• โครงการ งานขุดลอกหนองทิดอิน

  จังหวัด สกลนคร

  ขุดลอกหนองทิดอิน ทำให้ราษฎรมีแหล่งน้ำสนับสนุนการทำการเกษตรและการขยายพันธุ์ปลาน้ำจืด รวมถึงเป็นแหล่งน้ำดิบสำหรับทำประปาหมู่บ้าน เพื่อใช้ในการอุปโภค-บริโภคของราษฎร ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม

  จังหวัด สกลนคร

  เป็นการช่วยเหลือราษฎรให้มีแหล่งผลิตอาหารชุมชน เป็นแหล่งจ้างแรงงาน และให้ความรู้ด้านการเกษตรที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่งราษฎรสามารถนำไปปรับใช้ในที่ดินของตนเองได้...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฟาร์มตัวอย่างบ้านหนองหมากเฒ่าตามพระราชดำริบ้านนาคำ

  จังหวัด สกลนคร

  อนุรักษ์ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาน้ำช่วยเหลือฟาร์มตัวอย่างฯ ตำบลแพด

  จังหวัด สกลนคร

  เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2548 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎร ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านดอนคำ-เสนานฤมิตร อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร ได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาจัดหาน้ำช่วยเหลือโครงการฟาร์มตัวอย่างในพื้นที่ 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลนาแต้ ตำบลหนองบัวสิม ตำบลคำตากล้า และตำบลแพด อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนครและราษฎรบริเวณใกล้เคียง...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายห้วยบง

  จังหวัด สกลนคร

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการฝายห้วยบงไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ นายวิเศษ คำโสภา อดีตกำนันตำบลคำบ่อ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ขอพระราชทานพระมหากรุณาในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ในเขตพื้นที่ตำบลคำบ่อ ซึ่งกรมชลประทานได้ พิจารณาแล้ว เห็นว่า สภาพพื้นที่บริเวณที่ราษฎรต้องการให้ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำไม่เหมาะสม เห็นสมควรช่วยเหลือ โดยการก่อสร้างฝายห้วยบงพ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

  จังหวัด สกลนคร

 • โครงการ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากน้ำชลประทานตามโครงการพระราชดำริ(โครงการชลประทานห้วยหวด)

  จังหวัด สกลนคร

  1.เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2532 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับงานพัฒนาความว่า โครงการชลประทานต่างๆ ที่ได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จแล้ว ควรจัดการให้ราษฎร มีการใช้น้ำอย่างถูกวิธีและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมมือกันดำเนินการ 2. เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2551 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดำริ สรุปความว่า ในพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยห...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายห้วยอูนพร้อมระบบส่งน้ำ

  จังหวัด สกลนคร

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ รับโครงการฝายห้วยอูนพร้อมระบบส่งน้ำไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล 0008/9145 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2553...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายห้วยสงพร้อมระบบส่งน้ำ

  จังหวัด สกลนคร

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ รับโครงการฝายห้วยสงพร้อมระบบส่งน้ำไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล 0010/3856 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2554...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายบ้านหนองแอกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด สกลนคร

  ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 45 เมตร สูง 3.50 เมตร พร้อมก่อสร้างอาคารประกอบและสะพานข้ามฝาย รวมทั้งก่อสร้างคลองส่งน้ำฝั่งขวา ยาว 840 เมตร ฝั่งซ้ายยาว 720 เมตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาน้ำเพิ่มเติมให้กับพื้นที่สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จำกัด

  จังหวัด สกลนคร

  จัดหาน้ำเพิ่มเติมให้กับพื้นที่สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ ทำให้ราษฎร 326 ครัวเรือน ประชากร 1,255 คน มีแหล่งน้ำใช้สำหรับอุปโภคบริโภคและมีพื้นที่ทำการเกษตรได้รับประโยชน์รวม 1,200 ไร่...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายห้วยทวย

  จังหวัด สกลนคร

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการฝายห้วยทวยไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล 0008.3/1236 ลงวันที่ 16 มกราคม 2555...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาน้ำช่วยเหลือโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมา พึ่งบารมี

  จังหวัด สกลนคร

  โครงการจัดหาน้ำช่วยเหลือโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมา พึ่งบารมี บ้านสร้างค้อ ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน : ขุดสระเก็บน้ำในโรงเรียน 22,539 ลบ.ม และก่อสร้างโรงสูบน้ำ ระบบกรองน้ำ ท่อส่งน้ำและบ่อพักน้ำ จำนวน 1 แห่ง ก่อสร้างถังเก็บน้ำใส พร้อมหอถังสูงเก็บน้ำ จำนวน 1 แห่ง ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมเครื่องสูบ จำนวน 1 แห่ง ประโยชน์ของโครงการ : ทำให้ครู นักเรียน และบุคลากรของโรงเรียน จำนวน 445 คน มีน้...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายห้วยอูนพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด สกลนคร

  ฝายคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ฝาย สูง 3.50 เมตร กว้าง 35 ม. ขุดลอกลำห้วย ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบกว้าง 8 ม. ยาว 1,555 ม. ทำให้ราษฎร 4 หมู่บ้าน ประชากร 866 ครัวเรือน 3,897 คน มีน้ำสำหรับใช้ทำการเกษตร และอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ และส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่ทำการเกษตรได้ 1,200 ไร่ ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายห้วยซางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด สกลนคร

  โครงการฝายห้วยซางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านหว้าน หมู่ที่ 5 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอบ้านม่วง ก่อสร้างทางระบายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบที่ 7 สูง 3.50 เมตร กว้าง 35 เมตร พร้อมทั้งขุดบ่อก่อสร้างอาคารฝาย ท้องลำห้วย กว้าง 8 เมตรปริมาตรดินขุด 34,710 ลูกบาศก์เมตร ก่อสร้างอาคารรับน้ำ ก่อสร้างทางระบายน้ำล้น คสล. แบบที่ 7 (เฉพาะงานดิน) ประโยชน์ของโครงการ : สามารถช่วยเหลือราษฎรจำนวน 2,320 คน สำหรับอุปโภค...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายห้วยแคน บ้านโคกนาดี

  จังหวัด สกลนคร

  ลักษณะโครงการ : ขุดบ่อก่อสร้างอาคารฝาย และขุดลอกลำห้วย กว้าง 40 เมตร ยาว 161 เมตร,ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 3.50 เมตรกว้าง 40 เมตร 1 แห่ง, ประโยชน์ของโครงการ : ทำให้ราษฎร 240 ครัวเรือน 780 คน มีน้ำสำหรับใช้ทำการเกษตร และอุปโภคบริโภค และสามารถส่งน้ำทำการเกษตรได้ 1,600 ไร่ ในฤดูฝน 60 ไร่ ในฤดูแล้ง ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาแหล่งน้ำช่วยเหลือโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม

  จังหวัด สกลนคร

  โครงการจัดหาแหล่งน้ำช่วยเหลือโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม บ้านโพนไค หมู่ที่ 2 ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง กิจกรรมท่อสูบน้ำ ระยะทาง 1,800 เมตร, บ่อพักน้ำ, โรงสูบน้ำ, กิจกรรมระบบกรองน้ำ 1 แห่ง งานดินสระเก็บน้ำ โดยการขุดลอกสระน้ำ ปริมาณดินขุด 130,000 ลูกบาศก์เมตร กิจกรรมถังเก็บน้ำใส, กิจกรรมหอถังสูงเก็บน้ำขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง ประโยชน์ของโครงการ : ให้ราษฎร บุคลากร และนักเรียน จำนวน 2,400 คน มีน้ำสะ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายห้วยปลาจ่อมพร้อมระบบส่งน้ำ

  จังหวัด เชียงใหม่

  ฝายพร้อมระบบ พื้นที่รับประโยชน์ 600 ไร่...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยดำ

  จังหวัด เชียงใหม่

  จัดหาน้ำให้ราษฎรเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคและการเกษตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ของกลุ่มเยาวชนแม่สอย (ก่อสร้างโรงสูบน้ำบ่อบาดาลและระบบส่งน้ำ)

  จังหวัด เชียงใหม่

  เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2545 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมโครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่และไก่ลูกผสมของกลุ่มเยาวชนตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ และได้พระราชทานพระราชดำริให้พิจารณาจัดหาน้ำช่วยเหลือกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการดังกล่าว ...

  อ่านต่อ »

1234567...238( 4,741 โครงการ )

curve