• โครงการ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด สกลนคร

  เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2525 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดำริกับหม่อมเจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ และอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นายเล็ก จินดาสงวน ให้พิจารณาวางโครงการจัดหาน้ำสนับสนุนโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน โดยมุ่งเน้นให้เป็นศูนย์กลางในการศึกษา ทดลองการเกษตรในด้านต่างๆ ตลอดจนการอบรม และเผยแพร่ไปสู่ราษฎรในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายถ่อนพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด น่าน

  ฝายทดน้ำ ขนาดความสูง 2.7 ม. ยาว 31.9 ม. พร้อมระบบคลองส่งน้ำฝั่งขวา ยาว 2,160 ม. ทำให้ราษฎร จำนวน 937 ครัวเรือน ประชากร 3,358 คน มีแหล่งเก็บกักน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตรในพื้นที่ฤดูฝน 1,400 ไร่ ฤดูแล้ง 450 ไร่...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำยางชุม การเพิ่มประสิทธิภาพ และการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำยางชุม

  จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

  เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2546 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชดำริกับ พลโทประวิตร วงษ์สุวรรณ แม่ทัพภาคที่ 1 (ยศในขณะนั้น) และรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้การสนับสนุนกรมชลประทานในการพิจารณาเพิ่มปริมาณการเก็บกักของอ่างเก็บน้ำยางชุม เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้ป่ากุยบุรี ตลอดจนส่งให้กับพื้นที่เพาะปลูกที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชบ้านย่านยาว

  จังหวัด สุพรรณบุรี

  ดำเนินการสำรวจและปลูกพันธุ์ไม้หอมหายากเพื่อการอนุรักษ์...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ขยายพันธุ์สัตว์ป่าบริเวณอ่างเก็บน้ำคลองช่องกล่ำตอนบน

  จังหวัด สระแก้ว

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโครงการอ่างเก็บน้ำท่ากะบาก อ.สระแก้ว จ.ปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2525 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้มีพระราชเสาวณีย์ให้คณะทำงาน จัดทำโครงการอนุรักษ์สัตว์ป่าโดยใช้พื้นที่บริเวณเส้นทางที่จะขึ้นไปยังอ่างเก็บน้ำช่องกล่ำบน สำหรับเป็นพื้นที่ขยายเพาะเลี้...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบ้าน โหง่นขาม-บ้านดงนา (โครงการปรับปรุงเส้นทางตรวจการณ์ บ้านหุ่งหลวง ถึงบ้านดงนา

  จังหวัด อุบลราชธานี

  ลักษณะโครงการ : ปรับปรุงเส้นทางตรวจการณ์ บ้านหุ่งหลวง ถึงบ้านดงนา ระยะทาง 13+900 กิโลเมตร ประโยชน์ของโครงการ : ทำให้ราษฎร จำนวน 210 ครัวเรือน 798 คน รวมทั้งโรงเรียนและสถานีให้บริการสาธารณสุขชุมชนซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่สามารถใช้เป็นเส้นทางสัญจรได้ในทุกฤดูกาล และเป็นเส้นทางติดต่อระหว่างองค์กรและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเข้ารับการบริการสาธารณสุข ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาแหล่งน้ำช่วยเหลือโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปากลา

  จังหวัด อุบลราชธานี

  ลักษณะโครงการ : ก่อสร้างแนวท่อส่งน้ำยาว 2,339 เมตร, บ่อพักน้ำ จำนวน 2 แห่ง ประโยชน์ของโครงการ : สามารถส่งน้ำช่วยเหลือโรงเรียน ในพื้นที่ 6 ไร่ ซึ่งมีนักเรียนที่ได้รับประโยชน์ จำนวน 60 คน ครู 6 คน เพื่อส่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาแหล่งน้ำช่วยเหลือโรงเรียนบ้านดงนา

  จังหวัด อุบลราชธานี

  ลักษณะโครงการ : ฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.40 เมตร ยาว 60เมตร พร้อมท่อส่งน้ำ ยาว 619 เมตร และบ่อพักน้ำ ประโยชน์ของโครงการ : สามารถส่งน้ำช่วยเหลือโรงเรียน ในพื้นที่ 3 ไร่ ซึ่งมีนักเรียนที่ได้รับประโยชน์ จำนวน 54 คน ครู 4 คน เพื่อส่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ก่อสร้างถังพักน้ำโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแก่งศรีโคตร

  จังหวัด อุบลราชธานี

  ลักษณะโครงการ : งานหอถังสูง 1 แห่ง,ระบบกระจายน้ำและถังพักน้ำตามจุดพร้อมอุปกรณ์ 1 แห่ง ประโยชน์ของโครงการ : จะสามารถส่งน้ำช่วยเหลือโรงเรียนในพื้นที่ 15 ไร่ ซึ่งมีนักเรียนที่ได้รับประโยชน์ จำนวน 150 คน ครู ตชด.8 นาย เพื่อส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่การเกษตรภายในโรงเรียนได้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ สถานีสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชุมชนป่าหญ้าคา

  จังหวัด อุบลราชธานี

  ลักษณะโครงการ : ระบบพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้งและทดสอบ 1 แห่ง, งานระบบกระจายน้ำและถังพักน้ำ 1 แห่ง ประโยชน์ของโครงการ : ส่งน้ำสนับสนุนโรงเรียน และนักเรียน จำนวน 77 คน ครู ตชด.7 นาย และส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่การเกษตรภายในโรงเรียนจำนวน 10 ไร่ ได้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ก่อสร้างสถานีสูบน้ำโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทพภูเงิน

  จังหวัด อุดรธานี

  ลักษณะโครงการ : ติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์พร้อมโครงสร้างและอุปกรณ์ควบคุม ,ปั๊มสูบน้ำ,วางท่อส่งน้ำ ความยาว 150 เมตร ประโยชน์ของโครงการ : ทำให้ครู นักเรียน และบุคลากรของโรงเรียน จำนวน 46 คน มีน้ำใช้สำหรับอุปโภคบริโภค ได้อย่างเพียงพอตลอดปี และส่งน้ำสนับสนุนในกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน โดยเฉพาะกิจกรรมด้านการเกษตรและการเลี้ยงสัตว์ของนักเรียน พร้อมทั้งมีระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่พอเพียง ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยขาแมง และปรับปรุงคลองส่งน้ำ

  จังหวัด สุรินทร์

  ลักษณะโครงการ : ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยขาแมง, คลองส่งน้ำดาดคอนกรีตพร้อมอาคารประกอบ, ปรับปรุงถนนลูกรังรอบอ่างฯ ประโยชน์ของโครงการ : ทำให้ราษฎร และบริเวณใกล้เคียง จำนวน 60 ครัวเรือน มีแหล่งน้ำสนับสนุนพื้นที่เพาะปลูก จำนวนประมาณ 1,000 ไร่ ในช่วงฤดูฝน 500 ไร่ ในช่วงฤดูแล้ง ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายบ้านจารย์

  จังหวัด สุรินทร์

  ลักษณะโครงการ : ขุดลอก, ขุดบ่อก่อสร้าง, ทางน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ประโยชน์ของโครงการ : ช่วยเหลือราษฎรจำนวน 3 หมู่บ้าน รวม 136 ครัวเรือน ประชากร 707 คน และช่วยลดความเสียหายของพืชผลทางการเกษตรในพื้นที่รวมประมาณ 1,397 ไร่ ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ปรับปรุงฝายสันติวรญาณพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด สกลนคร

  ลักษณะโครงการ : ซ่อมแซมลาดด้านท้ายฝาย (คอนกรีตล้วนปนหินใหญ่),ซ่อมแซมหินทิ้งท้ายฝาย,ซ่อมแซมคลองส่งน้ำเดิม จำนวน 2 สาย ,ปรับปรุงคลองส่งน้ำใหม่ ความยาว 550 เมตร ประโยชน์ของโครงการ : ให้ราษฎร ตลอดจนพื้นที่ใกล้เคียง รวม 311 ครัวเรือน 1,090 คน มีน้ำใช้สำหรับอุปโภคบริโภค และส่งนำสนับสนุนทำการเกษตรได้ 1,800 ไร่ ในฤดูฝน และ 1,000 ไร่ในฤดูแล้ง ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายห้วยแคน บ้านโคกนาดี

  จังหวัด สกลนคร

  ลักษณะโครงการ : ขุดบ่อก่อสร้างอาคารฝาย และขุดลอกลำห้วย กว้าง 40 เมตร ยาว 161 เมตร,ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 3.50 เมตรกว้าง 40 เมตร 1 แห่ง, ประโยชน์ของโครงการ : ทำให้ราษฎร 240 ครัวเรือน 780 คน มีน้ำสำหรับใช้ทำการเกษตร และอุปโภคบริโภค และสามารถส่งน้ำทำการเกษตรได้ 1,600 ไร่ ในฤดูฝน 60 ไร่ ในฤดูแล้ง ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาน้ำช่วยเหลือวัดป่าดงชมภูพาน

  จังหวัด สกลนคร

  ลักษณะโครงการ : ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าอ่างเก็บน้ำกกสะพุงเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง วางท่อส่งน้ำสาย MP2 ยาว 395 เมตร จำนวน 1 แห่ง ประโยชน์ของโครงการ : ทำให้พระภิกษุ-สามเณรในวัดป่าดงชมภูพานและราษฎร ประมาณ 405 คน มีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภค-บริโภค ได้อย่างเพียงพอ และสามารถสนับสนุนพื้นที่การเกษตรจำนวน 1,200 ไร่ ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ระบบประปาโรงเรียนบ้านหมันขาว

  จังหวัด เลย

  ลักษณะโครงการ งานติดตั้งพร้อมท่อส่งน้ำ, ก่อสร้างฝายทดน้ำพร้อมอาคารประกอบ, ก่อสร้างถังพักน้ำ ประโยชน์ของโครงการ : ช่วยเหลือนักเรียนและครูจำนวน 69 และราษฎรจำนวน 101 ครัวเรือน ประชากร 660 คน มีน้ำสำหรับใช้ทำการเกษตรและอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ และสามารถส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่ทำการเกษตรได้ 350 ไร่ ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ พระราชดำริสวนป่าดงน้อย (จัดหาแหล่งน้ำในที่ดินสาธารณประโยชน์ป่าโคกดงน้อย)

  จังหวัด เลย

  ลักษณะโครงการ งานติดตั้งพร้อมท่อส่งน้ำ, ก่อสร้างฝาย, ก่อสร้างถังพักน้ำ ประโยชน์ของโครงการ : มีแหล่งน้ำเก็บกักน้ำต้นทุนสำหรับใช้เพื่อการปศุสัตว์ พื้นที่ 700 ไร่ ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านท่าไคร้-นาแล

  จังหวัด มุกดาหาร

  ลักษณะโครงการ : งานวางท่อและอุปกรณ์ประกอบท่อส่งน้ำ, งานจัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบบนแพเหล็กติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 1 ชุด และงานจัดหาพร้อมติดตั้งระบบควบคุมไฟฟ้า 1 แห่ง ประโยชน์ของโครงการ : สามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกของราษฎร จำนวน 110 ครัวเรือน 456 คนและหมู่บ้านใกล้เคียง ครอบคลุมพื้นที่รับประโยชน์ 1,500 ไร่ ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านนาตะแบง

  จังหวัด มุกดาหาร

  ลักษณะโครงการ : จัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ 2 แห่ง (ฝั่งซ้าย และฝั่งขวา) ,จัดหาท่อและอุปกรณ์ประกอบ ประโยชน์ของโครงการ : ส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกของราษฎร และหมู่บ้านใกล้เคียง จำนวน 110 ครัวเรือน 456 คนครอบคลุมพื้นที่รับประโยชน์ 1,100 ไร่ ...

  อ่านต่อ »

123456789...235( 4,685 โครงการ )

curve