• โครงการ อ่างเก็บน้ำ

  จังหวัด สกลนคร

  พัฒนาแหล่งน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำบ้านหินสี

  จังหวัด ราชบุรี

  กรมชลประทานอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก พื้นที่รับน้ำ 8.74 ตารางกิโลเมตร ปริมาณน้ำเก็บกัก ความจุ 694,000 ลูกบาศก์เมตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ถ้ำไม้ดู่

  จังหวัด มุกดาหาร

  โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเหล่าหมี (ตอนล่าง) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านเหล่าหมี หมู่ที่ 1, 2 ตำบลเหล่าหมี อำเภอดอนตาล งานจัดหาแพเหล็กติดตั้งเครื่องสูบน้ำ EPPS 02-44 จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ และงานจัดหาพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าควบคุมวางท่อและอุปกรณ์ประกอบท่อส่งน้ำ ประโยชน์ของโครงการ : สามารถส่งน้ำช่วยเหลือราษฎร จำนวน 336 ครัวเรือน 1,706 ค...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านดอนสามัคคีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด ร้อยเอ็ด

  สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านดอนสามัคคี ทำให้ราษฎร 146 ครัวเรือน มีน้ำใช้สำหรับอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและสามารถส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่ทำการเกษตร 4,000 ไร่ ในฤดูฝน และ 2,800 ไร่ในฤดูแล้ง...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ สถานีสูบน้ำบ้านใหม่ท่าเรือ

  จังหวัด เชียงราย

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการสถานีสูบน้ำ ด้วยไฟฟ้าบ้านใหม่ท่าเรือไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2553 เพื่อช่วยเหลือราษฎรตำบลสันมะเค็ด ซึ่งขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร ตามที่นายบุญฤทธิ์ วงศ์ประเสริฐ ราษฎรตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดพะเยา และคณะ ขอพระราชทานพระมหากรุณา...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ขุดลอกหนองแรด

  จังหวัด เชียงราย

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการจัดหาน้ำสนับสนุนราษฎรตำบลหนองแรดไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2551 เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับทำการเกษตรในฤดูแล้ง ตามที่นายปัด อุ่นนันท์ ราษฎรบ้านหนองแรดใต้ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแรด อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ขอพระราชทานพระมหากรุณา...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาน้ำให้ราษฎรบ้านปะเด็ง

  จังหวัด ยะลา

  เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2549 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านวังพญา-ท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โอกาสนี้ หม่อมหลวงอนุพร เกษมสันต์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิเทศสหการ สำนักราชเลขาธิการ ได้นำผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจที่ 14 ปลัดอำเภอธารโต กำนันและผู้นำหมู่บ้านในเขตอำเภอธารโต จังหวัดยะลา กราบบังคมทูลรายงานการ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาน้ำสนับสนุนราษฎรบ้านมยุรา

  จังหวัด ยะลา

  พระราชดำริ เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2549 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านวังพญา-ท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โอกาสนี้ หม่อมหลวงอนุพร เกษมสันต์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิเทศสหการ สำนักราชเลขาธิการ ได้นำผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจที่ 14 ปลัดอำเภอธารโต กำนันและผู้นำหมู่บ้านในเขตอำเภอธารโต จังหวัดยะลา กราบ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายบ้านสันติ 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด ยะลา

  เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2549 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านวังพญา-ท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โอกาสนี้ หม่อมหลวงอนุพร เกษมสันต์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิเทศสหการ สำนักราชเลขาธิการ ได้นำผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจที่ 14 ปลัดอำเภอธารโต กำนันและผู้นำหมู่บ้านในเขตอำเภอธารโต จังหวัดยะลา กราบบังคมทูลรายงานการ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายบ้านวังศิลา

  จังหวัด ยะลา

  เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2549 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินไปยัง โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ตำบลวังพญาและตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โอกาสนี้ หม่อมหลวงอนุพร เกษมสันต์ ผู้เชี่ยวชาญฯ สำนักราชเลขาธิการ ได้นำผู้บัญชาการหน่วยเฉพาะกิจ 14 อดีตปลัดอำเภอธารโต กำนัน ผู้นำหมู่บ้าน เข้าเฝ้าฯ กราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพช...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรตำบลทรายขาว

  จังหวัด ปัตตานี

  พระราชดำริ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2547 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการเยี่ยมเยียนราษฎร ณ วัดทรายขาว หมู่ที่ 3 ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ในโอกาสนี้ ได้พระราชทานพระราชดำริแก่ นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ เลขาธิการ กปร. นายสมพล พันธุ์มณี รองเลขาธิการ กปร. และนายเทิดศัก...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ท่อระบายน้ำวังพลายบัว

  จังหวัด ปัตตานี

  เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2547 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการเยี่ยมราษฎร ณ วัดทรายขาว หมู่ที่ 3 อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ในโอกาสนี้ ได้พระราชทานพระราชดำริแก่ นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ เลขาธิการ กปร. นายสมพล พันธุ์มณี รองเลขาธิการ กปร. และนายเทอดศักดิ์ บุณยขจร วิศวกรใหญ่ฯ กรมชลประท...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ แก้มลิงเพื่อแก้ไขปัญหาการ ขาดแคลนน้ำในเขตมหาวิทยาลัยฟาฏอนีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด ปัตตานี

  พระราชดำริ : สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ดำเนินโครงการจัดหาน้ำและระบบระบายน้ำภายในมหาวิทยาลัยฟาฏอนี จังหวัดปัตตานี เพื่อให้ความช่วยเหลือเรื่องน้ำอุปโภคบริโภคและปัญหาอุทกภัยในพื้นที่มหาวิทยาลัย ตามที่ มหาวิทยาลัยฟาฏอนีได้ นำเรียน ฯพณฯ องคมนตรี เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558 ในคราวตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายคลองน้ำใส 2 บ้านตะบิงรูโต๊ะ

  จังหวัด นราธิวาส

  เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2545 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จพระราชดำเนินบ้านตะบิงรูโต๊ะ ตำบลโคกสะตอ จังหวัดนราธิวาส ในการนี้ ได้มีพระราชกระแสให้จัดหาน้ำเพื่อการอุปโภค - บริโภค และการเกษตรให้แก่ราษฎรบ้านตะบิงรูโต๊ะ หมู่ที่ 8 ให้เพียงพอตลอดปี...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โครงการท่อระบายน้ำบ้านโคกมาแจและระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ท่อระบายน้ำ 1 บ้านโคกมาแจ และระบบส่งน้ำ)

  จังหวัด นราธิวาส

  ด้วยสำนักราชเลขาธิการได้มีหนังสือที่ รล 0005/09781 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2545 และสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้มีหนังสือ ที่ นร 1108/1835 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2545 ขอให้กรมชลประทานพิจารณากรณี นายมะสาและ ปะดอมะ กำนันตำบลลูโบ๊ะบือซา และนายอับดุลลาเต๊ะ มะดีเยาะ ผู้ใหญ่บ้านโคกมาแจ ตำบลลูโล๊ะบือซาอำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ได้มีหนังสือขอพระราชทานพระมหากรุณา...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านโคกสะตอ (ระบายน้ำ)

  จังหวัด นราธิวาส

  เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2546 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของราษฎรบ้านโคกสะตอ หมู่ที่ 7 ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชดำริให้นำรูปแบบการพัฒนาพื้นที่บ้านยูโยมาปรับใช้ในพื้นที่บ้านโคกสะตอ และพิจารณาจัดหาน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคและการเกษตรให้แก่ราษฎร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายบ้านลูโบ๊ะปาเระพร้อมระบบส่งน้ำ

  จังหวัด นราธิวาส

  เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2546 สมเด็จพระนางเจ?าฯ พระบรมราชินีนาถ พร?อมด?วย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนินทรงเยยมราษฎร บ?านลูโบะปาเระ ตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ในการนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได? มีพระราชกระแสกับนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี นายสามารถ โชคคณาพิทักษ์ อธิบดีกรมชลประทาน และ ม.ล.จิรพันธุ? ทวีวงศ์ ผู?อํานวยการกองประสานงานโครงการฯ 4 ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรบ้านบาวง (เกาะโล๊ะโหนด)

  จังหวัด นราธิวาส

  เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2546 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ฯ ไปยังวัด พระพุทธ หมู่ที่ 4 ตำบล พร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เพื่อทรงงานศิลปาชีพและเยี่ยมเยียนราษฎร ซึ่งในการนี้นายสมวงศ์ บกสกุล กำนันบางขุนทอง ได้มีหนังสือเรียนนายสหัส บุญญาวิวัฒน์ ผู้ช่วยเลขาธิการพระราชวัง (ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ) ขอให้พระราชทานคลองส่งน้...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ แก้มลิงท่าฉนวนพร้อมระบบระบายน้ำ

  จังหวัด ชัยนาท

  แก้มลิงท่าฉนวนพร้อมระบบระบายน้ำประกอบด้วยการขุดลอกบึงปักหลั่นพร้อมวางแนวท่อระบายน้ำ เพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบ้านเรือนราษฎร จำนวน 317 ครัวเรือนในเขตพื้นที่เก็บกักน้ำ สำหรับพื้นที่เพาะปลูกในฤดูแล้ง การอุปโภคบริโภคและการเลี้ยงสัตว์ จำนวน 1,500 ไร่...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านปลักปลาและบ้านตะเหลียง

  จังหวัด นราธิวาส

  เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2546 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระรชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ไปยังหมู่บ้านปศุสัตว์ - เกษตรมูโนะ หมู่ที่ 4 ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เพื่อทรงงานศิลปาชีพและเยี่ยมเยียนราษฎร ในการนี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ได้มีพระราชกระแสให้ดำเนินการช่วยเหลือราษฎรบ้านตะเหลียงในเรื่องระบบไฟฟ้า ถนน และระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตร...

  อ่านต่อ »

123456...235( 4,685 โครงการ )

curve