• โครงการ ฝายจัดหาน้ำเสริมให้ฝายคลองน้ำใส 2

  จังหวัด นราธิวาส

  ก่อสร้างฝายเพื่อจัดหาน้ำเสริมให้ฝายคลองน้ำใส 2...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ท่อระบายน้ำบ้านน้ำขาว

  จังหวัด นราธิวาส

  ก่อสร้างท่อระบายน้ำบ้านน้ำขาว...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายบ้านกาต๊ะ

  จังหวัด นราธิวาส

  ก่อสร้างฝายทดน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายบ้านไอร์โซ

  จังหวัด นราธิวาส

  ก่อสร้างฝายทดน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายไอร์บือแต

  จังหวัด นราธิวาส

 • โครงการ ฝายไอร์มือเซ

  จังหวัด นราธิวาส

  ก่อสร้างฝายทดน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาน้ำสนับสุนน

  จังหวัด นราธิวาส

  จัดหาน้ำให้ราษฎรและพื้นที่ใกล้เคียง...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด สกลนคร

  เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2525 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดำริกับหม่อมเจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ และอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นายเล็ก จินดาสงวน ให้พิจารณาวางโครงการจัดหาน้ำสนับสนุนโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน โดยมุ่งเน้นให้เป็นศูนย์กลางในการศึกษา ทดลองการเกษตรในด้านต่างๆ ตลอดจนการอบรม และเผยแพร่ไปสู่ราษฎรในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ สถานีสูบน้ำบ้านตอหลัง

  จังหวัด นราธิวาส

  ก่อสร้างสถานีสูบน้ำบ้านตอหลัง ขุดคลอง พร้อมอาคารประกอบ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ก่อสร้างท่าเทียบเรือเพื่อการรับเสด็จพระราชดำเนินทางชลมารคแม่น้ำบางนรา

  จังหวัด นราธิวาส

  ก่อสร้าท่าเทียบเรือ เพื่อการรับเสด็จทางชลมารค...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำใกล้บ้าน

  จังหวัด นราธิวาส

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดความจุ 2,850,000 ลบ.ม. พร้อมระบบส่งน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ พัฒนาลุ่มน้ำห้วยปลาหาง (คลองผันน้ำอูน)

  จังหวัด สกลนคร

  ส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภคและครอบคลุมพื้นที่การเกษตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายห้วยปลาหางตอนบน

  จังหวัด สกลนคร

  ส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภคและครอบคลุมพื้นที่การเกษตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำเขาสำนัก

  จังหวัด นราธิวาส

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเขาสำนักพร้อมระบบ ความจุ 140,000 ลบ.ม....

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายห้วยซวง

  จังหวัด สกลนคร

  ก่อสร้างฝายทดน้ำ ส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภคและครอบคลุมพื้นที่การเกษตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ก่อสร้างประตูระบายน้ำบางนรา

  จังหวัด นราธิวาส

  ก่อสร้างประตูระบายน้ำบางนรา...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำบางนรา อันเนื่องมาจากพระราชดำริประตูบังคับน้ำน้ำแบ่ง

  จังหวัด นราธิวาส

  ก่อสร้างประตูระบายน้ำ คลองระบาย คลองส่งน้ำ และอาคารประกอบต่างๆ ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ขุดสระห้วยโง้ง

  จังหวัด สกลนคร

  ขุดสระเก็บน้ำส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภคและครอบคลุมพื้นที่การเกษตร ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ คลองระบายน้ำสายที่ 6

  จังหวัด นราธิวาส

  ก่อสร้างคลองระบายน้ำสายที่ 6...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ สถานีสูบน้ำบ้านปะดาดอ

  จังหวัด นราธิวาส

  ก่อสร้างสถานีสูบน้ำบ้านปะดาดอ...

  อ่านต่อ »

123456789...238( 4,741 โครงการ )

curve