• โครงการ พัฒนาพื้นที่ตำบล เหล่ากอหกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด เลย

  ส่งเสริมการปลูกแมคคาเดเมีย ช่วยส่งเสริมให้เกษตรกร จำนวน 50 ราย ทำให้มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยน้อย

  จังหวัด เลย

  อ่างเก็บน้ำห้วยทับหมู สนับสนุนน้ำให้ราษฎร จำนวน 701 ครัวเรือน 2,273 คน มีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค และน้ำสำหรับการเกษตร 400 ไร่...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ พัฒนาพื้นที่เพื่อเทิดพระเกียรติผาบ่าว-ผาสาว บ้านนาซำแซง

  จังหวัด เลย

  เป็นแหล่งเรียนรู้จ้างงาน และเป็นแหล่งท่องเที่ยว...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายทดน้ำและระบบส่งน้ำห้วยน้ำผัก

  จังหวัด เลย

  เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2542 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จฯ ทอดพระเนตรโครงการพัฒนาพื้นที่ เพื่อเป็นแหล่งผลิตอาหารของราษฎรบ้านบ่อเหมืองน้อย และบ้านห้วยน้ำผัก ตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย พร้อมกันนี้ได้มีราษฎรกราบบังคมทูลขอพระราชทานแหล่งน้ำ ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชดำริให้กรมชลประทาน พิจารณาจัดหาน้ำ เพื่อช่วยเหลือราษฎรทั้งสองหมู่บ้านดังกล่าว...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ พัฒนาแหล่งน้ำพื้นที่ตำบลกันทรอม

  จังหวัด ศรีสะเกษ

  เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2545 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำพื้นที่ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ นายไพบูลย์ สมนัตน์ ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกันทรอม และนายหงษ์ทอง นันทะสิงห์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ขอพระราชทานพระมหากรุณาให้ทางราชการดำเนินการพั...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ขุดลอกและพัฒนาแหล่งน้ำหนองบัวไชยวาน

  จังหวัด ศรีสะเกษ

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการขุดลอกและพัฒนาแหล่งน้ำหนองบัวไชยวานไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ นายบุญศรี ประสาร ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 13 ตำบลโนนสัง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ขอพระราชทานพระมหากรุณา ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล 0005.3/6219 ลงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2546...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ พัฒนาพื้นที่บ้านรุ่งอรุณและบ้านกระหวัน

  จังหวัด ศรีสะเกษ

  เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถพร้อมด้วย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเยี่ยมราษฎรบ้านรุ่งอรุณและบ้านกระหวัน ตำบลโนนสำราญ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ในการนี้ได้มีพระราชดำริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดทำแปลงปลูกหม่อนและโรงเลี้ยงไหม นอกจากนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระราชดำริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่ว...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำคลองหินแตก

  จังหวัด ศรีสะเกษ

  เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2548 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎร บ้านพนมชัย หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยตามอญ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ทรงพระกรุณาทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรเกี่ยวกับปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อทำการเกษตรและอุปโภค-บริโภค จึงได้พระราชทานพระราชดำริ ให้พิจารณาพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรในเขตพื้นที่บ้านพนมชัย ตำบลห้วยตามอญ อำเ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยไผ่

  จังหวัด ศรีสะเกษ

  เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2548 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎร บ้านพนมชัย หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยตามอญ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ทรงทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรเกี่ยวกับปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อทำการเกษตรและอุปโภค-บริโภค จึงได้พระราชทานพระราชดำริให้พิจารณาพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรในเขตพื้นที่บ้านพนมชัย ตำบลห้วยตามอญ อำเภอภูสิงห์ จังหว...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ พัฒนาแหล่งน้ำห้วยติ๊กชู (ก่อสร้างระบบฝายห้วยคต ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำบ้านนกยูงพร้อมขุดลอกลำห้วยติ๊กชู)

  จังหวัด ศรีสะเกษ

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำห้วยตึ๊กชู (ก่อสร้างระบบส่งน้ำฝายห้วยคต ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำบ้านนกยูง พร้อมขุดลอกลำห้วยตึ๊กชู) ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ นายทองนาค โมรินทร์ ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำห้วยตึ๊กชู เพื่อช่วยเหลือราษฎรตำบลโสน อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล 0005.3/23371 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำเขื่อนห้วยสำราญ

  จังหวัด ศรีสะเกษ

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ดำเนินโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำ เขื่อนห้วยสำราญ เพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งประสบความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรตามที่นายทวีศักดิ์ มะลิซ้อน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไพรพัฒนา มีหนังสือขอพระราชทานความช่วยเหลือ (หนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล 0008/9616 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2553) ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยติ๊กชู

  จังหวัด ศรีสะเกษ

  ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บน้ำให้มากขึ้นสำหรับการใช้สอยของราษฎรในการอุปโภคบริโภคและการเกษตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ แก้มลิงทุ่งหนองเสนง- สีไคลพร้อมอาคารประกอบ

  จังหวัด ศรีสะเกษ

  โครงการแก้มลิงทุ่งหนองเสนง-สีไคลพร้อมอาคารประกอบ บ้านลิ้นฟ้า ตำบลลิ้นฟ้า อำเภอยางชุมน้อย ขุดลอกแก้มลิง จำนวน 1 แห่ง ปริมาณดินขุด 603,584 ลูกบาศก์เมตร ความลึกเฉลี่ยประมาณ 3.00 ม. ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำปากคลองและอาคารระบายน้ำ ขนาด 2 ? 2.0x2.0เมตร จำนวน 2 แห่ง ประโยชน์ของโครงการ : สามารถช่วยเหลือราษฎร ประมาณ 1,000 ครัวเรือน รวมทั้งราษฎรบริเวณใกล้เคียงให้มีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค และพื้นที่เกษต...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายคลองตาเจียม และ ขุดลอกหนองทุ่งน้อย

  จังหวัด ศรีสะเกษ

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการฝายคลองตาเจียม และขุดลอกหนองทุ่งน้อยไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่นายจันทา ไตรศรี ผู้ใหญ่บ้านบ้านโนนลัด หมู่ที่ 6 ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ขอพระราชทานโครงการ ฯ (หนังสือสำนักราชเลขาธิการที่ รล 0008.3/7221 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2554) ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ งานขุดลอกฝายบ้านตรอกล่าง พร้อมอาคารประกอบ

  จังหวัด ศรีสะเกษ

  งานขุดลอกฝายบ้านตรอกล่าง พร้อมอาคารประกอบ บ้านขี้นาค หมู่ที่ 6 และบ้านตรอก หมู่ที่ 10 ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ ขุดดินด้วยเครื่องจักร ปริมาตร 65,760 ลูกบาศก์เมตร ก่อสร้างท่อลอด จำนวน 2 แห่ง ประโยชน์ของโครงการ : ทำให้ราษฎรตำบลตูม จำนวน 200 ครัวเรือน มีน้ำสนับสนุนการเพาะปลูกเพิ่มขึ้น จำนวนประมาณ 500 ไร่ ในฤดูฝน และมีแหล่งน้ำสำรองสำหรับอุปโภคบริโภคและเลี้ยง ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ก่อสร้างระบบประปาผิวดินช่วยเหลือราษฎรบ้านสำโรงและโรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยา

  จังหวัด อุบลราชธานี

  เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารทรงเยี่ยมโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ บ้านนักรบไทย ตำบลบุ่งมะแลง กิ่งอำเภอ สว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี ในการนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารได้เสด็จฯ เยี่ยมราษฎรบ้านสำโรงและโรงเรียนบ้านสำโรงคุรุราษฎร์วิทยา หมู่ ๕ ตำบลสว่าง กิ่งอำเภอสว่างวีระวงศ์ ซึ่งมีปัญหา...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โครงการข้าวกล้องปรุงเบญจกระยาทิพย์ แรกผลิ 6 ตามโครงการส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ

  จังหวัด อุบลราชธานี

 • โครงการ ฟาร์มตัวอย่างบ้านยางน้อย

  จังหวัด อุบลราชธานี

  ช่วยเหลือราษฎรให้มีแหล่งผลิตอาหารชุมชนเป็นแหล่งจ้างแรงงาน และให้ความรู้ด้านการเกษตร ซึ่งราษฎรสามารถนำไปปรับใช้ในที่ดิน...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านยางน้อยใน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดอุบลราชธานี

  จังหวัด อุบลราชธานี

  การเกษตรแบบผสมผสาน โดยนำหลาย ๆ หลักการมาปรับใช้เพื่อมุ่งสู่เกษตรธรรมชาติที่ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี ไม่ใช้สารเคมีทางการเกษตรทุกชนิด เน้นการปรับปรุงดินให้มีพลังงานในการเพาะปลูกเหมือนกับดินในป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติโดยนำทรัพยากรธรรมชาติที่มีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ขุดลอกร่องคำปลากั้ง

  จังหวัด อุบลราชธานี

  เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมศูนย์การเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชุมชนป่าหญ้าคา ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ในการนี้ได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาจัดหาแหล่งน้ำภายในโรงเรียนเพื่อใช้เป็นน้ำดื่มน้ำใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนให้เพียงพอ ...

  อ่านต่อ »

123456...238( 4,741 โครงการ )

curve