• โครงการ อนุรักษ์ต้นน้ำห้วยทรายงาม

  จังหวัด เชียงราย

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการอนุรักษ์ต้นน้ำห้วยทรายงามไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2549 เพื่อช่วยเหลือราษฎร ซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนน้ำตามที่นายบุญปั๋น กันทะเรือน ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ได้มีหนังสือขอพระราชทานพระมหากรุณา...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยม้าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด แพร่

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยศาลา

  จังหวัด ราชบุรี

  กรมชลประทานดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก พื้นที่รับน้ำ 19.5 ตารางกิโลเมตร ปริมาณน้ำเก็บกัก ความจุ 2.45 ลูกบาศก์เมตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายคลองตางิพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด ชุมพร

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการก่อสร้างฝายคลองตางิพร้อมระบบส่งน้ำ ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างฝายคลองตางิ บริเวณบ้านยายไท หมู่ที่ 3 ตำบลหงษ์เจริญ เพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งประสบความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และทำการเกษตรในฤดูแล้ง (ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านกอเตย

  จังหวัด สุราษฎร์ธานี

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริในการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ตั้งแต่ ปีพุทธศักราช 2523 เพื่อให้ประชาชนทุกคนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริขึ้นในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด สกลนคร

  เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2525 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดำริกับหม่อมเจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ และอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นายเล็ก จินดาสงวน ให้พิจารณาวางโครงการจัดหาน้ำสนับสนุนโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน โดยมุ่งเน้นให้เป็นศูนย์กลางในการศึกษา ทดลองการเกษตรในด้านต่างๆ ตลอดจนการอบรม และเผยแพร่ไปสู่ราษฎรในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาแหล่งน้ำช่วยเหลือหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

  จังหวัด นครพนม

 • โครงการ โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

  จังหวัด นครพนม

 • โครงการ ขุดลอกห้วยวังหิน

  จังหวัด นครพนม

 • โครงการ จัดหาแหล่งน้ำเพื่อช่วยเหลือ ราษฎรนิคมสร้างตนเองลำปาว (งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำ)

  จังหวัด กาฬสินธุ์

 • โครงการ อุโมงค์ผันน้ำ"ละยังภูมิพัฒน์"

  จังหวัด กาฬสินธุ์

 • โครงการ โครงการฝายคลองบางใสพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด พังงา

 • โครงการ เพิ่มหมู่ดับไฟ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมไฟป่าพรุโต๊ะแดง

  จังหวัด นราธิวาส

 • โครงการ ติดตั้งสถานีโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศอัตโนมัติพื้นที่ 3 จังหวัด คือ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา

  จังหวัด ยะลา

 • โครงการ จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

  จังหวัด สกลนคร

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยแม่จอกน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด แพร่

 • โครงการ บ้านหนองหินตั้ง ตำบลนาเหล่า อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู

  จังหวัด หนองบัวลำภู

 • โครงการ พัฒนาแหล่งน้ำห้วยหินพร้อมอาคารประกอบ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

  จังหวัด บึงกาฬ

  เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำห้วยหินพร้อมอาคารประกอบ ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ นายภาสกร เพชรชนะ ประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำบ้านห้วยลึก ตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ ขอพระราชทานโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยหิน บริเวณบ้านห้วยลึก ตำบลหนองพันทา เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ขาดแคลนน้ำสำหรับอุป...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โครงการข้าวกล้องปรุงเบญจกระยาทิพย์ แรกผลิ 6 ตามโครงการส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ

  จังหวัด อุบลราชธานี

 • โครงการ พัฒนาพื้นที่อำเภอปรางค์กู่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด ศรีสะเกษ

123456...238( 4,741 โครงการ )

curve