• โครงการ ฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านสะแนะ

  จังหวัด นราธิวาส

  เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2547 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านสะแนะ หมู่ที่ 1 ตำบลเรียง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ในการนี้ ได้มีพระราชดำริให้พิจารณาจัดหาแหล่งน้ำสนับสนุนกิจกรรมโครงการฟาร์มตัวอย่าง เพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ได้มีแหล่งจ้าง แรงงาน แหล่งผลิตอาหาร แล...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านตอหลัง

  จังหวัด นราธิวาส

  สำนักราชเลขาธิการ ได้มีหนังสือที่ รล 0010.1/3225 ลงวันที่ 29 เมษายน 2548 ความว่าสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พื้นที่บ้านตอหลัง หมู่ที่ 3 ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ได้มีแหล่งจ้างแรงงาน แหล่งผลิตอาหารและให้ความรู้ด้านการเกษตรที่ถูกต้อง โดยให้กรมชลประทานสนับสนุนในการจัดหาแหล...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาน้ำสนับสนุนฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านตอหลัง

  จังหวัด นราธิวาส

  เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2547 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ไปทรงเยี่ยมราษฎรที่ประสบ ความเดือดร้อนจากการก่อการร้าย ณ วัดตันติการาม บ้านตอหลัง ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส โดยมี นายสหัส บุญญาวิวัฒน์ ผู้ช่วยเลขาธิการพระราชวัง ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ม.ล.จิรพันธ์ ทวีวงศ์ ผู้อำนวยการกองประสานงานฯ 4 สำนักง...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาน้ำให้โรงเรียนธัญธารวิทยา บ้านควน

  จังหวัด นราธิวาส

  เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา เพื่อทรงเยี่ยมราษฎร ณ วัดประชุมชลธารา ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ในการนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้พระราชทานพระราชดำริให้ดำเนินการจัดหาน้ำช่วยเหลือโรงเรียนธัญธารวิทยา ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนรา...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาน้ำสนับสนุนฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านโคกไร่ใหญ่

  จังหวัด นราธิวาส

  ด้วยคณะทำงานฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้ประชุมร่วมกับชาวบ้านโคกไร่ใหญ่และหมู่บ้านใกล้เคียง ทราบว่าชาวบ้านมีฐานะยากจนและว่างงานมีความต้องการให้จัดหางานให้ทำ จึงได้สำรวจพื้นที่ปรากฏว่ามีพื้นที่สาธารณะประโยชน์ เนื้อที่ประมาณ 325 ไร่ 1 งาน 32 ตารางวา ตั้งอยู่ที่บ้านโคกไร่ใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เหมาะสมที่จะสามารถตั้งฟาร์มตัวอย่างได้ และต่อมา ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านเจาะเกาะ

  จังหวัด นราธิวาส

  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พื้นที่บ้านเจาะเกาะ หมู่ที่ 1 ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส เพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ได้มีแหล่งจ้างงาน แหล่งผลิตอาหารและให้ความรู้ด้านการเกษตรที่ถูกต้อง (หนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล 0010.1/1152 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550)...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โครงการฝายบ้านแยะอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด นราธิวาส

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการฝายบ้านแยะพร้อมระบบส่งน้ำไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ นายอิสมะแอ มะดากะ กำนันตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ได้มีหนังสือขอพระราชทานพระมหากรุณาเรื่องแหล่งน้ำ เพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค - บริโภค และทำการเกษตร (หนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล 0005.5/24342 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549)...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โครงการฟาร์มตัวอย่างฯบ้านเจาะเกาะ (ระยะที่2)

  จังหวัด นราธิวาส

  เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 นายสหัส บุญญาวิวัฒน์ ผู้ช่วยเลขาธิการพระราชวัง ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ และคณะ พร้อมด้วยนายอำเภอเจาะไอร้อง ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เจ้าหน้าที่สำนักชลประทานที่ 16 และโครงการชลประทานนราธิวาส ได้เดินทางไปตรวจสอบสถานที่ดำเนินการฟาร์มตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านเจาะเกาะ หมู่ที่ 1 ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาน้ำสนับสนุนฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านเจาะเกาะ

  จังหวัด นราธิวาส

  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พื้นที่บ้านเจาะเกาะ หมู่ที่ 1 ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส เพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ได้มีแหล่งจ้างงาน แหล่งผลิตอาหารและให้ความรู้ด้านการเกษตรที่ถูกต้อง (หนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล 0010.1/1152 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550)...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ ตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 1.โรงเรียนวัดพระพุทธ 2.โรงเรียนบ้านไอโซร์ 3.โรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุง 4.โรงเรียนบ้านทำเนียบ 5.โรงเรียนบ้านค่าย 6.โรงเรียนบ้านหัวเขา 7.โรงเรียนบ้านเปล 8.โรงเรียนนิรันดรวิทยา

  จังหวัด นราธิวาส

  สนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อดำเนินการผลิตพืชผักสำหรับเป็นอาหารกลางวัน...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ พัฒนาพื้นที่ในเขตชลประทานแบบบูรณาการตามพระราชดำริในเขตอำเภอเมือง อำเภอสุไหงปาดีและอำเภอบาเจาะ ดังนี้-สถานีสูบน้ำยะกัง-ฝายทดน้ำคลองไอร์ยาเด๊ะ-อ่างเก็บน้ำโคกยาง-แปลงเกษตรผสมผสานมูโนะ-ฝายบ้านกาเยาะมาตี

  จังหวัด นราธิวาส

  ขยายผลพื้นที่โครงการชลประทานที่มีกลุ่มผู้ใชน้ำที่มีความเข้มแข็งให้ใช้ประโยชน์จากน้ำได้เต็มพื้นที่...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ส่งเสริมการทำนาปรังในเขตอำเภอเมือง อำเภอตากใบ อำเภอสุไหงปาดี อำเภอสุคิริน อำเภอสุไหงโก-ลก

  จังหวัด นราธิวาส

  ส่งเสริมให้เกษตรกรทำนาปรังในพื้นที่ให้ได้ผลผลิตอย่างมีคุณภาพ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทานอ่างเก็บน้ำโคกยาง

  จังหวัด นราธิวาส

  ก่อสร้างระบบส่งน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ก่อสร้างระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำยะกัง 8(ยะกัง 9 ขยาย)

  จังหวัด นราธิวาส

  ก่อสร้างระบบส่งน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทานเพื่อการทำนาตำบลมาโมง อำเภอสุคิริน ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี ตำบลลำภู อำเภอเมือง และตำบลพร่อน อำเภอตากใบ

  จังหวัด นราธิวาส

  เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2550 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการจัดนิทรรศการงานของดีเมืองนรา ในการนี้ได้มีพระราชดำริกับ นายพระนาย สุวรรณรัฐ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายการัณย์ ศุภกิจวิเลขการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายเทอดศักดิ์ บุณยขจร วิศวกรใหญ่ที่ปรึกษาวิชาชีพเฉพาะด้านวางแผนและโครงการ กรมชลประทาน สรุปความว่าให้ขยายผลพื้น...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาน้ำให้วัดประชุมชลธาราและวัดโบราณสถิตย์

  จังหวัด นราธิวาส

  เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2550 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ในการนี้ได้พระราชทานพระราชดำริสรุปความว่า ให้กรมชลประทานจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่วัดประชุมชลธาราและวัดโบราณสถิตย์ ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ตามที่นายวัน แก้วสุกใส อดีตกำนันตำบล สุไหงปาดี จังหว...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ก่อสร้างโรงสีพิกุลทองแห่งใหม่

  จังหวัด นราธิวาส

  เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2551 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของโรงสีข้าวพิกุลทอง ในการนี้ ได้มีพระราชดำริโดยสรุป ดังนี้ 1) ให้ปรับปรุงโรงสีข้าวพิกุลทอง ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และให้พิจารณาถึงจำนวนประชากรที่มาใช้ประโยชน์ อย่างน้อยควรมีขนาดเท่ากับโรงสีข้าวที่อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช และควรประชาสัมพันธ์ให้ป...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรอตันบาตู

  จังหวัด นราธิวาส

  เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2551 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดบ้านรอตันบาตู เพื่อทรงติดตามผลการดำเนินงาน ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชดำริสรุปความว่า ในการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรลดขนาดอาคารให้เล็กลง และควรให้องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอดำเนินการก่อสร้างพร้อมทั้งให้ราษฎรร่วมออกแรง ส่วนเงินงบประมาณให้สนับสนุนเป็นค่าวัสดุ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ขยายเขตไฟฟ้าให้หมู่บ้านศิลปาชีพนิคมฯ สุคิริน

  จังหวัด นราธิวาส

  เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2537 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จฯ เยี่ยมพสกนิกรและสมาชิกนิคมสร้างตนเองที่วัดโต๊ะโมะ อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ในการนี้ได้มีพระราชเสาวนีย์ให้ดำเนินการจัดตั้งหมู่บ้านโครงการศิปลาชีพแก่บุตรหลานสมาชิกกลุ่มศิลปาชีพที่มีความสนใจให้มีที่อยู่อาศัย และส่งเสริมกิจกรรมด้านการเกษตรแก่สมาชิกให้มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ส่งเสริมการปลูกบอนสี ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง

  จังหวัด นราธิวาส

  ส่งเสริมอาชีพปลูกบอนสีเป็นทางเลือกให้เกษตรกรในการประกอบอาชีพ...

  อ่านต่อ »

1234567...238( 4,741 โครงการ )

curve