• โครงการ ขยายเขตไฟฟ้าให้โครงการแม่เย็นร่วมใจ

  จังหวัด เชียงใหม่

  ขยายเขตไฟฟ้า...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ บ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยดำ(จัดหาน้ำเพื่อขยายผลการเลี้ยงปลาเทร้าท์)

  จังหวัด เชียงใหม่

  สนันสนุนน้ำเพื่อกิจกรรมการขยายผลการเลี้ยงปลาเทร้าท์...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยกวางตาย

  จังหวัด เชียงใหม่

  เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2548 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรบ้านห้วยสะแพท ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้มีพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาจัดหาแหล่งน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านห้วยห้าตามที่ นายเกตุสุรินทร์ มะโนวัน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สอยได้ขอพระราชทานความช่วยเหลือ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ปลูกไผ่เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าไม้ในพื้นที่โครงการฯ ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดตาก จังหวัดน่าน จังหวัดลำปาง จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดอุตรดิตถ์

  จังหวัด เชียงใหม่

  ฟื้นฟูสภาพป่าไม้ราษฎรมีรายได้จากการจ้างแรงงานปลูกและดูแลรักษาต้นไผ่...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อนุรักษ์สภาพป่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตบ้านซิแบร (จัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านห้วยยาบ)

  จังหวัด เชียงใหม่

  เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2548 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์สภาพป่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตบ้านซิแบร ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาจัดหาน้ำเพิ่มเติมให้กับราษฎรบ้านห้วยขนุนและบ้านห้วยยาบ ตามที่ ผู้ช่วยเลขาธิการพระราชวัง ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ กราบทูลขอพระราชทาน...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อนุรักษ์สภาพป่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตบ้านซิแบร (จัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านห้วยขนุน)

  จังหวัด เชียงใหม่

  เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2548 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์สภาพป่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตบ้านซิแบร ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาจัดหาน้ำเพิ่มเติมให้กับราษฎรบ้านห้วยขนุนและบ้านห้วยยาบ ตามที่ผู้ช่วยเลขาธิการพระราชวัง ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ กราบทูลขอพระราชทาน...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ(พื้นที่ใหม่) บ้านนาเกียน (แผนอำนวยการและบริหารแผนงานฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

  จังหวัด เชียงใหม่

  สิ่งแวดล้อม...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดอยซอยเทอลู่ (จัดหาน้ำสนับสนุน)

  จังหวัด เชียงใหม่

  บ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ เลี้ยงแพะนมเพื่อศึกษาวิจัยและขยายผลส่งเสริมเกษตรกรตามพระราชดำริ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน น่าน และพะเยา

  จังหวัด เชียงใหม่

  การเกษตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ระบบกักเก็บน้ำในถ้ำตามพระราชดำริ (ถ้ำห้วยลึก)

  จังหวัด เชียงใหม่

  เขื่อนคอนกรีต...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านสุขฤทัย

  จังหวัด เชียงใหม่

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการก่อสร้างฝายทดน้ำบ้านห้วยเมืองงาม พร้อมระบบส่งน้ำไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๔๘ ตามที่นางบุญหลง ไหมทอง ได้มีหนังสือขอพระราชทานพระมหากรุณา เพื่อช่วยเหลือราษฎรบ้านสุขฤทัย หมู่ที่ ๑๑ ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ จากการขาดแคลนน้ำทำการเกษตรและน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ พัฒนาพื้นที่อำเภอดอยเต่า (สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านแอ่นจัดสรร)

  จังหวัด เชียงใหม่

  เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2549 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านแม่บวนเหนือ-แม่บวนใต้ หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 10 ตำบลโปงทุ่ง อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาจัดหาแหล่งน้ำช่วยเหลือราษฎรในเขตตำบลบงตัน ตำบลบ้านแอ่น และตำบลท่าเดื่อ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ที่ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก โดยใช้พื้นที่ทางฝ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ พัฒนาพื้นที่อำเภอดอยเต่า (งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองปู-หนองผักบุ้ง)

  จังหวัด เชียงใหม่

  เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2549 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านแม่บวนเหนือ-แม่บวนใต้ หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 10 ตำบลโปงทุ่ง อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาจัดหาแหล่งน้ำช่วยเหลือราษฎรในเขตตำบลบงตัน ตำบลบ้านแอ่น และตำบลท่าเดื่อ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ที่ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก โดยใช้พื้นที่ทางฝ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ พัฒนาพื้นที่อำเภอดอยเต่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำเทศบาลตำบลท่าเดื่อ)

  จังหวัด เชียงใหม่

  สถานีสูบน้ำพร้อมระบบ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ

  จังหวัด เชียงใหม่

  แหล่งสร้างงานและอาชีพ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายเหมืองหลวง

  จังหวัด เชียงใหม่

 • โครงการ จัดหาแหล่งน้ำให้แก่ฟาร์มตัวอย่างบ้านดงเย็น (ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยยอน)

  จังหวัด เชียงใหม่

 • โครงการ บ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยดำ(งานก่อสร้างบ่อเลี้ยงปลาเพิ่มเติม)

  จังหวัด เชียงใหม่

  การเกษตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ งานจัดหาน้ำสนับสนุนการเลี้ยงปลาสเตอร์เจียน

  จังหวัด เชียงใหม่

 • โครงการ วิจัยและพัฒนาการผลิตกล้วยไม้เชิงอุตสาหกรรมในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

  จังหวัด เชียงใหม่

  ส่งเสริมอาชีพ...

  อ่านต่อ »

123456789...238( 4,741 โครงการ )

curve