• โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตบ้านโคกโพธิ์สันติ

  จังหวัด นราธิวาส

  ราษฎรมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกขึ้น...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ท่อระบายน้ำบ้านน้ำขาว 2

  จังหวัด นราธิวาส

  เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2547 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปเยี่ยมราษฎรบ้านน้ำขาว หมู่ที่ 3 ตำบลกายูคละ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ในการนี้ นายวิวัฒน์ ว่องไว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ได้ขอพระราชทานความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่ทำกิน การขาดน้ำอุปโภค – บริโภค ปรับปรุงถนนสัญจร และขยายเขตโทรศัพท์ ในการนี้ นายพลากร ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาน้ำช่วยเหลือโรงเรียนจรรยาอิสลาม

  จังหวัด นราธิวาส

  เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2546 สมเ้จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัตพระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 10 บ้านใหม่ หมู่ที่ 5 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ในการนี้ ได้มีพระรราชกระแสให้พิจารณาจัดหาน้ำให้แก่โรงเรียนไทยรัฐวิทยาลัย 10 บ้านใหม่ หมู่ที่ 5 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส และโรงเรียนจรรยาอิสลาม บ้านศาลาใหม่ หมุ่ที่ 3 ตำบลศาลาใหม่ อำเภ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาน้ำช่วยเหลือโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 10

  จังหวัด นราธิวาส

  ก่อสร้างระบบประปา...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาน้ำสนับสนุนฟาร์มตัวอย่างฯ

  จังหวัด นราธิวาส

  จัดหาน้ำเพื่อสนับสนุนกิจกรรมภายในฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านบาลูกากาบัส...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ พระสงฆ์นำชัยคุ้มภัยใต้พื้นที่วัดในจังหวัดนราธิวาส

  จังหวัด นราธิวาส

  นิมนต์พระสงฆ์มาจำพรรษาใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อเป็นที่พึ่งทางใจและปฏิบัติศาสนกิจ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านรอตันบาตู

  จังหวัด นราธิวาส

  เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2547 ณ พระตำหนัก ทักษิณราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้มีพระราชดำริกับนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พล.อ. ณพล บุญทับ รองสมุหราชองครักษ์ สรุปความได้ว่า ให้ดำเนินการช่วยเหลือครอบครัวเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ประสบเคราะห์กรรมจากการกระทำของผู้ก่อความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการจัดตั้งโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างที่บ้านรอตั...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาน้ำให้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างฯ

  จังหวัด นราธิวาส

  1. ระบบส่งน้ำ -โรงสูบน้ำ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 4 นิ้ว 6 เครื่อง 1 แห่ง -คลองชักน้ำ ยาวประมาณ 400 ม. -คูส่งน้ำดาดคอนกรีตและอาคารประกอบ รวมยาวประมาณ 7.115 กม. 2. ระบบระบายน้ำ -คลองระบายน้ำและคูระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบรวมยาวประมาณ 5.330 กม. ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายบ้านกูจิงรือป๊ะ

  จังหวัด นราธิวาส

  พระราชดำริ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2547 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรหมู่บ้านปศุสัตว์ – เกษตรมูโนะ หมูที่ 4 ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ในการนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร ได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานพิ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านตอหลัง โคกตราด โคกเนียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด นราธิวาส

  เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2547 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ไปยังวัดตันติการาม บ้านตอหลัง ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านโคกโก

  จังหวัด นราธิวาส

  สำนักราชเลขาธิการ ได้มีหนังสือที่ รล 0010.1/315 ลงวันที่ 13 มกราคม 2548 ความว่าสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการฟาร์ม ตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ที่บ้านโคกโก หมู่ที่ 2 ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี เพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ใกล้เคียงให้มีแหล่งจ้างแรงงาน แหล่งผลิตอาหารและให้ความรู้ด้านการเกษตรที่ถูกต้อง โดยให้กรมชลประทานสนับสนุนในการจัดหาแหล่งน้ำและว...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาน้ำสนับสนุนฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านสะแนะ

  จังหวัด นราธิวาส

  เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2547 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทอดพระเนตรความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่าง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านสะแนะ หมู่ที่ 1 ตำบลเรียง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยมี นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พลเอก ณพล บุญทับ รองสมุหราชองครักษ์ นายสหัส บุญญาวิวัฒน์ ผู้ช่วยเลขาธิการพระราชวัง ฝ่ายกิจก...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาน้ำช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรบ้านฮูแตมาแจ

  จังหวัด นราธิวาส

  โครงการ จัดหาน้ำช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร (บ้านฮูแตมาแจ หมู่ที่ 7) สถานที่ตั้ง ตำบล กายูคละ อำเภอ แว้ง จังหวัด นราธิวาส รายละเอียดโครงการ พระราชดำริ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2548 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน ณ วัดน้ำขาวยะกา ตำบลกายูคละ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชดำริ แก่ พลอากาศตรีกำธน ส...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาน้ำให้ฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านโคกโก

  จังหวัด นราธิวาส

  ด้วยสำนักราชเลขาธิการได้มีหนังสือที่ รล 0010.1/315 ลงวันที่ 13 มกราคม 2548 ความว่าสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่บ้านโคกโก หมู่ที่ 2 ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เพื่อเป็นการช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ใกล้เคียงให้มีแหล่งจ้างงาน แหล่งผลิตอาหาร และให้ความรู้ด้านการเกษตรที่ถูกต้อง โดยให้กรมชลประทานสนับสนุน...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาน้ำช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรให้แก่ราษฎร

  จังหวัด นราธิวาส

 • โครงการ ฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านสะแนะ

  จังหวัด นราธิวาส

  เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2547 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านสะแนะ หมู่ที่ 1 ตำบลเรียง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ในการนี้ ได้มีพระราชดำริให้พิจารณาจัดหาแหล่งน้ำสนับสนุนกิจกรรมโครงการฟาร์มตัวอย่าง เพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ได้มีแหล่งจ้าง แรงงาน แหล่งผลิตอาหาร แล...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านตอหลัง

  จังหวัด นราธิวาส

  สำนักราชเลขาธิการ ได้มีหนังสือที่ รล 0010.1/3225 ลงวันที่ 29 เมษายน 2548 ความว่าสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พื้นที่บ้านตอหลัง หมู่ที่ 3 ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ได้มีแหล่งจ้างแรงงาน แหล่งผลิตอาหารและให้ความรู้ด้านการเกษตรที่ถูกต้อง โดยให้กรมชลประทานสนับสนุนในการจัดหาแหล...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาน้ำสนับสนุนฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านตอหลัง

  จังหวัด นราธิวาส

  เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2547 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ไปทรงเยี่ยมราษฎรที่ประสบ ความเดือดร้อนจากการก่อการร้าย ณ วัดตันติการาม บ้านตอหลัง ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส โดยมี นายสหัส บุญญาวิวัฒน์ ผู้ช่วยเลขาธิการพระราชวัง ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ม.ล.จิรพันธ์ ทวีวงศ์ ผู้อำนวยการกองประสานงานฯ 4 สำนักง...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาน้ำให้โรงเรียนธัญธารวิทยา บ้านควน

  จังหวัด นราธิวาส

  เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา เพื่อทรงเยี่ยมราษฎร ณ วัดประชุมชลธารา ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ในการนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้พระราชทานพระราชดำริให้ดำเนินการจัดหาน้ำช่วยเหลือโรงเรียนธัญธารวิทยา ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนรา...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาน้ำสนับสนุนฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านโคกไร่ใหญ่

  จังหวัด นราธิวาส

  ด้วยคณะทำงานฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้ประชุมร่วมกับชาวบ้านโคกไร่ใหญ่และหมู่บ้านใกล้เคียง ทราบว่าชาวบ้านมีฐานะยากจนและว่างงานมีความต้องการให้จัดหางานให้ทำ จึงได้สำรวจพื้นที่ปรากฏว่ามีพื้นที่สาธารณะประโยชน์ เนื้อที่ประมาณ 325 ไร่ 1 งาน 32 ตารางวา ตั้งอยู่ที่บ้านโคกไร่ใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เหมาะสมที่จะสามารถตั้งฟาร์มตัวอย่างได้ และต่อมา ...

  อ่านต่อ »

123456...238( 4,741 โครงการ )

curve