โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยทราย 4

สถานที่ตั้ง

ตำบล พังขว้าง อำเภอ เมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

  โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทราย ๔

ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร

เรื่องเดิม

เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๔ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถมีพระราชดำริให้พิจารณาจัดทำโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสนับสนุนราษฎรให้สามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำให้มีผลผลิตพอเพียงแก่การเลี้ยงชีพ ทั้งนี้ โดยให้กรมชลประทานพิจารณาจัดหาน้ำสนับสนุนโครงการฯ กรมชลประทานได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรก่อสร้างอ่างเก็บน้ำที่ลำห้วยสาขาของลำห้วยทราย พร้อมท่อส่งน้ำมายังพื้นที่โครงการ และขุดลอกหนองน้ำธรรมชาติตามความเหมาะสม

ผลการดำเนินงาน ปี 2547

ก่อสร้างถนนเข้าหัวงาน ระยะทาง ๘๐๕ เมตร พร้อมท่อลอดถนน ๔ แห่ง และอาคารระบายน้ำล้น ยาว ๖๔ เมตร ส่วนการก่อสร้างตัวทำนบดินจะเริ่มงานในปีงบประมาณ ๒๕๔๘

     บริเวณแนวทำนบดินของอ่างเก็บน้ำห้วยทราย ๔                                       แนวถนนเข้าหัวงานโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทราย ๔

              ซึ่งจะเริ่มก่อสร้างในปี ๒๕๔๘                                                    

ผลการดำเนินงาน ปี 2548

กรมชลประทานได้ทำการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำมีทำนบดินยาว ๓๐๐ เมตร สูง ๙ เมตร ความจุ ๑๙๒,๙๐๐ ลูกบาศก์เมตร และอาคารระบายน้ำ ท่อส่งน้ำขนาด  Ø ๐.๔๖ เมตร พร้อมระบบท่อส่งน้ำ PVC ขนาด Ø ๐.๓ เมตร ยาว ๑.๖๖ กิโลเมตร

ประโยชน์ของโครงการ

ทำให้ราษฎรในพื้นที่โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงดงยอ ๒๐ ครัวเรือน ๙๐ คน และราษฎรบริเวณพื้นที่ตามแนวท่อส่งน้ำ บ้านดงยอ ๑๐ ครัวเรือน ๔๕ คน และบ้านโนนสวรรค์ ๒๐ ครัวเรือน ๙๐ คน รวมทั้งสิ้น ๕๐ ครัวเรือน ๒๒๕ คน มีน้ำใช้ในการทำการเกษตรและอุปโภค-บริโภคได้ตลอดปี และมีแหล่งน้ำสำรองเพื่อเพาะปลูกพืชในช่วงฤดูแล้ง โดยส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่ทำการเกษตรได้ครอบคลุมพื้นที่ ๓๘๐ ไร่

                     ทำนบดินยาว 300 เมตร สูง 9 เมตร                                                       อาคารระบายน้ำล้นของอ่างเก็บน้ำห้วยทราย 4

 

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve