• โครงการ ระบบประปาโรงเรียนต้นตันหยงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด นราธิวาส

  เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ พระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนต้นตันหยง บ้านต้นตันหยง ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชดำริให้ นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ เลขาธิการ กปร. นายชูชาติ ฉุยกลม วิศวกรใหญ่ฯ กรมชลประทาน นายชูศักดิ์ สุทธิ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมบริหาร สำนักชลประทานที่ 17 นายประดิษฐ์ ปิ่นกระจาย ผู้อ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ระบบประปาโรงเรียนดารุลฮิกมะห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด นราธิวาส

  เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานในเขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชดำริให้ นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ เลขาธิการ กปร. นายชูชาติ ฉุยกลม วิศวกรใหญ่ฯ กรมชลประทาน นายชูศักดิ์ สุทธิ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมบริหาร สำนักชลประทานที่ 17 นายประดิษฐ์ ปิ่นกระจาย ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนราธิวาส และคณะ ใ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ปรับปรุงระบบประปาโรงเรียนบ้านสะปอมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด นราธิวาส

  เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านสะปอม หมู่ที่ 8 ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ในการนี้ พระราชทานพระราชดำริแก่นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ เลขาธิการ กปร. นายชูชาติ ฉุยกลม วิศวกรใหญ่ฯกรมชลประทาน และคณะเฝ้าฯ รับเสด็จ สรุปความว่าให้สำนักงาน กปร. และกรมชลประทาน พิจารณาดำเนินการก่อสร้างระ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ปรับปรุงระบบประปาระบบระบายน้ำ และงานป้องกันตลิ่งโรงเรียนอิบตีดาวิทยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด นราธิวาส

  ปรับปรุงระบบประปาระบบระบายน้ำ และงานป้องกันตลิ่งโรงเรียนอิบตีดาวิทยา การปรับปรุงระบบประปา ระบบระบายน้ำ และงานป้องกันตลิ่งของโรงเรียน ทั้งน้ำอุปโภค-บริโภค แก่ครู และนักเรียน จำนวน 891 คน ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ปรับปรุงระบบประปาโรงเรียนบ้านหัวเขาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด นราธิวาส

  เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ พระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านหัวเขา หมู่ที่ 6 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ในการนี้ พระราชทานพระราชดำริแก่นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ เลขาธิการ กปร. นายชูชาติ ฉุยกลม วิศวกรใหญ่ฯ กรมชลประทาน และคณะเฝ้าฯ รับเสด็จ สรุปความว่า ให้สำนักงาน กปร. และกรมชลประทาน พิจารณาปรับปรุงระบบประปา...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ปรับปรุงระบบประปาโรงเรียนจรรยาอิสลามอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด นราธิวาส

  ปรับปรุงระบบประปาโรงเรียนจรรยาอิสลาม แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค แก่นักเรียนและครูของโรงเรียน จำนวน 502 คน ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ระบบระบายน้ำและ ระบบประปาโรงเรียนนิรันดรวิทยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด นราธิวาส

  ระบบระบายน้ำและระบบประปาโรงเรียนนิรันดรวิทยา ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังให้กับโรงเรียนในช่วงฤดูฝน นอกจากนี้มีน้ำอุปโภคบริโภคที่สะอาด มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำดื่มและเพียงพอต่อความต้องการของครูและนักเรียน จำนวน 724 คน ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ระบบระบายน้ำและปรับปรุงระบบประปาโรงเรียนอิสลามบูรพาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด นราธิวาส

  ระบบระบายน้ำและปรับปรุงระบบประปาโรงเรียนอิสลามบูรพา ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังให้กับโรงเรียนในช่วงฤดูฝน นอกจากนี้ยังมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคที่สะอาด มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำดื่มและเพียงพอต่อความต้องการของครูและนักเรียน จำนวน 180 คน ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายผันน้ำเสริมฝายบ้านสายบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด นราธิวาส

  ก่อสร้างเสริมสันฝาย ส่งน้ำสนับสนุนในการอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎร จำนวน 297 ครัวเรือน 1,136 คน และพื้นที่การเกษตร 100 ไร่ ได้อย่างพอเพียง ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายทดน้ำไอร์จือนะอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด นราธิวาส

  ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายทดน้ำไอร์จือนะ ส่งน้ำสนับสนุนในการอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎร จำนวน 208 ครัวเรือน 897 คน และพื้นที่การเกษตรได้อย่างพอเพียง ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ระบบส่งน้ำเพิ่มเติมฝายบ้านไอร์กาแซพร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด นราธิวาส

  ระบบส่งน้ำเพิ่มเติมฝายบ้านไอร์กาแซพร้อมอาคารประกอบ ส่งน้ำสนับสนุนแก่ราษฎร ครู และนักเรียน จำนวน 479 ครัวเรือน 1,608 คน มีน้ำใช้การการอุปโภคบริโภค และพื้นที่การเกษตร 1,005 ไร่ ได้อย่างเพียงพอ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ระบบประปาโรงเรียนบ้านสายน้ำทิพย์และหมู่ที่ 2 บ้านไอร์กลูแปอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด นราธิวาส

  ลักษณะโครงการ : ฝายทดน้ำ ขนาดสูง 2.00 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.50 เมตร จำนวน 1 แห่ง, อาคารรับน้ำ, บ่อดักตะกอนและเก็บน้ำ, ท่อส่งน้ำ PVC ประโยชน์ของโครงการ : สามารถส่งน้ำสนับสนุนด้านการอุปโภคบริโภคและการเกษตรให้กับนักเรียนและครู จำนวน 360 คน พื้นที่การเกษตรของโรงเรียน 5 ไร่ อีกทั้งสามารถช่วยเหลือราษฎร 240 ครัวเรือน 1,122 คน ให้มีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอตลอดทั้งปี ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายคลองไอร์ยงพร้อมระบบ ส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด นราธิวาส

  ลักษณะโครงการ : ฝายทดน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดสันฝายสูง 3.00 เมตร ยาว 13.00 เมตร พร้อมอาคารประกอบ, ก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำ PVC ชั้น 8.5 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.20 ,0.15 และ 0.10 เมตร ยาว 8,300 เมตร , ถังกรองน้ำ-ถังเก็บน้ำ จำนวน 5 แห่ง ประโยชน์ของโครงการ : เพื่อจัดหาน้ำสนับสนุนด้านการอุปโภคบริโภคให้กับราษฎร จำนวน 300 ครัวเรือน ประชากร 1,227 คน และส่งน้ำให้กับพื้นที่การเกษตร จำนวน 40 ไร่ ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โครงการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเขตพื้นที่ภาคใต้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวซีบูกันตัง)

  จังหวัด นราธิวาส

  ลักษณะโครงการ : สนับสนุนเรื่ององค์ความรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่กลุ่มเกษตรกร จำนวน 44 รายและสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ประโยชน์ของโครงการ : ทำให้เกิดแหล่งสำรองเมล็ดพันธุ์ข้าว (พันธุ์ซีบูกันตัง)ที่มีคุณภาพไว้ใช้เพาะปลูกข้าวในช่วงยามวิกฤต ทำให้ราษฎรมีองค์ความรู้เกี่ยวกับการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะข้าวพันธุ์ซีบูกันตัง ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อาคารอัดน้ำห้วยน้ำทุ่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด ระนอง

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการก่อสร้างอาคารอัดน้ำห้วยน้ำทุ่นพร้อมระบบส่งน้ำไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่นายลำเนา สังปริเมน ราษฎรบ้านเลขที่ 126/3 หมู่ที่ 10 บ้านน้ำทุ่น ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ขอพระราชทานพระมหากรุณาในการก่อสร้างฝายน้ำล้นในพื้นที่หมู่ที่ 10 บ้านน้ำทุ่น เพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งประสบความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค และ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ปรับปรุงฝายคลองน้ำตายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

  จังหวัด กระบี่

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลเอกเจษฎา ศรีสุภาพ เดินทางตรวจเยี่ยมราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ซึ่งพลเอกเจษฎาฯ ได้ส่งข้อมูลมายังสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ในการพิจารณาหาแนวทางช่วยเหลือโครงการฝายคลองน้ำตาย ตำบลทับปริก อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว ได้สร้างความเสียหายแก่โครงการฯ อย่างรุนแรง ทำให้ไม่สามารถส่งน้ำให้แก...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายทดน้ำคลองตะโกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด ชุมพร

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับโครงการฝายทดน้ำคลองตะโก พร้อมระบบส่งน้ำไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2545 ตามที่พระครูสุนทรกรณีย์ เจ้าอาวาสวัดมุจลินทาราม ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ได้มีลิขิตขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาก่อสร้างฝายน้ำล้นที่ลำคลองตะโก เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค – บริโภค และทำการเกษตร ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายคลองพรอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านเขาตะเภาทอง

  จังหวัด ชุมพร

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับโครงการก่อสร้างฝายคลองพร ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2545 ตามที่ นายสุทัศน์ โยธาแก้ว ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ได้ขอพระราชทานพระมหากรุณาในการก่อสร้างฝายคลองพร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายคลองหินใสพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด ชุมพร

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการก่อสร้างฝายคลองหินใส พร้อมระบบส่งน้ำ ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ( ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล.0005.5/3862 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2546 ) ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อาคารอัดน้ำห้วยอินทนิล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด ชุมพร

  ก่อสร้างอาครอัดน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ...

  อ่านต่อ »

1 ...2345678910...238( 4,741 โครงการ )

curve