โครงการ ปรับปรุงหนองสามขา(หนองคำตากล้า)

สถานที่ตั้ง

200 ไร่ ตำบล คำตากล้า อำเภอ คำตากล้า จังหวัด สกลนคร

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการปรับปรุงหนองสามขา (หนองคำตากล้า)

จังหวัดสกลนคร

เรื่องเดิม

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2538 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานพระราชดำริ  ให้พิจารณาขุดลอกปรับปรุงหนองสามขา เพื่อกักเก็บน้ำในช่วงฤดูฝนไว้ใช้ทำการเกษตรบริเวณรอบหนองในช่วงฤดูแล้ง

ผลการดำเนินงาน ปี 2539

ขุดลอกหนองสามขา (หนองคำตากล้า) พื้นที่ประมาณ 200 ไร่

ประโยชน์ของโครงการ

ทำให้ราษฎรบ้านคำตากล้า ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร และหมู่บ้านใกล้เคียง มีน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค และการเกษตร อีกทั้งทำการประปาหมู่บ้านได้อีกด้วย

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve