โครงการ อ่างเก็บน้ำหนองผามเรือ

สถานที่ตั้ง

ตำบล หนองบัวสิม อำเภอ คำตากล้า จังหวัด สกลนคร

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการอ่างเก็บน้ำหนองผามเรือ

จังหวัดสกลนคร

เรื่องเดิม

             เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2533 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับงานชลประทาน ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานสกลนคร สรุปได้ดังนี้ “ควรพิจารณาวางโครงการเก็บกักน้ำตามริมฝั่งแม่น้ำสงคราม โดยใช้บริเวณพื้นที่ซึ่งถูกน้ำท่วมเป็นประจำในฤดูน้ำหลาก เป็นที่เก็บน้ำตามความเหมาะสม โดยน้ำที่เก็บไว้นี้จะสามารถใช้เพื่อปลูกพืชในหน้าแล้งและใช้อุปโภค บริโภค สำหรับราษฎรหมู่บ้านต่างๆ ได้เป็นอย่างดี”

ผลการดำเนินงาน ปี 2534

               งานก่อสร้างอ่างเก็บน้ำพร้อมอาคารประกอบ ขนาดทำนบดินหลังคันกว้าง 6.00 เมตร สูง3.50 เมตร ยาว 2,320 เมตร

ประโยชน์ของโครงการ

               ช่วยให้ราษฎรในบริเวณบ้านหนองผามเรือ ตำบลหนองบัวสิม อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร จำนวน 26 ครัวเรือน หรือ 131 คน สามารถมีน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภค เลี้ยงสัตว์ ได้ตลอดปี และสามารถมีน้ำสำหรับสนับสนุนการเพาะปลูกในพื้นที่ประมาณ 500 ไร่ นอกจากนี้ยังบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่สองฝั่งแม่น้ำสงครามที่บริเวณตอลล่างได้

   

ผลการดำเนินงาน ปี 2535

               งานก่อสร้างอ่างเก็บน้ำพร้อมอาคารประกอบ 8 แห่ง ขนาดทำนบดิน หลังคันกว้าง 6.00 เมตร สูง 3.50 เมตร ยาว 2,320 เมตร จะสามารถเก็บกักน้ำได้ประมาณ 0.7 ล้านลูกบาศก์เมตร

ประโยชน์ของโครงการ

                 ช่วยให้ราษฎรในบริเวณบ้านหนองผามเรือ จำนวน 26 ครัวเรือนหรือ 131 คน สามารถมีน้ำสำหรับการอุปโภค บริโภคเลี้ยงสัตว์ ได้ตลอดปี และสามารถมีน้ำสำหรับสนับสนุนการเพาะปลูก ในพื้นที่ประมาณ 500 ไร่ นอกจากนี้ยังบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่สองฝั่งแม่น้ำสงคราม ที่บริเวณตอนล่างได้

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve