• โครงการ ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายทดน้ำบ้านบราแง

  จังหวัด นราธิวาส

  เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2541 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับโครงการฝายทดน้ำบ้านบราแงไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต่อมาเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2544 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร มีพระราชดำริสรุปประเด็นสำคัญ ดังนี้ ให้พิจารณาหาแนวทางช่วยเหลือเรื่องการปรับปรุงระบบส่งน้ำเพิ่มเติม และระบบกระจายน้ำเข้าสู่แปลงนา และระบบระบายน้ำเก็บกักน้ำของโครงการฝายทดน้ำบ้านบราแง ตามที่ นายหะแว มาแ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โครงการศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธร(โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา)

  จังหวัด พิจิตร

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำริให้สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา รับที่ดินนางจรัสศรี จินดาสงวน น้อมเกล้าฯ ถวายจำนวน 1 แปลง ตามโฉนดที่ดินเลขที่ 1024 เนื้อที่ 91-2-44 ไร่ ตั้งอยู่ที่ ตำบลเนินมะกอก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร เพื่อใช้ประโยชน์ในการสร้างศูนย์การเกษตร หรือดำเนินการอื่นใดตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิชัยพัฒนา...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ดอยยาว ดอยผาหม่น ดอยผาจิ

  จังหวัด เชียงราย

  วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2543 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านร่มฟ้าทอง อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ทรงทราบปัญหาต่างๆ ในพื้นที่โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ดอยยาว ดอยผาหม่น ดอยผาจิ ที่สิ้นสุดห้วงระยะเวลาดำเนินการไปแล้ว อาทิปัญหาการประกอบอาชีพการเกษตร การฟื้นฟูแหล่งต้นน้ำลำธาร การกำหนดขอบเขตของพื้นที่ทำกิน รวมทั้งแนวเขตพื้นที่อนุรักษ์ และอื่น ๆ ในการนี...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์

  จังหวัด แม่ฮ่องสอน

  โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวโรกาสที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ทรงมีพระชนมายุ 50 พรรษาในพุทธศักราช 2545 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ขอพระราชานุญาตจัดทำโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ทูลถวาย สมเด็จพระบรมฯ ทรงรับโครงการดังกล่าวไว้ในพระราชานุเคราะห์และทรงพระราชทานพระราชานุญาตอัญเชิญพระนามาภิไธยย่อไว้ในเครื่องหมายสัญลักษณ์โครงการ สมเด็จพระบรมฯ ทรงเ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ของกลุ่มเยาวชนแม่สอย (ก่อสร้างโรงสูบน้ำบ่อบาดาลและระบบส่งน้ำ)

  จังหวัด เชียงใหม่

  เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2545 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมโครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่และไก่ลูกผสมของกลุ่มเยาวชนตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ และได้พระราชทานพระราชดำริให้พิจารณาจัดหาน้ำช่วยเหลือกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการดังกล่าว ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ พัฒนาพื้นที่สวนบ้านกองแหะ (พัฒนาแหล่งน้ำ)

  จังหวัด เชียงใหม่

  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้พระราชทานที่ดินส่วนพระองค์ ในพื้นที่สวนบ้านกองแหะ หมู่ที่ ๔ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑,๓๕๐ ไร่ ให้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อดำเนินการในลักษณะเป็นคลีนิกเกษตรเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย และเทคโนโลยีการเกษตรจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริในรูปแบบของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีชุมชน เป็นศูนย์ฝึกอบรม และวิจัยพัฒ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาน้ำให้ราษฎรบ้านรัตภูมิอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด สงขลา

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับโครงการจัดหาน้ำให้ราษฎรตำบลรัตภูมิไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2546 ตามที่นายบุญศิลป์ เกิดศรี กำนันตำบลบางเหรียง และนายสวัสดิ์ สุจิชาติ กำนันตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ได้มีหนังสือขอพระราชทานพระมหากรุณาในการก่อสร้างฝายทดน้ำตอนบนเหนือคลองรัตภูมิ หรือในคลองรัตภูมิ บริเวณหมู่ที่ 11 ตำบลบางเหรียงหรือหมู่ที่ 11 ตำบลรัตภูมิ ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ชุมชนเข้มแข็งและร่มเย็นบ้านสันติสุข 2

  จังหวัด ยะลา

  เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในท้องที่หมู่ที่ 6 ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา และได้พระราชทานพระราชดำริให้แก้ไขปัญหาและช่วยเหลือราษฎรที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และได้อพยพไปอาศัยอยู่ที่วัดนิโรธสังฆาราม อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เนื่องจากหวาดกลัวและไม่กล้าท...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

  จังหวัด ระนอง

  การใช้เทคโนโลยีการเกษตรหรือนวัตกรรมที่เหมาะสมเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการพัฒนาการเกษตร ที่จะช่วยเพิ่มผลผลิตและสร้างแรงจูงใจในการกระตุ้นเศรษฐกิจการผลิตภาคการเกษตร โดยจำเป็นต้องมีการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างองค์กรวิจัยและพัฒนาภาคการเกษตร ที่เป็นแหล่งบริการความรู้เฉพาะด้านกับเกษตรกรเป้าหมายที่จะต้องนำความรู้วิทยาการใหม่ และบริการทางวิชาการโดยอาศัยช่องทาง (Channel) ต่าง ๆ ที่สามารถให้บริการตรงความ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพื้นที่จังหวัดสงขลา

  จังหวัด สงขลา

  การใช้เทคโนโลยีการเกษตรหรือนวัตกรรมที่เหมาะสมเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการพัฒนาการเกษตร ที่จะช่วยเพิ่มผลผลิตและสร้างแรงจูงใจในการกระตุ้นเศรษฐกิจการผลิตภาคการเกษตร โดยจำเป็นต้องมีการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างองค์กรวิจัยและพัฒนาภาคการเกษตร ที่เป็นแหล่งบริการความรู้เฉพาะด้านกับเกษตรกรเป้าหมายที่จะต้องนำความรู้วิทยาการใหม่ และบริการทางวิชาการโดยอาศัยช่องทาง (Channel) ต่าง ๆ ที่สามารถให้บริการตรงความ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อนุรักษ์ต้นน้ำห้วยทรายงาม

  จังหวัด เชียงราย

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการอนุรักษ์ต้นน้ำห้วยทรายงามไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2549 เพื่อช่วยเหลือราษฎร ซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนน้ำตามที่นายบุญปั๋น กันทะเรือน ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ได้มีหนังสือขอพระราชทานพระมหากรุณา...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ พัฒนายกระดับความเป็นอยู่ราษฎรบ้านห้วยแม่แรม

  จังหวัด แพร่

  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ทรงมีพระดำริกับ พล.ต.รวมศักดิ์ ไชยโกมินทร์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2528 ให้ดำเนินการช่วยเหลือราษฏรบ้านห้วยแม่แรมให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น โดยเฉพาะการคมนาคมเพื่อติดต่อกับภายนอกและหมู่บ้านใกล้เคียง ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมารในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

  จังหวัด นราธิวาส

  การใช้เทคโนโลยีการเกษตรหรือนวัตกรรมที่เหมาะสมเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการพัฒนาการเกษตร ที่จะช่วยเพิ่มผลผลิตและสร้างแรงจูงใจในการกระตุ้นเศรษฐกิจการผลิตภาคการเกษตร โดยจำเป็นต้องมีการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างองค์กรวิจัยและพัฒนาภาคการเกษตร ที่เป็นแหล่งบริการความรู้เฉพาะด้านกับเกษตรกรเป้าหมายที่จะต้องนำความรู้วิทยาการใหม่ และบริการทางวิชาการโดยอาศัยช่องทาง (Channel) ต่าง ๆ ที่สามารถให้บริการตรงความ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ก่อสร้างทางและสะพานคอนกรีตอัดแรง

  จังหวัด สุราษฎร์ธานี

  เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2543 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร มีพระราชดำริกับนายสหัส บุญญาวิวัฒน์ ผู้ช่วยเลขาธิการพระราชวังฝ่ายกิจกรรมพิเศษ และนายลลิต ถนอมสิงห์ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการฯ 4 สำนักงาน กปร. ณ โรงเรียนบ้านท่านหญิง ตำบลตะกุกเหนือ กิ่งอำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้ดำเนินการก่อสร้างสะพานข้ามคลองยัน บ้านท่านหญิง ตำบลตะกุกเหนือ กิ่งอำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ พัฒนาพื้นที่บ้านกูแบสีราอันเนื่องพระราชดำริ

  จังหวัด ปัตตานี

  เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2544 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ ทอดพระเนตรสภาพพื้นที่และทรงเยี่ยมราษฎรบ้านกูแบสีรา หมู่ที่ 4 ตำบลกอลำ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางนิคมฯ พัฒนาภาคใต้

  จังหวัด ยะลา

  เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2545 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ ทรงเยี่ยมราษฎรบ้านเขาน้ำตก หมู่ที่ 7 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ซึ่งตั้งอยู่ในเขตนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ (กือลอง) และเสด็จฯ ไปยังโรงเรียนนิคมฯ พัฒนาภาคใต้ 10 ในการนี้ ได้ทรงพบว่า ราษฎร ครู และนักเรียนในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวประสบปัญหาความเดือดร้อนในการคมนาคม จึงมีพระราชกระแสให้ปรับปรุงถนนเข้าหมู่บ้านให้มีความส...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านเยาะ

  จังหวัด ยะลา

  เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎร หมู่ที่ 6 ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา ในการนี้ได้พระราชทานพระราชดำริ สรุปความว่า ให้แก้ไขปัญหาและช่วยเหลือราษฎรที่อาศัยอยู่ในบ้านสันติ 2 ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และได้อพยพไปอาศัยอยู่ที่วัดนิโรธสังฆาราม อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เนื่องจาก...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายบ้านกระป๋อง

  จังหวัด ยะลา

  เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2549 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านวังพญา-ท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โอกาสนี้ หม่อมหลวงอนุพร เกษมสันต์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิเทศสหการ สำนักราชเลขาธิการ ได้นำผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจที่ 14 ปลัดอำเภอธารโต กำนันและผู้นำหมู่บ้านในเขตอำเภอธารโต จังหวัดยะลา กราบบังคมทูลรายงานการ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายหินก่อพร้อมระบบ

  จังหวัด เชียงใหม่

 • โครงการ ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายคลองเจาะบือรา

  จังหวัด ยะลา

  เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2549 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านวังพญา-ท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โอกาสนี้ หม่อมหลวงอนุพร เกษมสันต์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิเทศสหการ สำนักราชเลขาธิการ ได้นำผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจที่ 14 ปลัดอำเภอธารโต กำนันและผู้นำหมู่บ้านในเขตอำเภอธารโต จังหวัดยะลา กราบบังคมทูลรายงานการ...

  อ่านต่อ »

1234567...235( 4,685 โครงการ )

curve