• โครงการ จัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านไอร์สาเมาะ

  จังหวัด นราธิวาส

  มื่อวันที่ 15 กันยายน 2544 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎร บ้านไอร์สาเมาะ หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส นายมูฮำหมัด ลาเต๊ะ ผู้ใหญ่บ้านไอร์สาเมาะ ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณขอความช่วยเหลือในเรื่องน้ำสำหรับการอุปโภค-บริโภคของราษฎรหมู่บ้านไอร์สาเมาะและพื้นที่ใกล้เคียง...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส(ชายฝั่งทะเลในเขตอำเภอเมืองและอำเภอตากใบ)

  จังหวัด นราธิวาส

  เมื่อปี พ.ศ. 2544 ราษฎรบ้านละเวง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานความช่วยเหลือจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ให้ทรงพิจารณาช่วยฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำ เนื่องจากปัจจุบันได้มีปริมาณลดลงเป็นจำนวนมาก ต่อมาเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2544 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชเสาวนีย์กับนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาน้ำเพิ่มเติมฝายทดน้ำบ้านไอร์บาลอ

  จังหวัด นราธิวาส

  เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2543 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้พระราชทานพระราชดำริให้เจ้าหน้าที่กรมชลประทานพิจารณาจัดหาน้ำเพิ่มเติมให้แก่ราษฎรบ้านไอร์ซือเร๊ะ ตามที่ นายประสิทธิ์ เพชรรัตน์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลช้างเผือก อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ได้ขอพระราชทานความช่วยเหลือในการจัดหาน้ำมาเสริมให้กับฝายทดน้ำบ้านไอร์บาลอ เนื่องจากปริมาณน้ำจากฝายไอร์บาลอไม่เพียงพอต่อความต้องการของราษฎ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ปรับปรุงสระเก็บน้ำและระบบประปาโรงเรียนร่มเกล้าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด นราธิวาส

  เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2552 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนโรงเรียนร่มเกล้า ตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ในการนี้ ได้มีพระราชดำริให้ดำเนินการ ดังนี้ 1. ให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรแนะนำราษฎรทำการเกษตรโดยใช้น้ำอย่างประหยัด 2. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส กรมชลประทาน องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ชี้แจงทำความเข้าใจกับราษฎ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ระบบระบายน้ำพรุโต๊ะแดง (งานท่อระบายน้ำคันกั้นน้ำโคกยาง-ท่าแพรก)

  จังหวัด นราธิวาส

  ท่อระบายน้ำคันกั้นน้ำ (โคกยาง–ท่าแพรก) บ้านทุ่งนาหว่านขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร 3 แถว...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ระบบระบายน้ำพรุโต๊ะแดง(งานขุดลอกคลองระบายน้ำบริเวณตำบลโฆษิต)

  จังหวัด นราธิวาส

  ขุดลลอกคลองระบายน้ำน้ำ จำนวน 7 สาย ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตอำเภอสุไหง-โก-ลก (งานปรับปรุงท่อลอดบ้านตือระ)

  จังหวัด นราธิวาส

  เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2553 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชดำริ สรุปความว่า ถนนสายตากใบ – โก-ลก ไปขวางทางน้ำ น้ำไม่สามารถไหลลงสู่ทะเลได้ ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมและทำให้ชาวบ้านเดือดร้อน ควรใส่ท่อลอดถนนเพิ่มเติม เพื่อให้น้ำระบายได้รวดเร็วยิ่งขึ้น...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ระบบระบายน้ำพรุโต๊ะแดง (งานขุดลอกคลองระบายน้ำบริเวณตำบลพร่อน)

  จังหวัด นราธิวาส

  เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2553 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชดำริแก่นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ เลขาธิการ กปร. และนายชลิต ดำรงศักดิ์ อธิบดีกรมชลประทาน ณ บ้านโคกอิฐ-โคกใน หมู่ที่ 2 ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส สรุปความว่า ให้บริหารจัดการน้ำในป่าพรุโต๊ะแดง โดยเอื้อประโยชน์แก่ป่า และไม่เกิดผลกระทบต่อชุมชน...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ระบบระบายน้ำพรุโต๊ะแดงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (งานปรับปรุงอาคารท่อระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบคลองระบายน้ำสายที่ 11)

  จังหวัด นราธิวาส

  เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2553 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชดำริแก่นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ เลขาธิการ กปร. และนายชลิต ดำรงศักดิ์ อธิบดีกรมชลประทาน ณ บ้านโคกอิฐ-โคกใน หมู่ที่ 2 ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส สรุปความว่า ให้บริหารจัดการน้ำในป่าพรุโต๊ะแดง โดยเอื้อประโยชน์แก่ป่า และ ไม่เกิดผลกระทบต่อชุมชน ต่อมาเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2554...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ระบบระบายน้ำพรุโต๊ะแดงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (งานปรับปรุงอาคารท่อระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบคลองระบายน้ำสายที่ 10)

  จังหวัด นราธิวาส

  เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2553 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชดำริแก่นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ เลขาธิการ กปร. และนายชลิต ดำรงศักดิ์ อธิบดีกรมชลประทาน ณ บ้านโคกอิฐ-โคกใน หมู่ที่ 2 ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส สรุปความว่า ให้บริหารจัดการน้ำในป่าพรุโต๊ะแดง โดยเอื้อประโยชน์แก่ป่า และ ไม่เกิดผลกระทบต่อชุมชน ต่อมาเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2554...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ระบบระบายน้ำพรุโต๊ะแดงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (งานปรับปรุงอาคารท่อระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบคลองระบายน้ำสายที่ 13)

  จังหวัด นราธิวาส

  เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2553 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชดำริแก่นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ เลขาธิการ กปร. และนายชลิต ดำรงศักดิ์ อธิบดีกรมชลประทาน ณ บ้านโคกอิฐ-โคกใน หมู่ที่ 2 ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส สรุปความว่า ให้บริหารจัดการน้ำในป่าพรุโต๊ะแดง โดยเอื้อประโยชน์แก่ป่า และไม่เกิดผลกระทบต่อชุมชน ต่อมาเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2554 ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ งานปรับปรุงระบบส่งน้ำให้มัสยิดเขาตันหยง

  จังหวัด นราธิวาส

  สำนักพระราชวัง ได้มีหนังสือ ที่ พว 0010 (ฝปท.) 0777 ลงวันที่ 24 เมษายน2542 แจ้งว่าสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชดำริที่จะพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรบ้านเขาตันหยง และบริเวณมัสยิดเขาตันหยงให้มีน้ำใช้สำหรับการอุปโภค บริโภค และใช้ประกอบศาสนกิจได้ตลอดปี ต่อมา เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม2553 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจในเขตพื้นที่ภาคใต้ แล...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ สำรวจและรวบรวมพันธุ์ไม้ดอกไม้ป่าภาคใต้

  จังหวัด นราธิวาส

  สมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชดำริ จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้ 1) วันที่ 1 ตุลาคม 2537 พระราชทานระราชดำริแก่ นายบุญชนะ กลั่นคำสอน ป่าไม้เขตปัตตานี ความว่า “น่าจะมีการรวบรวมพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับป่า ภาคใต้ มาปลูกรวบรวมไว้ในที่สูงของพื้นที่สวนป่าพระนามาภิไธย พื้นที่ส่วนที่ 2 (ฮาลา-บาลา)” 2) วันที่ 23 ตุลาคม 2542 พระราชทานพระราชดำริแก่ ดร.ชวลิต นิยมธรรม ผู้เชี่ยวชาญพฤกษศาสตร์ กร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ระบบระบายน้ำพรุโต๊ะแดง (อาคารบังคับน้ำคลองมูโน๊ะฝั่งซ้าย กม.12+700 บ้านโคกกูแว)

  จังหวัด นราธิวาส

  เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์2554 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชดำริแก่นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ เลขาธิการ กปร. และนายชลิต ดำรงศักดิ์ อธิบดีกรมชลประทาน ณ โครงการหมู่บ้านปศุสัตว์ -เกษตรมูโนะ หมู่ที่ 1 ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส สรุปความว่า ให้บริหารจัดการน้ำในพื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดง โดยเอื้อประโยชน์แก่ป่าพรุและไม่เกิดผลกระทบกับชุมชน โดยให้...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายบ้านอาแวพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด นราธิวาส

  โครงการฝายบ้านอาแวพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านอาแว หมู่ที่ 6 ตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ ฝายทดน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 2.60 เมตร ยาว 12.00 เมตร จำนวน 1 แห่ง วางท่อส่งน้ำพีวีซี ก่อสร้างบ่อพักน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กรูปสี่เหลี่ยม ก่อสร้างถังกรองน้ำ – ถังเก็บน้ำ จำนวน 4 แห่ง ประโยชน์ของโครงการ : เพื่อจัดหาน้ำให้กับราษฎร จำนวน 527 ครัวเรือน 3,812 คน ให้มีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคได้อย่...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายบ้านไอร์กือโละ พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด นราธิวาส

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการก่อสร้างฝายบ้านไอร์กือโละ พร้อมระบบส่งน้ำ ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ นายซือตี บาโด ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลจะแนะ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างระบบประปาภูเขา เพื่อช่วยเหลือราษฎรหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 ตำบลจะแนะ ซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรในฤดูแล้ง (ตามหนังสือสำนักราชเ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายบ้านไอร์บือแกพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด นราธิวาส

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการก่อสร้างฝายบ้านไอร์บือแก พร้อมระบบส่งน้ำ ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ นายสะมาแอ กูโน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ตำบลศรีสาคร อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างระบบประปาภูเขา เพื่อช่วยเหลือราษฎรหมู่ที่ 9 ตำบลศรีสาคร ซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรในฤดูแล้ง (ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการที...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝึกอบรมหลักสูตร “เยาวชนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ (ย.ช.ป.) ”

  จังหวัด นราธิวาส

  เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2554 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานวันลองกอง และทอดพระเนตรนิทรรศการและกิจกรรม ด้านการเกษตรต่าง ๆ ภายในงานบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ศูนย์ราชการ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อาคารบังคับน้ำห้วยยวนพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด นราธิวาส

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำห้วยยวนพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการที่ รล 0008.5/1913 ลงวันที่ 20 มกราคม 2555) ตามที่นายนิวัติ ไชยโป ผู้ใหญ่บ้านบ้านเชิงเขา หมู่ที่ 4 ตำบลปะลุกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ เพื่อช่วยเหลือราษฎรบ้านเชิงเขา หมู่ที่ 4 ตำบลปะลุกาสาเมาะ ซึ่ง...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาน้ำให้หมู่บ้านศิลปาชีพสุคิริน(บ้านเล็กในป่าใหญ่)ระยะที่2

  จังหวัด นราธิวาส

  เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2537 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จฯ เยี่ยมพสกนิกรและสมาชิกนิคมสร้างตนเองที่วัดโต๊ะโมะ อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ในการนี้ ได้มีพระราชเสาวนีย์ให้ดำเนินการจัดตั้งหมู่บ้านโครงการศิลปาชีพแก่บุตรหลานสมาชิกกลุ่มศิลปาชีพที่มีความสนใจให้มีที่อยู่อาศัย...

  อ่านต่อ »

123456789...238( 4,741 โครงการ )

curve