• โครงการ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองแวง

  จังหวัด ขอนแก่น

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯรับโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบริเวณบ้านหนองแวงไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ นายภานุวัฒน์ แหวงจันทึก อดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำที่ตำบลกุดกว้าง เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับทำการเกษตร ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ ร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ พัฒนาหนองแปน

  จังหวัด ขอนแก่น

  ราษฎรบ้านสำราญหินลาด อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ขอพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสนับสนุนเครื่องมือผันน้ำ เพื่อใช้ในการอุปโภค-บริโภค ในการนี้ สำนักงาน กปร. ได้ประสานส่วนราชการต่างๆ แล้ว มีความเห็นว่าหากมีการขุดลอกเป็นร่องชักน้ำยาว 6 กิโลเมตร และจัดตั้งสถานีสูบน้ำ ต่อมาเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2542 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการฯ ดังกล่าว ไว้เป็...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำวัดซำขามถ้ำยาว

  จังหวัด ขอนแก่น

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำวัดซำขามถ้ำยาวไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ พระโกศล จิตฺตปาโล รักษาการเจ้าอาวาสวัดซำขามถ้ำยาว ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำวัดซำขามถ้ำยาวที่บ้านดงเย็น เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับพระภิกษุและราษฎรใช้อุปโภค-บริโภคและ ทำการเกษตร ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการ ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบึงห้วยแย้ (ระยะที่1)

  จังหวัด ขอนแก่น

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบึงห้วยแย้พร้อมอาคารประกอบ บ้านสนามบินไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ นายคำปน แนวประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหัน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ได้ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำและสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ำสำหรับทำการเกษตรใน 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลโนนหัน ตำบลหนองเขี...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ พัฒนาแหล่งน้ำ ตำบลโพธิ์ไชย (คลองส่งน้ำฝั่งซ้ายฝายน้ำล้นบ้านสำราญ)

  จังหวัด ขอนแก่น

  ก่อสร้างคลองส่งน้ำโดยเป็นท่อส่งน้ำ ขนาด 0.50 เมตร ยาว 3,860 เมตร และคลองคาดคอนกรีต ขนาด 0.50 เมตร ยาว 1,950 เมตร ทำให้ราษฎรบ้านสำราญ จำนวน 458 ครัวเรือน ประชากร 1,603 คน มีแหล่งน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค และทำการเกษตรเพียงพอตลอดปี...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ประตูระบายน้ำท่าเอียด

  จังหวัด ขอนแก่น

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายฝายน้ำล้นบ้านสำราญ โครงการประตูระบายน้ำท่าเอียดในลำห้วยสามหมอและโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโพธิ์ไชยไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ นายนิรันดร์ หาญกล้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น ขอพระราชทานความช่วยเหลือ ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล 0005.3/17267 ลงวัน...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านขนวน

  จังหวัด ขอนแก่น

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านขนวน พร้อมระบบส่งน้ำไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่นายเตียง โอดพิมพ์ ราษฎรบ้านขนวน หมู่ที่ 3 ตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ขอพระราชทานความช่วยเหลือ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ พัฒนาการเกษตรสองฝั่งแม่น้ำชี จังหวัดขอนแก่น อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

  จังหวัด ขอนแก่น

  ฝึกอบรมเกษตรกรในการซ่อมแซมเครื่องจักรกลการเกษตร การผลิตปุ๋ยหมักและ การแปรรูปน้ำมัน จากสบู่ดำ และจัดทำระบบน้ำแปลงหม่อน อุปกรณ์ที่ใช้ในการแปรรูปผลิต ภัณฑ์ สร้าง ห้องเลี้ยงไหม เช่น ศูนย์ฯ จัดบุคลากรในการติดตามประเมินผล และให้คำแนะนำ ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำตำบลโคกสูงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด ขอนแก่น

  สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านคำบอน ราษฎรได้รับประโยชน์ 2,059 ครัวเรือน เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคและส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่การเกษตร 2,000 ไร่ ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำตำบลบ้านดงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด ขอนแก่น

  สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านดง ราษฎรได้รับประโยชน์ 15 หมู่บ้าน 2,469 ครัวเรือน เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคและส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่การเกษตร 20,000 ไร่ ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองนาคำ

  จังหวัด ขอนแก่น

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำ บ้านหนองนาคำ ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่นายทองนาค สุภาวัฒนพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก และคณะ ขอพระราชทานความช่วยเหลือ(ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล.0008.3/18024 ลงวันที่ 23พฤศจิกายน 2554)...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองโน

  จังหวัด ขอนแก่น

  ลักษณะโครงการ : ติดตั้งแพเหล็กและเครื่องสูบน้ำงานวางท่อส่งน้ำรับแรงดัน สาย MP ยาว 2,000 เมตรคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต สายMC และสาย AC ยาว 5,273 เมตร , อาคารส่งน้ำ จำนวน 19 แห่ง ,ระบบไฟฟ้าแรงสูง 1 แห่ง ระยะทาง 3,400 เมตร ประโยชน์ของโครงการ : ทำให้ราษฎร 5 หมู่บ้าน 783 ครัวเรือน 3,529 คน มีน้ำสำหรับใช้ทำการเกษตรและอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ และสามารถส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่ทำการเกษตรได้ 3,665 ไร่ ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาแหล่งน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรนิคมสร้างตนเองลำปาว

  จังหวัด กาฬสินธุ์

  1. เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2540 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำริกับพลเอกเทียนชัย จั่นมุกดา ที่พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ให้พิจารณาฟื้นฟูบูรณะสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าในเขตนิคมสร้างตนเองลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ และหาแนวทางแก้ไขปัญหาช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำในการเกษตรกรรม และการอุปโภค-บริโภค 2. เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2542 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชวโรกาสใ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยปอ

  จังหวัด กาฬสินธุ์

  เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านหัวนาคำ หมู่ที่ 6 ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ในการนี้ได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ำใช้ทำการเกษตร ตามที่ นายประสบ ในอรชรกำนันตำบลนาบอน ได้ขอพระราชทานความช่วยเหลือ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยสังกะ

  จังหวัด กาฬสินธุ์

  เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2548 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านดินจี่ บ้านห้วยสมอทบ ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยสังกะ เพื่อช่วยเหลือราษฎรบ้านโพนแพงที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำให้มีแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ทำการเกษตรในฤดูแล้งได้อย่างเพียงพอ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยม่วง

  จังหวัด กาฬสินธุ์

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยม่วง ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ นายวิทยา ทะมานนท์ ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองห้าง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอพระราชทานพระกรุณาในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแก่งหว้าตอนบน พร้อมคลองส่งน้ำและให้ก่อสร้างถนนลาดยางสายโนนสวรรค์ – โพนนาดี สำหรับใช้สัญจรและขนส่งสินค้า ซึ่งกรมชลประทานไ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ขุดลอกร่องชักน้ำ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านป่ากล้วย

  จังหวัด กาฬสินธุ์

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการขุดลอกร่องชักน้ำ ก่อสร้างคลองส่งน้ำและท่อส่งน้ำ พร้อมก่อสร้างบ่อพักน้ำบ้านป่ากล้วย ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2549 ตามที่ นางเทวี บุญสาร ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บ้านป่ากล้วย หมู่ที่ 10 ตำบลลำปาว อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ขอพระราชทานพระมหากรุณา ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล 0005.3/25435 ลงวั...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ก่อสร้างคลองส่งน้ำดาดคอนกรีตบ้านหนองคู อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด กาฬสินธุ์

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ เทศบาลตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอพระราชทานพระมหากรุณาในการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตบริเวณบ้านหนองคู หมู่ที่ 2 ตำบลเหล่าอ้อย อำเภอร่องคำ เพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ำใช้ทำการเกษตร ทำให้ราษฎรมีน้ำใช้สำหรับอุปโภค-บริโภค ได้อย่างเพียงพอตลอดปี ตามหนังสือ สำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยค้อ

  จังหวัด กาฬสินธุ์

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยค้อพร้อมขุดลอกลำห้วยค้อไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแซงบาดาล อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอพระราชทานความช่วยเหลือ (ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่รล 0008.3/18007 ลงวันที่ 23พฤศจิกายน 2554)...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ เมืองสหกรณ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด กาฬสินธุ์

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำริทรงเห็นด้วยกับการจัดตั้ง ศูนย์สาธิตสหกรณ์การเกษตรถาวรวัฒนา จำกัด ขึ้นในพื้นที่จังหวัดนครนายก และจังหวัดกาฬสินธุ์ และพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สำหรับการก่อสร้างโรงสีข้าว...

  อ่านต่อ »

123456...238( 4,741 โครงการ )

curve