• โครงการ ฝายบ้านอาแวพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด นราธิวาส

  โครงการฝายบ้านอาแวพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านอาแว หมู่ที่ 6 ตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ ฝายทดน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 2.60 เมตร ยาว 12.00 เมตร จำนวน 1 แห่ง วางท่อส่งน้ำพีวีซี ก่อสร้างบ่อพักน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กรูปสี่เหลี่ยม ก่อสร้างถังกรองน้ำ – ถังเก็บน้ำ จำนวน 4 แห่ง ประโยชน์ของโครงการ : เพื่อจัดหาน้ำให้กับราษฎร จำนวน 527 ครัวเรือน 3,812 คน ให้มีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคได้อย่...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายบ้านไอร์กือโละ พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด นราธิวาส

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการก่อสร้างฝายบ้านไอร์กือโละ พร้อมระบบส่งน้ำ ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ นายซือตี บาโด ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลจะแนะ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างระบบประปาภูเขา เพื่อช่วยเหลือราษฎรหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 ตำบลจะแนะ ซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรในฤดูแล้ง (ตามหนังสือสำนักราชเ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายบ้านไอร์บือแกพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด นราธิวาส

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการก่อสร้างฝายบ้านไอร์บือแก พร้อมระบบส่งน้ำ ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ นายสะมาแอ กูโน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ตำบลศรีสาคร อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างระบบประปาภูเขา เพื่อช่วยเหลือราษฎรหมู่ที่ 9 ตำบลศรีสาคร ซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรในฤดูแล้ง (ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการที...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝึกอบรมหลักสูตร “เยาวชนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ (ย.ช.ป.) ”

  จังหวัด นราธิวาส

  เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2554 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานวันลองกอง และทอดพระเนตรนิทรรศการและกิจกรรม ด้านการเกษตรต่าง ๆ ภายในงานบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ศูนย์ราชการ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อาคารบังคับน้ำห้วยยวนพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด นราธิวาส

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำห้วยยวนพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการที่ รล 0008.5/1913 ลงวันที่ 20 มกราคม 2555) ตามที่นายนิวัติ ไชยโป ผู้ใหญ่บ้านบ้านเชิงเขา หมู่ที่ 4 ตำบลปะลุกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ เพื่อช่วยเหลือราษฎรบ้านเชิงเขา หมู่ที่ 4 ตำบลปะลุกาสาเมาะ ซึ่ง...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาน้ำให้หมู่บ้านศิลปาชีพสุคิริน(บ้านเล็กในป่าใหญ่)ระยะที่2

  จังหวัด นราธิวาส

  เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2537 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จฯ เยี่ยมพสกนิกรและสมาชิกนิคมสร้างตนเองที่วัดโต๊ะโมะ อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ในการนี้ ได้มีพระราชเสาวนีย์ให้ดำเนินการจัดตั้งหมู่บ้านโครงการศิลปาชีพแก่บุตรหลานสมาชิกกลุ่มศิลปาชีพที่มีความสนใจให้มีที่อยู่อาศัย...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำไอร์ปาโจและระบบส่งน้ำ

  จังหวัด นราธิวาส

  เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2541 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ วัดชนาราม บ้านไทยสุข ตำบลลาโละ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จฯ ในการนี้ ได้มีพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับใช้ทำการเกษตรและเพื่ออุปโภค – บริโภค...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายคลองจาเราะปาตอพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด นราธิวาส

  พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคของราษฎรจำนวน 250 ครัวเรือน 1,700 คนและพื้นที่การเกษตร 80 ไร่ ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ระบบประปาโรงเรียนต้นตันหยงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด นราธิวาส

  เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ พระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนต้นตันหยง บ้านต้นตันหยง ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชดำริให้ นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ เลขาธิการ กปร. นายชูชาติ ฉุยกลม วิศวกรใหญ่ฯ กรมชลประทาน นายชูศักดิ์ สุทธิ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมบริหาร สำนักชลประทานที่ 17 นายประดิษฐ์ ปิ่นกระจาย ผู้อ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ระบบประปาโรงเรียนดารุลฮิกมะห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด นราธิวาส

  เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานในเขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชดำริให้ นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ เลขาธิการ กปร. นายชูชาติ ฉุยกลม วิศวกรใหญ่ฯ กรมชลประทาน นายชูศักดิ์ สุทธิ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมบริหาร สำนักชลประทานที่ 17 นายประดิษฐ์ ปิ่นกระจาย ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนราธิวาส และคณะ ใ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ปรับปรุงระบบประปาโรงเรียนบ้านสะปอมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด นราธิวาส

  เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านสะปอม หมู่ที่ 8 ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ในการนี้ พระราชทานพระราชดำริแก่นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ เลขาธิการ กปร. นายชูชาติ ฉุยกลม วิศวกรใหญ่ฯกรมชลประทาน และคณะเฝ้าฯ รับเสด็จ สรุปความว่าให้สำนักงาน กปร. และกรมชลประทาน พิจารณาดำเนินการก่อสร้างระ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ปรับปรุงระบบประปาระบบระบายน้ำ และงานป้องกันตลิ่งโรงเรียนอิบตีดาวิทยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด นราธิวาส

  ปรับปรุงระบบประปาระบบระบายน้ำ และงานป้องกันตลิ่งโรงเรียนอิบตีดาวิทยา การปรับปรุงระบบประปา ระบบระบายน้ำ และงานป้องกันตลิ่งของโรงเรียน ทั้งน้ำอุปโภค-บริโภค แก่ครู และนักเรียน จำนวน 891 คน ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ปรับปรุงระบบประปาโรงเรียนบ้านหัวเขาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด นราธิวาส

  เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ พระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านหัวเขา หมู่ที่ 6 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ในการนี้ พระราชทานพระราชดำริแก่นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ เลขาธิการ กปร. นายชูชาติ ฉุยกลม วิศวกรใหญ่ฯ กรมชลประทาน และคณะเฝ้าฯ รับเสด็จ สรุปความว่า ให้สำนักงาน กปร. และกรมชลประทาน พิจารณาปรับปรุงระบบประปา...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ปรับปรุงระบบประปาโรงเรียนจรรยาอิสลามอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด นราธิวาส

  ปรับปรุงระบบประปาโรงเรียนจรรยาอิสลาม แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค แก่นักเรียนและครูของโรงเรียน จำนวน 502 คน ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ระบบระบายน้ำและ ระบบประปาโรงเรียนนิรันดรวิทยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด นราธิวาส

  ระบบระบายน้ำและระบบประปาโรงเรียนนิรันดรวิทยา ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังให้กับโรงเรียนในช่วงฤดูฝน นอกจากนี้มีน้ำอุปโภคบริโภคที่สะอาด มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำดื่มและเพียงพอต่อความต้องการของครูและนักเรียน จำนวน 724 คน ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ระบบระบายน้ำและปรับปรุงระบบประปาโรงเรียนอิสลามบูรพาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด นราธิวาส

  ระบบระบายน้ำและปรับปรุงระบบประปาโรงเรียนอิสลามบูรพา ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังให้กับโรงเรียนในช่วงฤดูฝน นอกจากนี้ยังมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคที่สะอาด มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำดื่มและเพียงพอต่อความต้องการของครูและนักเรียน จำนวน 180 คน ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายผันน้ำเสริมฝายบ้านสายบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด นราธิวาส

  ก่อสร้างเสริมสันฝาย ส่งน้ำสนับสนุนในการอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎร จำนวน 297 ครัวเรือน 1,136 คน และพื้นที่การเกษตร 100 ไร่ ได้อย่างพอเพียง ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายทดน้ำไอร์จือนะอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด นราธิวาส

  ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายทดน้ำไอร์จือนะ ส่งน้ำสนับสนุนในการอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎร จำนวน 208 ครัวเรือน 897 คน และพื้นที่การเกษตรได้อย่างพอเพียง ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ระบบส่งน้ำเพิ่มเติมฝายบ้านไอร์กาแซพร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด นราธิวาส

  ระบบส่งน้ำเพิ่มเติมฝายบ้านไอร์กาแซพร้อมอาคารประกอบ ส่งน้ำสนับสนุนแก่ราษฎร ครู และนักเรียน จำนวน 479 ครัวเรือน 1,608 คน มีน้ำใช้การการอุปโภคบริโภค และพื้นที่การเกษตร 1,005 ไร่ ได้อย่างเพียงพอ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ระบบประปาโรงเรียนบ้านสายน้ำทิพย์และหมู่ที่ 2 บ้านไอร์กลูแปอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด นราธิวาส

  ลักษณะโครงการ : ฝายทดน้ำ ขนาดสูง 2.00 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.50 เมตร จำนวน 1 แห่ง, อาคารรับน้ำ, บ่อดักตะกอนและเก็บน้ำ, ท่อส่งน้ำ PVC ประโยชน์ของโครงการ : สามารถส่งน้ำสนับสนุนด้านการอุปโภคบริโภคและการเกษตรให้กับนักเรียนและครู จำนวน 360 คน พื้นที่การเกษตรของโรงเรียน 5 ไร่ อีกทั้งสามารถช่วยเหลือราษฎร 240 ครัวเรือน 1,122 คน ให้มีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอตลอดทั้งปี ...

  อ่านต่อ »

123456789...238( 4,741 โครงการ )

curve