• โครงการ ระบบระบายน้ำพรุโต๊ะแดงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (งานปรับปรุงอาคารท่อระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบคลองระบายน้ำสายที่ 10)

  จังหวัด นราธิวาส

  เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2553 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชดำริแก่นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ เลขาธิการ กปร. และนายชลิต ดำรงศักดิ์ อธิบดีกรมชลประทาน ณ บ้านโคกอิฐ-โคกใน หมู่ที่ 2 ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส สรุปความว่า ให้บริหารจัดการน้ำในป่าพรุโต๊ะแดง โดยเอื้อประโยชน์แก่ป่า และ ไม่เกิดผลกระทบต่อชุมชน ต่อมาเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2554...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ระบบระบายน้ำพรุโต๊ะแดงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (งานปรับปรุงอาคารท่อระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบคลองระบายน้ำสายที่ 13)

  จังหวัด นราธิวาส

  เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2553 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชดำริแก่นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ เลขาธิการ กปร. และนายชลิต ดำรงศักดิ์ อธิบดีกรมชลประทาน ณ บ้านโคกอิฐ-โคกใน หมู่ที่ 2 ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส สรุปความว่า ให้บริหารจัดการน้ำในป่าพรุโต๊ะแดง โดยเอื้อประโยชน์แก่ป่า และไม่เกิดผลกระทบต่อชุมชน ต่อมาเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2554 ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ งานปรับปรุงระบบส่งน้ำให้มัสยิดเขาตันหยง

  จังหวัด นราธิวาส

  สำนักพระราชวัง ได้มีหนังสือ ที่ พว 0010 (ฝปท.) 0777 ลงวันที่ 24 เมษายน2542 แจ้งว่าสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชดำริที่จะพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรบ้านเขาตันหยง และบริเวณมัสยิดเขาตันหยงให้มีน้ำใช้สำหรับการอุปโภค บริโภค และใช้ประกอบศาสนกิจได้ตลอดปี ต่อมา เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม2553 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจในเขตพื้นที่ภาคใต้ แล...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ สำรวจและรวบรวมพันธุ์ไม้ดอกไม้ป่าภาคใต้

  จังหวัด นราธิวาส

  สมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชดำริ จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้ 1) วันที่ 1 ตุลาคม 2537 พระราชทานระราชดำริแก่ นายบุญชนะ กลั่นคำสอน ป่าไม้เขตปัตตานี ความว่า “น่าจะมีการรวบรวมพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับป่า ภาคใต้ มาปลูกรวบรวมไว้ในที่สูงของพื้นที่สวนป่าพระนามาภิไธย พื้นที่ส่วนที่ 2 (ฮาลา-บาลา)” 2) วันที่ 23 ตุลาคม 2542 พระราชทานพระราชดำริแก่ ดร.ชวลิต นิยมธรรม ผู้เชี่ยวชาญพฤกษศาสตร์ กร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ระบบระบายน้ำพรุโต๊ะแดง (อาคารบังคับน้ำคลองมูโน๊ะฝั่งซ้าย กม.12+700 บ้านโคกกูแว)

  จังหวัด นราธิวาส

  เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์2554 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชดำริแก่นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ เลขาธิการ กปร. และนายชลิต ดำรงศักดิ์ อธิบดีกรมชลประทาน ณ โครงการหมู่บ้านปศุสัตว์ -เกษตรมูโนะ หมู่ที่ 1 ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส สรุปความว่า ให้บริหารจัดการน้ำในพื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดง โดยเอื้อประโยชน์แก่ป่าพรุและไม่เกิดผลกระทบกับชุมชน โดยให้...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายบ้านอาแวพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด นราธิวาส

  โครงการฝายบ้านอาแวพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านอาแว หมู่ที่ 6 ตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ ฝายทดน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 2.60 เมตร ยาว 12.00 เมตร จำนวน 1 แห่ง วางท่อส่งน้ำพีวีซี ก่อสร้างบ่อพักน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กรูปสี่เหลี่ยม ก่อสร้างถังกรองน้ำ – ถังเก็บน้ำ จำนวน 4 แห่ง ประโยชน์ของโครงการ : เพื่อจัดหาน้ำให้กับราษฎร จำนวน 527 ครัวเรือน 3,812 คน ให้มีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคได้อย่...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายบ้านไอร์กือโละ พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด นราธิวาส

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการก่อสร้างฝายบ้านไอร์กือโละ พร้อมระบบส่งน้ำ ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ นายซือตี บาโด ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลจะแนะ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างระบบประปาภูเขา เพื่อช่วยเหลือราษฎรหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 ตำบลจะแนะ ซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรในฤดูแล้ง (ตามหนังสือสำนักราชเ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายบ้านไอร์บือแกพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด นราธิวาส

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการก่อสร้างฝายบ้านไอร์บือแก พร้อมระบบส่งน้ำ ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ นายสะมาแอ กูโน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ตำบลศรีสาคร อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างระบบประปาภูเขา เพื่อช่วยเหลือราษฎรหมู่ที่ 9 ตำบลศรีสาคร ซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรในฤดูแล้ง (ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการที...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝึกอบรมหลักสูตร “เยาวชนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ (ย.ช.ป.) ”

  จังหวัด นราธิวาส

  เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2554 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานวันลองกอง และทอดพระเนตรนิทรรศการและกิจกรรม ด้านการเกษตรต่าง ๆ ภายในงานบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ศูนย์ราชการ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อาคารบังคับน้ำห้วยยวนพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด นราธิวาส

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำห้วยยวนพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการที่ รล 0008.5/1913 ลงวันที่ 20 มกราคม 2555) ตามที่นายนิวัติ ไชยโป ผู้ใหญ่บ้านบ้านเชิงเขา หมู่ที่ 4 ตำบลปะลุกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ เพื่อช่วยเหลือราษฎรบ้านเชิงเขา หมู่ที่ 4 ตำบลปะลุกาสาเมาะ ซึ่ง...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาน้ำให้หมู่บ้านศิลปาชีพสุคิริน(บ้านเล็กในป่าใหญ่)ระยะที่2

  จังหวัด นราธิวาส

  เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2537 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จฯ เยี่ยมพสกนิกรและสมาชิกนิคมสร้างตนเองที่วัดโต๊ะโมะ อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ในการนี้ ได้มีพระราชเสาวนีย์ให้ดำเนินการจัดตั้งหมู่บ้านโครงการศิลปาชีพแก่บุตรหลานสมาชิกกลุ่มศิลปาชีพที่มีความสนใจให้มีที่อยู่อาศัย...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำไอร์ปาโจและระบบส่งน้ำ

  จังหวัด นราธิวาส

  เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2541 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ วัดชนาราม บ้านไทยสุข ตำบลลาโละ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จฯ ในการนี้ ได้มีพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับใช้ทำการเกษตรและเพื่ออุปโภค – บริโภค...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายคลองจาเราะปาตอพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด นราธิวาส

  พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคของราษฎรจำนวน 250 ครัวเรือน 1,700 คนและพื้นที่การเกษตร 80 ไร่ ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ระบบประปาโรงเรียนต้นตันหยงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด นราธิวาส

  เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ พระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนต้นตันหยง บ้านต้นตันหยง ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชดำริให้ นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ เลขาธิการ กปร. นายชูชาติ ฉุยกลม วิศวกรใหญ่ฯ กรมชลประทาน นายชูศักดิ์ สุทธิ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมบริหาร สำนักชลประทานที่ 17 นายประดิษฐ์ ปิ่นกระจาย ผู้อ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ระบบประปาโรงเรียนดารุลฮิกมะห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด นราธิวาส

  เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานในเขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชดำริให้ นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ เลขาธิการ กปร. นายชูชาติ ฉุยกลม วิศวกรใหญ่ฯ กรมชลประทาน นายชูศักดิ์ สุทธิ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมบริหาร สำนักชลประทานที่ 17 นายประดิษฐ์ ปิ่นกระจาย ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนราธิวาส และคณะ ใ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ปรับปรุงระบบประปาโรงเรียนบ้านสะปอมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด นราธิวาส

  เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านสะปอม หมู่ที่ 8 ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ในการนี้ พระราชทานพระราชดำริแก่นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ เลขาธิการ กปร. นายชูชาติ ฉุยกลม วิศวกรใหญ่ฯกรมชลประทาน และคณะเฝ้าฯ รับเสด็จ สรุปความว่าให้สำนักงาน กปร. และกรมชลประทาน พิจารณาดำเนินการก่อสร้างระ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ปรับปรุงระบบประปาระบบระบายน้ำ และงานป้องกันตลิ่งโรงเรียนอิบตีดาวิทยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด นราธิวาส

  ปรับปรุงระบบประปาระบบระบายน้ำ และงานป้องกันตลิ่งโรงเรียนอิบตีดาวิทยา การปรับปรุงระบบประปา ระบบระบายน้ำ และงานป้องกันตลิ่งของโรงเรียน ทั้งน้ำอุปโภค-บริโภค แก่ครู และนักเรียน จำนวน 891 คน ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ปรับปรุงระบบประปาโรงเรียนบ้านหัวเขาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด นราธิวาส

  เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ พระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านหัวเขา หมู่ที่ 6 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ในการนี้ พระราชทานพระราชดำริแก่นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ เลขาธิการ กปร. นายชูชาติ ฉุยกลม วิศวกรใหญ่ฯ กรมชลประทาน และคณะเฝ้าฯ รับเสด็จ สรุปความว่า ให้สำนักงาน กปร. และกรมชลประทาน พิจารณาปรับปรุงระบบประปา...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ปรับปรุงระบบประปาโรงเรียนจรรยาอิสลามอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด นราธิวาส

  ปรับปรุงระบบประปาโรงเรียนจรรยาอิสลาม แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค แก่นักเรียนและครูของโรงเรียน จำนวน 502 คน ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ระบบระบายน้ำและ ระบบประปาโรงเรียนนิรันดรวิทยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด นราธิวาส

  ระบบระบายน้ำและระบบประปาโรงเรียนนิรันดรวิทยา ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังให้กับโรงเรียนในช่วงฤดูฝน นอกจากนี้มีน้ำอุปโภคบริโภคที่สะอาด มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำดื่มและเพียงพอต่อความต้องการของครูและนักเรียน จำนวน 724 คน ...

  อ่านต่อ »

123456789...238( 4,741 โครงการ )

curve