธาตุ ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับงานปรับปรุงแหล่งน้ำ 2 แห่ง นี้ รวมทั้งปรับปรุงหนองน้ำต่างๆ บริเวณนั้นในเขตอำเภอวาริชภูมิ และอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ให้เก็บน้ำได้มากขึ้น...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำหนองหมาคาบปลา

  จังหวัด สกลนคร

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภค และครอบคลุม พื้นที่การเกษตร ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำหนองทุ่งมน

  จังหวัด สกลนคร

  เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2533 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรฝายบ้านสร้างฝาก ภูมิประเทศที่จะก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยปลวก บ้านหนองโจด ตำบลโคกศิลา และอ่างเก็บน้ำห้วยพงโพด บ้านสร้างฝาก ตำบลเจริญศิลป์ กิ่งอำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับงานพัฒนาในด้านต่างๆ ดังนี้ “ควรพิจารณาปรับปรุงหนองทุ่งมนที่บ้านเจริญศิลป์ โดยขุดดินในหนองให้ลึกและพิจารณาเสริมสร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ขุดลอกหนองกุดแดง

  จังหวัด สกลนคร

  เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2533 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรสภาพภูมิประเทศที่พิจารณาจะก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยปลวก บ้านหนองโจด ตำบลโคกศิลา และอ่างเก็บน้ำด้วยพงโพด บ้านสร้างฟาก ตำบลเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร และได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับงานพัฒนา สรุปได้ว่า “ควรพิจารณาจัดหาน้ำเพาะปลูก และน้ำอุปโภค-บริโภค ช่วยเหลือราษฎรบ้านโคกศิลา ตำบลโคกศิลา โดยการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วย...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ขุดลอกหนองหาน

  จังหวัด สกลนคร

  เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2533 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับงานพัฒนา สรุปได้ว่า “ควรขุดลอกลำห้วยและหนองน้ำต่างๆ ในเขตลุ่มน้ำยาม พร้อมก่อสร้างอาคารบังคับน้ำที่บริเวณปากลำห้วยเหล่านั้น เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภค และปลูกพืชผักสวนครัวในฤดูแล้ง”...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายกักเก็บน้ำลำห้วยปลวก 6

  จังหวัด สกลนคร

  เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2533 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรฝายบ้านสร้างฟาก ตำบลเจริญศิลป์ กิ่งอำเภอเจริญศิลป์ และทอดพระเนตรสภาพภูมิประเทศที่จะพิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยปลวก บ้านหนองโจด ตำบลโคกศิลา และอ่างเก็บน้ำห้วยพงโพด บ้านสร้างฟาก ตำบลเจริญศิลป์ กิ่งอำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ในการนี้ได้พระราชทานพระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับงานพัฒนา ดังนี้ “ควรพิจารณาจัดหา...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายเก็บกักน้ำห้วยปลวก

  จังหวัด สกลนคร

  เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2533 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดำริให้พิจารณาจัดหาน้ำเพื่อการเพาะปลูก และอุปโภค-บริโภค ช่วยเหลือราษฎรในกิ่งอำเภอเจริญศิลป์ โดยก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านหนองโจด หากก่อสร้างอ่างเก็บน้ำไม่ได้ เนื่องจากพื้นที่บริเวณอ่างเป็นที่ทำกินของราษฎร ก็ควรเปลี่ยนไปก่อสร้างฝายเก็บกักน้ำในลำห้วยปลวกแทนเป็นระยะๆ และขุดขยายทางน้ำด้านเหนือฝายให้ลึก และกว้างขึ้นตามความเหมาะสม พ...

  อ่านต่อ »

12345...238( 4,741 โครงการ )

curve