• โครงการ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบ่อชะอม หมู่ที่ ๑๑

  จังหวัด จันทบุรี

  ให้การศึกษาแก่เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหางแมว หมู่ที่ 4

  จังหวัด จันทบุรี

  ให้การศึกษาแก่เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาน้ำสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวิจิตรวิทยาคาร

  จังหวัด กาญจนบุรี

 • โครงการ ทุ่งหลวง

  จังหวัด ตรัง

 • โครงการ จัดหาน้ำสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวัดสุธาสินีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด กาญจนบุรี

 • โครงการ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้าแม่น้ำน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด กาญจนบุรี

  ให้การศึกษาแก่ประชาชนในพื้นที่ทุรกันดาร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำบ้านป่าละอูอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยตะกวดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด กาญจนบุรี

 • โครงการ ระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำทรายทอง-อ่างเก็บน้ำคลองโบด

  จังหวัด นครนายก

  ลักษณะโครงการ : งานวางท่อส่งน้ำ, งานดินขุด-ดินถม, งานดันท่อลอดถนน 10 แห่ง, ประโยชน์ของโครงการ : ช่วยเหลือราษฎร จำนวน 300 ครัวเรือน 900 คน มีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค - บริโภค และเพิ่มพื้นที่ทำการเกษตร ตลอดจนช่วยเพิ่มผลผลิต และการจ้างงานในพื้นที่ คิดเป็นพื้นที่รับประโยชน์ ประมาณ 1,300 ไร่ ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล

  จังหวัด เชียงใหม่

  เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เป็นเขื่อนที่สร้างขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เดิมชื่อว่า เขื่อนแม่งัด ตัวเขื่อน สร้างปิดกั้นลำน้ำแม่งัด ที่บ้านแม่วะ ตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2520 โดยกรมชลประทาน การก่อสร้างตัวเขื่อนแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2528 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามเขื่อนว่า เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เมื่อวันที่ 16 ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายคลองแซอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด นครศรีธรรมราช

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชวินิจฉัยเกี่ยวกับโครงการพัฒนาลุ่มน้ำคลองกลายไว้หลายประการ แต่โครงการต่างๆตามพระราชวินิจฉัยเป็นโครงการขนาดใหญ่ ด้วยใช้เวลาสำรวจ ออกแบบและก่อสร้างหลายปี ควรพิจารณาสร้างฝายทดน้ำขนาดเล็ก พร้อมทั้งระบบส่งน้ำบริเวณต้นน้ำ สาขา เพื่อส่งน้ำให้พื้นที่นาบริเวณลุ่มน้ำคลองพิตำและลุ่มน้ำคลองกลาย เพื่อช่วยเหลือให้ราษฎรในบริเวณดังกล่าวสามารถมีน้ำทำนาได้ เป็นการแก้ไขเฉพาะหน้าไป...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ พัฒนาป่าหนองเต็ง–จักราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด นครราชสีมา

  ปลูกฟื้นฟูสภาพป่าและบำรุงป่า จัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้แก่ราษฎรที่เคยบุกรุกป่า...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำโจนแห่งที่ 5 ตามพระราชดำริ (ห้วยสำโรงใต้)

  จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  อ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำโจนแห่งที่ 5 ตามพระราชดำริ (ห้วยสำโรงใต้) บ้านห้วยน้ำโจน ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากผลงานต่อเนื่องจากงานจัดหาแหล่งน้ำ สำหรับส่งน้ำให้กับพื้นที่ภายในเขตบริเวณของโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนตามพระราชดำริ และต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชกระแสให้กรมชลประทานพิจารณาวางโครงการชลประทานที่จะทำการก่อสร้างเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก ไว้ตามบริเวณ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าพรุควนเคร็ง

  จังหวัด นครศรีธรรมราช

  เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2545 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชดำริกับนายสุวิทย์ คุณกิตติ รองนายกรัฐมนตรี และคณะ ที่อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ความสรุปว่า...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ สถานีสูบน้ำบ้านใหม่ท่าเรือ

  จังหวัด เชียงราย

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการสถานีสูบน้ำ ด้วยไฟฟ้าบ้านใหม่ท่าเรือไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2553 เพื่อช่วยเหลือราษฎรตำบลสันมะเค็ด ซึ่งขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร ตามที่นายบุญฤทธิ์ วงศ์ประเสริฐ ราษฎรตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดพะเยา และคณะ ขอพระราชทานพระมหากรุณา...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ขุดลอกสระเก็บน้ำโรงเรียนฮิลมาร์พาเบิล

  จังหวัด เลย

  เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2554 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนฮิลมาร์พาเบิล บ้านเหมืองทอง หมู่ที่ 9 ตำบลเชียงกลม อำเภอปากชม จังหวัดเลย ได้พระราชทานพระราชดำริ ให้กรมชลประทานพิจารณาจัดหาแหล่งน้ำเพิ่มเติม ให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนฮิลมาร์พาเบิล โดยการปรับปรุงสระเก็บน้ำภายในโรงเรียนให้สามารถกักเก็บน้ำได้มากขึ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ พัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำก่ำ

  จังหวัด สกลนคร

  เมื่อวันที่ 23พฤศจิกายน 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำริให้พิจารณาวางโครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำฯ จังหวัดสกลนคร-นครพนม เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรบริเวณสองฝั่งของลำน้ำก่ำที่มักจะประสบปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ทำการเกษตรในช่วงฤดูฝน และขาดแคลนน้ำใช้สำหรับทำการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง ต่อมาวันที่ 22 มิถุนายน 2542 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดำริเพิ่มเติมให้พิจารณาดำเนินการก...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ พัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด มุกดาหาร

  เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2537 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดำริ ให้จัดหาแหล่งน้ำช่วยเหลือการทำการเกษตรปลูกและการอุปโภค-บริโภคของราษฎรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2537 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชดำริให้พิจารณาจัดตั้งโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบนฯ ในลักษณะการพัฒนาพื้นที่แบบเบ็ดเสร็จ โดยประ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ เกษตรวิชญา(พัฒนาพื้นที่สวนบ้านกองแหะ)

  จังหวัด เชียงใหม่

  เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2544 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร มีพระราชดำริที่จะมอบที่ดินส่วนพระองค์ในพื้นที่สวนบ้านกองแหะ หมู่ที่ 4 ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1,350 ไร่ ให้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อดำเนินการในลักษณะคลินิกเกษตรเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีการเกษตรจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในรูปแบบของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีช...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ก่อสร้างทางและสะพานคอนกรีตอัดแรง

  จังหวัด สุราษฎร์ธานี

  เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2543 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร มีพระราชดำริกับนายสหัส บุญญาวิวัฒน์ ผู้ช่วยเลขาธิการพระราชวังฝ่ายกิจกรรมพิเศษ และนายลลิต ถนอมสิงห์ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการฯ 4 สำนักงาน กปร. ณ โรงเรียนบ้านท่านหญิง ตำบลตะกุกเหนือ กิ่งอำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้ดำเนินการก่อสร้างสะพานข้ามคลองยัน บ้านท่านหญิง ตำบลตะกุกเหนือ กิ่งอำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื...

  อ่านต่อ »

1234567...238( 4,741 โครงการ )

curve