โครงการ คลองระบายน้ำสายที่ 6

สถานที่ตั้ง

อำเภอ ตากใบ จังหวัด นราธิวาส

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

ก่อสร้างคลองระบายน้ำสายที่ 6

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve