โครงการ ก่อสร้างประตูระบายน้ำบางนรา

สถานที่ตั้ง

ตำบล พร่อน อำเภอ ตากใบ จังหวัด นราธิวาส

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

ก่อสร้างประตูระบายน้ำบางนรา

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve