• โครงการ พัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว (2) อันเนื่องมาจากพระราชดำ

  จังหวัด เลย

 • โครงการ ขุดลอกหนองกองแก้ว 2 และ 3

  จังหวัด ขอนแก่น

 • โครงการ พัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ(ก่อสร้างขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้า)

  จังหวัด ชุมพร

 • โครงการ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านสวนเพชร

  จังหวัด ชุมพร

 • โครงการ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสิริราษฎร์

  จังหวัด ชุมพร

 • โครงการ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันตินิมิตร

  จังหวัด ชุมพร

 • โครงการ พัฒนาพื้นที่เขาสามสิบ

  จังหวัด สระแก้ว

 • โครงการ ปรับปรุงสวนสาธารณะและสวนพฤกษชาติศรีนครเขื่อนขันธ์ และโครงการปรับปรุงพื้นที่โดยรอบบริเวณกระเพาะหมู

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • โครงการ จัดหาแหล่งน้ำ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่เหลอ และแหล่งอาหารสัตว์ป่า เพื่อเพิ่มศักย์ภาพด้านการอนุรักษ์ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวินตาม พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด แม่ฮ่องสอน

 • โครงการ จัดทำแหล่งน้ำ แหล่งอาหารสัตว์ป่า และเพิ่มศักย์ภาพด้านการอนุรักษ์ในเขตรักษาสัตว์ป่าแม่ยวมฝั่งขวา ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

  จังหวัด แม่ฮ่องสอน

 • โครงการ ฝายนาป่าแปก

  จังหวัด แม่ฮ่องสอน

 • โครงการ พัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขา

  จังหวัด ปราจีนบุรี

 • โครงการ "พัฒนาเด็กและเยาวชนใน ถิ่นทุรกันดารหลายพื้นที่ "

  จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

 • โครงการ จัดตั้งศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพมูลนิธิชัยพัฒนา

  จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

 • โครงการ หมู่บ้านสหกรณ์

  จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

 • โครงการ ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรทุกพื้นที่

  จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

 • โครงการ โรงสีข้าวพระราชทาน

  จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

 • โครงการ " พัฒนาอาชีพส่งเสริมการเลี้ยงแพะในพื้นที่รับประโยชน์ อ่างเก็บน้ำ ยางชุมฯ "

  จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำคลองท่าชนะอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด สุราษฎร์ธานี

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำคลองสีสุกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด สุราษฎร์ธานี

1234567...238( 4,741 โครงการ )

curve