• โครงการ ระบบส่งน้ำบ้านปลักปลาและอาคารประกอบ

  จังหวัด นราธิวาส

  เมือ่วันที่ 13 กันยายน 2546 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ไปยังหมู่บ้านปศุสัตว์เกษตรมูโนะ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายบ้านต้นตาล

  จังหวัด นราธิวาส

  เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2546 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรบ้านลูโบ๊ะปาเระ ตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ในการนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้มีพระราชกระแส สรุปใจความว่า ให้กรมชลประทานพิจารณาก่อสร้างฝายทดน้ำแทนฝายทดน้ำเดิมที่ไม่สามารถทดน้ำให้ราษฎรทำนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยเหลือพื้น...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายบ้านลูโบ๊ะปาเระพร้อมระบบส่งน้ำ

  จังหวัด นราธิวาส

  เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2546 สมเด็จพระนางเจ?าฯ พระบรมราชินีนาถ พร?อมด?วย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนินทรงเยยมราษฎร บ?านลูโบะปาเระ ตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ในการนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได? มีพระราชกระแสกับนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี นายสามารถ โชคคณาพิทักษ์ อธิบดีกรมชลประทาน และ ม.ล.จิรพันธุ? ทวีวงศ์ ผู?อํานวยการกองประสานงานโครงการฯ 4 ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาน้ำเพิ่มเติมฝายกรือซอ(กิจกรรมจัดหาน้ำให้แก่ราษฎรบ้านเจ๊ะเหม)

  จังหวัด นราธิวาส

  เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2546 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านโต๊โม๊ะ หมู่ที่ 3 ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ได้มีราษฎรหมู่ที่ 4 บ้านกรือซอ และหมู่ที 3 บ้านเจ๊ะเหม ตำบลแ้วง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ขอพระราชทานความช่วยเหลือเนื่องจากขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชดำริให่้เจ้าหน้าที่กรมชลประทานพิจารณาถึงความเหมาะสมทั้ง...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายทดน้ำบ้านบือแจง

  จังหวัด นราธิวาส

  เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2546 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านโต๊ะโม๊ะ หมู่ที่ 3 ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับการให้ควาามช่วยเหลือแก่ราษฎรในบริเวณดังกล่าว ซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค โดยขอให้ทางกรมชลประทานช่วยพิจารณาความเหมาะสมในด้านพื้นที่และงบประมาณในการดำเนินการ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตบ้านโคกโพธิ์สันติ

  จังหวัด นราธิวาส

  ราษฎรมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกขึ้น...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ท่อระบายน้ำบ้านน้ำขาว 2

  จังหวัด นราธิวาส

  เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2547 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปเยี่ยมราษฎรบ้านน้ำขาว หมู่ที่ 3 ตำบลกายูคละ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ในการนี้ นายวิวัฒน์ ว่องไว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ได้ขอพระราชทานความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่ทำกิน การขาดน้ำอุปโภค – บริโภค ปรับปรุงถนนสัญจร และขยายเขตโทรศัพท์ ในการนี้ นายพลากร ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาน้ำช่วยเหลือโรงเรียนจรรยาอิสลาม

  จังหวัด นราธิวาส

  เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2546 สมเ้จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัตพระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 10 บ้านใหม่ หมู่ที่ 5 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ในการนี้ ได้มีพระรราชกระแสให้พิจารณาจัดหาน้ำให้แก่โรงเรียนไทยรัฐวิทยาลัย 10 บ้านใหม่ หมู่ที่ 5 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส และโรงเรียนจรรยาอิสลาม บ้านศาลาใหม่ หมุ่ที่ 3 ตำบลศาลาใหม่ อำเภ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาน้ำช่วยเหลือโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 10

  จังหวัด นราธิวาส

  ก่อสร้างระบบประปา...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาน้ำสนับสนุนฟาร์มตัวอย่างฯ

  จังหวัด นราธิวาส

  จัดหาน้ำเพื่อสนับสนุนกิจกรรมภายในฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านบาลูกากาบัส...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ พระสงฆ์นำชัยคุ้มภัยใต้พื้นที่วัดในจังหวัดนราธิวาส

  จังหวัด นราธิวาส

  นิมนต์พระสงฆ์มาจำพรรษาใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อเป็นที่พึ่งทางใจและปฏิบัติศาสนกิจ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านรอตันบาตู

  จังหวัด นราธิวาส

  เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2547 ณ พระตำหนัก ทักษิณราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้มีพระราชดำริกับนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พล.อ. ณพล บุญทับ รองสมุหราชองครักษ์ สรุปความได้ว่า ให้ดำเนินการช่วยเหลือครอบครัวเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ประสบเคราะห์กรรมจากการกระทำของผู้ก่อความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการจัดตั้งโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างที่บ้านรอตั...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาน้ำให้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างฯ

  จังหวัด นราธิวาส

  1. ระบบส่งน้ำ -โรงสูบน้ำ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 4 นิ้ว 6 เครื่อง 1 แห่ง -คลองชักน้ำ ยาวประมาณ 400 ม. -คูส่งน้ำดาดคอนกรีตและอาคารประกอบ รวมยาวประมาณ 7.115 กม. 2. ระบบระบายน้ำ -คลองระบายน้ำและคูระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบรวมยาวประมาณ 5.330 กม. ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายบ้านกูจิงรือป๊ะ

  จังหวัด นราธิวาส

  พระราชดำริ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2547 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรหมู่บ้านปศุสัตว์ – เกษตรมูโนะ หมูที่ 4 ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ในการนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร ได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานพิ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านตอหลัง โคกตราด โคกเนียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด นราธิวาส

  เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2547 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ไปยังวัดตันติการาม บ้านตอหลัง ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านโคกโก

  จังหวัด นราธิวาส

  สำนักราชเลขาธิการ ได้มีหนังสือที่ รล 0010.1/315 ลงวันที่ 13 มกราคม 2548 ความว่าสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการฟาร์ม ตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ที่บ้านโคกโก หมู่ที่ 2 ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี เพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ใกล้เคียงให้มีแหล่งจ้างแรงงาน แหล่งผลิตอาหารและให้ความรู้ด้านการเกษตรที่ถูกต้อง โดยให้กรมชลประทานสนับสนุนในการจัดหาแหล่งน้ำและว...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาน้ำสนับสนุนฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านสะแนะ

  จังหวัด นราธิวาส

  เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2547 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทอดพระเนตรความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่าง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านสะแนะ หมู่ที่ 1 ตำบลเรียง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยมี นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พลเอก ณพล บุญทับ รองสมุหราชองครักษ์ นายสหัส บุญญาวิวัฒน์ ผู้ช่วยเลขาธิการพระราชวัง ฝ่ายกิจก...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาน้ำช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรบ้านฮูแตมาแจ

  จังหวัด นราธิวาส

  โครงการ จัดหาน้ำช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร (บ้านฮูแตมาแจ หมู่ที่ 7) สถานที่ตั้ง ตำบล กายูคละ อำเภอ แว้ง จังหวัด นราธิวาส รายละเอียดโครงการ พระราชดำริ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2548 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน ณ วัดน้ำขาวยะกา ตำบลกายูคละ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชดำริ แก่ พลอากาศตรีกำธน ส...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาน้ำให้ฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านโคกโก

  จังหวัด นราธิวาส

  ด้วยสำนักราชเลขาธิการได้มีหนังสือที่ รล 0010.1/315 ลงวันที่ 13 มกราคม 2548 ความว่าสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่บ้านโคกโก หมู่ที่ 2 ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เพื่อเป็นการช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ใกล้เคียงให้มีแหล่งจ้างงาน แหล่งผลิตอาหาร และให้ความรู้ด้านการเกษตรที่ถูกต้อง โดยให้กรมชลประทานสนับสนุน...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาน้ำช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรให้แก่ราษฎร

  จังหวัด นราธิวาส

123456...238( 4,741 โครงการ )

curve