• โครงการ แก้ไขปัญหาน้ำเสียเมืองสกลนคร (หนองหาน)

  จังหวัด สกลนคร

  เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2532 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานตามโครงการบำบัดน้ำเสียในบริเวณหนองสนม และบริเวณที่น้ำเสียจะไหลลงสู่หนองหาน และได้พระราชทานพระราชดำริ สรุปได้ว่า “ในบริเวณข้างสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ข้างโรงพยาบาลที่ทางเทศบาลมีโครงการจะก่อสร้างถนน เพื่อบังคับน้ำเสียไหลไปรวมที่บริเวณเดียวกัน ที่ฌาปนสถานคูหมากเสือ ซึ่งกรมประมงจะดำเนินการก่อสร้...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเคลิ้ม

  จังหวัด สกลนคร

  เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2532 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรอ่างเก็บน้ำห้วยเคลิ้ม ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร และได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทาน พิจารณาจัดหาน้ำไปสนับสนุนพื้นที่การเพาะปลูกของราษฎรในเขตตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนครด้วย...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ แก้ไขน้ำเสียเมืองสกลนคร (หนองสนม)

  จังหวัด สกลนคร

  เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2532 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานตามโครงการบำบัดน้ำเสียในบริเวณหนองสนม และบริเวณน้ำเสียจะไหลลงสู่หนองหาน อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร และได้พระราชทานพระราชดำริพอสรุปได้ว่า “เนื่องด้วยหนองสนมเป็นที่รองรับน้ำเสียประมาณร้อยละ 30 ที่ระบายทิ้งมาจากเขตเทศบาลเมืองสกลนคร ซึ่งมีประชากรประมาณ 5,500 หลังคาเรือน ควรวางโครงการและก่อสร้างระบบ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายทดน้ำบ้านท่าเยี่ยม

  จังหวัด สกลนคร

  เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2532 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับงานชลประทานว่า “ควรพิจารณาโครงการจัดหาแหล่งน้ำที่ห้วยสาขาของห้วยยามและลำห้วยยาม เพื่อช่วยเหลือการเพาะปลุกและการอุปโภค-บริโภคของราษฎรในเขตตำบลต่างๆ ของกิ่งอำเภอเจริญศิลป์ และอำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ซึ่งประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูแล้ง...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ขุดลอกหนองบัวหลวง

  จังหวัด สกลนคร

  เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2532 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรสภาพภูมิประเทศ และการเพาะปลูกในเขตโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยนกเค้า บ้านกุดนาขาม ตำบลเจริญศิลป์ และบ้านหนองฮางใหญ่ ตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับงานชลประทาน สรุปได้ว่า “ควรพิจารณาปรับปรุงหนองน้ำธรรมชาติในเขตตำบลต่างๆ ของกิ่งอำเภอเจริญศิลป์ และอำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร เพื่อให...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ขุดลอกหนองสิมโซ่

  จังหวัด สกลนคร

  ขุดลอกหนองส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภค และครอบคลุมพื้นที่การเกษตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ขุดลอกหนองขอนแก่น

  จังหวัด สกลนคร

  เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2532 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่บริเวณโครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยยาง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งกรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยทรายตอนบน I , II , III ในเขตตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ได้พระราชทานพระราชดำริสรุปว่า “ควรพิจารณาปรับปรุงหนองน้ำธรรมชาติที่มีอยู่ในเขตตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยทำการขุ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ขุดลอกหนองผึ้งร้าง

  จังหวัด สกลนคร

  เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2532 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่บริเวณโครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยยาง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งกรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยทรายตอนบน I , II , III ในเขตตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ได้พระราชทานพระราชดำริสรุปว่า “ควรพิจารณาปรับปรุงหนองน้ำธรรมชาติที่มีอยู่ในเขตตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยทำการขุ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ขุดลอกหนองปลาดุก

  จังหวัด สกลนคร

  เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2532 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรพื้นที่บริเวณโครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ได้พระราชทานพระราชดำริ พอสรุปได้ว่า “ควรพิจารณาปรับปรุงหนองน้ำธรรมชาติ ที่มีอยู่ในเขตตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เช่นหนองปลาดุก หนองเอิงเริง หรือหนองสโน หนองหว้า หรือหนองสนมและหนองอื่นๆ โดทำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยคำบากน้อย

  จังหวัด สกลนคร

  ด้วย นายจีรมิตร เจียมเจริญอุดมดี ได้มีหนังสือถึงสำนักราชเลขาธิการ เพื่อกราบบังคมทูลขอพระราชทานแหล่งน้ำ ในเขตบริเวณบ้านสีสุก ตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร ทั้งนี้ เพราะราษฎรในบริเวณดังกล่าวประสบปัญหาความแห้งแล้งมาก ซึ่งกรมชลประทานได้พิจารณาแล้ว มีความเหมาะสมที่จะก่อสร้างอ่างเก็บน้ำได้ สำนักราชเลขาธิการจึงได้นำความกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รั...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำบ้านคำประมง

  จังหวัด สกลนคร

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภค และครอบคลุมพื้นที่การเกษตร ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยเทา

  จังหวัด สกลนคร

  ได้มีพระราชดำริ เมื่อ 27 พฤศจิกายน 2528 สรุปว่าในพื้นที่เพาะปลูกราษฎรบ้านนาผาง ตำบลกกปลาซิว อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร นั้น แห้งแล้วและขาดแคลนน้ำมานาน จึงควรพิจารณาดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยเทาขึ้นตามความเหมาะสม และต่อท่อส่งน้ำไปยังบ่อพักน้ำ หลังจากนั้นก็ควรกระจายน้ำไปสนับสนุนพื้นที่การเพาะปลูกประมาณ 2,500 ไร่ ของราษฎรบ้านโพนแพง และหมู่บ้านใกล้เคียงให้สามารถทำการเพาะปลูกได้ตลอดปี ก็จะสา...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยบ้านแพงตอนบน

  จังหวัด สกลนคร

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภค และครอบคลุมพื้นที่การเกษตร ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำโคกภูใหม่ 2 (วางระบบส่งน้ำเพิ่มเติม)

  จังหวัด สกลนคร

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภค และครอบคลุมพื้นที่การเกษตร ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยโคกภูใหม่ 1

  จังหวัด สกลนคร

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภค และครอบคลุมพื้นที่การเกษตร ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยโคกภูใหม่ 2

  จังหวัด สกลนคร

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภค และครอบคลุมพื้นที่การเกษตร ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยวังเดือนห้า (อ่างเก็บน้ำหนองบัว)

  จังหวัด สกลนคร

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภค และครอบคลุมพื้นที่การเกษตร ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยปุ๊

  จังหวัด สกลนคร

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภค และครอบคลุมพื้นที่การเกษตร ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำนาก้านเหลือง

  จังหวัด สกลนคร

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภค และครอบคลุมพื้นที่การเกษตร ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยรังแร้ง

  จังหวัด สกลนคร

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภค และครอบคลุมพื้นที่การเกษตร ...

  อ่านต่อ »

123456...238( 4,741 โครงการ )

curve