โครงการ งานขุดลอกหน้าฝายห้วยดินแดง

สถานที่ตั้ง

ตำบล คำตากล้า อำเภอ คำตากล้า จังหวัด สกลนคร

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการขุดลอกหน้าฝายห้วยดินแดง

อำเภอคำตากล้า   จังหวัดสกลนคร

เรื่องเดิม

                        เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๔๓ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎร ณ วัดเสนานฤมิตร  ตำบลนาแต้  อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร ได้มีพระราชดำริให้พิจารณาช่วยเหลือราษฎรโดยการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ตามที่ นายธารินทร์  ยางธิสาร กำนันตำบลคำตากล้า ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานความช่วยเหลือในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเพื่อใช้ทำการเกษตร ขยายพันธุ์ปลาและเป็นแหล่งประกอบอาชีพของราษฎรบ้านแสนสุขและหมู่บ้านใกล้เคียง โดยมีพระราชดำริให้พิจารณาช่วยเหลือราษฎรดังกล่าว ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล ๐๐๑๐/๗๓๕๓ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๓

ผลการดำเนินงาน ปี 2548

                        กรมชลประทานได้ขุดลอกหน้าฝายกว้าง ๑๒๐ เมตร ยาว ๔๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๔ เมตร ให้สามารถกักเก็บน้ำได้ ๑๕๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมก่อสร้างทำนบดินและก่อสร้างอาคารระบายน้ำ ๑ แห่ง

ประโยชน์ของโครงการ

ทำให้มีแหล่งกักเก็บน้ำในการผลิตประปาหมู่บ้านสำหรับอุปโภค-บริโภค ตลอดจนเป็นแหล่งน้ำสำหรับทำการเกษตรในภาวะฝนทิ้งช่วงในฤดูแล้ง  นอกจากนี้ทำให้ราษฎรบ้านแสนสุข หมู่ ๑๔ และหมู่บ้านใกล้เคียง ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร ได้รับประโยชน์โดยตรง จำนวน ๑๙๗ ครัวเรือน ๑,๐๒๐ คน และสามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่ทำการเกษตรท้ายสระได้ประมาณ ๑๐๐ ไร่ ทำให้ช่วยบรรเทาอุทกภัยในช่วงฤดูน้ำหลาก

                                                                                   สภาพพื้นที่ก่อนดำเนินการปรับปรุงขุดลอก

 

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve