• โครงการ ฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านเจาะเกาะ

  จังหวัด นราธิวาส

  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พื้นที่บ้านเจาะเกาะ หมู่ที่ 1 ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส เพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ได้มีแหล่งจ้างงาน แหล่งผลิตอาหารและให้ความรู้ด้านการเกษตรที่ถูกต้อง (หนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล 0010.1/1152 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550)...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โครงการฝายบ้านแยะอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด นราธิวาส

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการฝายบ้านแยะพร้อมระบบส่งน้ำไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ นายอิสมะแอ มะดากะ กำนันตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ได้มีหนังสือขอพระราชทานพระมหากรุณาเรื่องแหล่งน้ำ เพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค - บริโภค และทำการเกษตร (หนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล 0005.5/24342 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549)...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โครงการฟาร์มตัวอย่างฯบ้านเจาะเกาะ (ระยะที่2)

  จังหวัด นราธิวาส

  เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 นายสหัส บุญญาวิวัฒน์ ผู้ช่วยเลขาธิการพระราชวัง ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ และคณะ พร้อมด้วยนายอำเภอเจาะไอร้อง ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เจ้าหน้าที่สำนักชลประทานที่ 16 และโครงการชลประทานนราธิวาส ได้เดินทางไปตรวจสอบสถานที่ดำเนินการฟาร์มตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านเจาะเกาะ หมู่ที่ 1 ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาน้ำสนับสนุนฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านเจาะเกาะ

  จังหวัด นราธิวาส

  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พื้นที่บ้านเจาะเกาะ หมู่ที่ 1 ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส เพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ได้มีแหล่งจ้างงาน แหล่งผลิตอาหารและให้ความรู้ด้านการเกษตรที่ถูกต้อง (หนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล 0010.1/1152 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550)...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ ตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 1.โรงเรียนวัดพระพุทธ 2.โรงเรียนบ้านไอโซร์ 3.โรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุง 4.โรงเรียนบ้านทำเนียบ 5.โรงเรียนบ้านค่าย 6.โรงเรียนบ้านหัวเขา 7.โรงเรียนบ้านเปล 8.โรงเรียนนิรันดรวิทยา

  จังหวัด นราธิวาส

  สนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อดำเนินการผลิตพืชผักสำหรับเป็นอาหารกลางวัน...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ พัฒนาพื้นที่ในเขตชลประทานแบบบูรณาการตามพระราชดำริในเขตอำเภอเมือง อำเภอสุไหงปาดีและอำเภอบาเจาะ ดังนี้-สถานีสูบน้ำยะกัง-ฝายทดน้ำคลองไอร์ยาเด๊ะ-อ่างเก็บน้ำโคกยาง-แปลงเกษตรผสมผสานมูโนะ-ฝายบ้านกาเยาะมาตี

  จังหวัด นราธิวาส

  ขยายผลพื้นที่โครงการชลประทานที่มีกลุ่มผู้ใชน้ำที่มีความเข้มแข็งให้ใช้ประโยชน์จากน้ำได้เต็มพื้นที่...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ส่งเสริมการทำนาปรังในเขตอำเภอเมือง อำเภอตากใบ อำเภอสุไหงปาดี อำเภอสุคิริน อำเภอสุไหงโก-ลก

  จังหวัด นราธิวาส

  ส่งเสริมให้เกษตรกรทำนาปรังในพื้นที่ให้ได้ผลผลิตอย่างมีคุณภาพ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทานอ่างเก็บน้ำโคกยาง

  จังหวัด นราธิวาส

  ก่อสร้างระบบส่งน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ก่อสร้างระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำยะกัง 8(ยะกัง 9 ขยาย)

  จังหวัด นราธิวาส

  ก่อสร้างระบบส่งน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทานเพื่อการทำนาตำบลมาโมง อำเภอสุคิริน ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี ตำบลลำภู อำเภอเมือง และตำบลพร่อน อำเภอตากใบ

  จังหวัด นราธิวาส

  เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2550 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการจัดนิทรรศการงานของดีเมืองนรา ในการนี้ได้มีพระราชดำริกับ นายพระนาย สุวรรณรัฐ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายการัณย์ ศุภกิจวิเลขการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายเทอดศักดิ์ บุณยขจร วิศวกรใหญ่ที่ปรึกษาวิชาชีพเฉพาะด้านวางแผนและโครงการ กรมชลประทาน สรุปความว่าให้ขยายผลพื้น...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาน้ำให้วัดประชุมชลธาราและวัดโบราณสถิตย์

  จังหวัด นราธิวาส

  เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2550 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ในการนี้ได้พระราชทานพระราชดำริสรุปความว่า ให้กรมชลประทานจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่วัดประชุมชลธาราและวัดโบราณสถิตย์ ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ตามที่นายวัน แก้วสุกใส อดีตกำนันตำบล สุไหงปาดี จังหว...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ก่อสร้างโรงสีพิกุลทองแห่งใหม่

  จังหวัด นราธิวาส

  เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2551 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของโรงสีข้าวพิกุลทอง ในการนี้ ได้มีพระราชดำริโดยสรุป ดังนี้ 1) ให้ปรับปรุงโรงสีข้าวพิกุลทอง ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และให้พิจารณาถึงจำนวนประชากรที่มาใช้ประโยชน์ อย่างน้อยควรมีขนาดเท่ากับโรงสีข้าวที่อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช และควรประชาสัมพันธ์ให้ป...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรอตันบาตู

  จังหวัด นราธิวาส

  เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2551 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดบ้านรอตันบาตู เพื่อทรงติดตามผลการดำเนินงาน ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชดำริสรุปความว่า ในการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรลดขนาดอาคารให้เล็กลง และควรให้องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอดำเนินการก่อสร้างพร้อมทั้งให้ราษฎรร่วมออกแรง ส่วนเงินงบประมาณให้สนับสนุนเป็นค่าวัสดุ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ขยายเขตไฟฟ้าให้หมู่บ้านศิลปาชีพนิคมฯ สุคิริน

  จังหวัด นราธิวาส

  เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2537 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จฯ เยี่ยมพสกนิกรและสมาชิกนิคมสร้างตนเองที่วัดโต๊ะโมะ อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ในการนี้ได้มีพระราชเสาวนีย์ให้ดำเนินการจัดตั้งหมู่บ้านโครงการศิปลาชีพแก่บุตรหลานสมาชิกกลุ่มศิลปาชีพที่มีความสนใจให้มีที่อยู่อาศัย และส่งเสริมกิจกรรมด้านการเกษตรแก่สมาชิกให้มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ส่งเสริมการปลูกบอนสี ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง

  จังหวัด นราธิวาส

  ส่งเสริมอาชีพปลูกบอนสีเป็นทางเลือกให้เกษตรกรในการประกอบอาชีพ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทานเพื่อการทำนาบ้านศรีพงัน

  จังหวัด นราธิวาส

  เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2551 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จ พระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่ขยายผลการทำนาปรัง บ้านปูยู ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ในการนี้ได้พระราชทานพระราชดำริ สรุปความว่า ให้กรมชลประทานพิจารณาแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรและก่อสร้างระบบชลประทานเพื่อการทำนา ให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ตำบลเกาะสะท้อนและตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ตามที่น...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพชลประทานเพื่อการทำนาบ้านบอฆอ

  จังหวัด นราธิวาส

  เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2551 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่ขยายผลการทำนาปรัง บ้านปูยู ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชดำริ สรุปความว่า ให้กรมชลประทานพิจารณาแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรและก่อสร้างระบบชลประทานเพื่อการทำนาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ตำบลเกาะสะท้อนและตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ตามที่น...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพชลประทานเพื่อการทำนาบ้านชุมบก

  จังหวัด นราธิวาส

  เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2551 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่ขยายผลการทำนาปรัง บ้านปูยู ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชดำริ สรุปความว่า ให้กรมชลประทานพิจารณาแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรและก่อสร้างระบบชลประทานเพื่อการทำนาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ตำบลเกาะสะท้อนและตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ตามที่น...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพชลประทานเพื่อการทำนาบ้านปะลุกา บ้านโคกละไม และบ้านโคกมือบา

  จังหวัด นราธิวาส

  เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2551 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่ขยายผลการทำนาปรัง บ้านปูยู ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชดำริ สรุปความว่า ให้กรมชลประทานพิจารณาแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรและก่อสร้างระบบชลประทานเพื่อการทำนาให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ตำบลเกาะสะท้อนและตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ตามที่...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายทดน้ำบ้านบราแง

  จังหวัด นราธิวาส

  เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2541 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับโครงการฝายทดน้ำบ้านบราแงไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต่อมาเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2544 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร มีพระราชดำริสรุปประเด็นสำคัญ ดังนี้ ให้พิจารณาหาแนวทางช่วยเหลือเรื่องการปรับปรุงระบบส่งน้ำเพิ่มเติม และระบบกระจายน้ำเข้าสู่แปลงนา และระบบระบายน้ำเก็บกักน้ำของโครงการฝายทดน้ำบ้านบราแง ตามที่ นายหะแว มาแ...

  อ่านต่อ »

1234567...238( 4,741 โครงการ )

curve