• โครงการ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด นครพนม

  เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่หมู่ที่ 7 ตำบลนาใน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ในการนี้ได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาจัดหาน้ำให้กับโรงเรียนดังกล่าว โดยการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขนาดเล็ก พร้อมระบบส่งน้ำ ตามที่นายธงชัย รัตนวารินทร์ชัย ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครพนม กราบบังค...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านผึ้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด นครพนม

  สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านผึ้ง ราษฎร จำนวน 300 ครัวเรือน 1,500 คน ให้มีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค พร้อมกับส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่การเกษตร จำนวน 1,400 ไร่ ได้อย่างเพียงพอ ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำด้วยท่อ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปากห้วยม่วงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด นครพนม

  โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำด้วยท่อ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปากห้วยม่วงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านปากห้วยม่วง หมู่ 7 ตำบลนาเข อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม กิจกรรมงานขุดลอก อ่างเก็บน้ำห้วยบ่อ ขนาดกว้าง 40X40 เมตรความจุ 5 ลบ.ม.งานดินและคอนกรีตประกอบอื่นๆ 1 แห่ง สามารถส่งน้ำสนับสนุนน้ำสำหรับใช้ในฤดูแล้ง เพื่อใช้ในการอุปโภค-บริโภค ทำการเกษตรภายในศูนย์การเรียนฯ จำนวน 5 ไร่ และ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านห้วยทมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด อำนาจเจริญ

  เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชดำริให้จัดหาแหล่งน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรบ้านป่าก่อ บ้านป่าก่อน้อย และบ้านห้วยทม โดยการก่อสร้างฝายห้วยคำปาอี เพื่อช่วยเหลือราษฎรบ้านป่าก่อ ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำห้วยแก้งพร้อมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ เพื่อส่งน้ำให้พื้นที่การเกษตรของราษฎรบ้านป่าก่อน้อย และก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบริเวณ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อาคารอัดน้ำห้วยแก้งและสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด อำนาจเจริญ

  เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชดำริให้จัดหาแหล่งน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรบ้านป่าก่อ บ้านป่าก่อน้อย และบ้านห้วยทม โดยการก่อสร้างฝายห้วยคำปาอี เพื่อช่วยเหลือราษฎรบ้านป่าก่อ ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำห้วยแก้งพร้อมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ เพื่อส่งน้ำให้พื้นที่การเกษตรของราษฎรบ้านป่าก่อน้อย และก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบริเวณ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด อำนาจเจริญ

  ส่งเสริมพัฒนาอาหารกลางวัน ควบคุมโรคขาดสารไอโอดิน, ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา, ฝึกอาชีพอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ส่งเสริมโภชนาการ และสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดาร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาแหล่งน้ำช่วยเหลือโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อ

  จังหวัด อำนาจเจริญ

  เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2544 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยี่ยมโรงเรียนตำรวจชายแดนบ้านป่าก่อ ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ในการนี้ได้มีพระราชกระแสให้พิจารณาจัดหาน้ำช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภค-บริโภค...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายห้วยคำปาอีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด อำนาจเจริญ

  เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชดำริให้จัดหาแหล่งน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรบ้านป่าก่อ บ้านป่าก่อน้อย และบ้านห้วยทม โดยการก่อสร้างฝายห้วยคำปาอี เพื่อช่วยเหลือราษฎรบ้านป่าก่อ ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำห้วยแก้งพร้อมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ เพื่อส่งน้ำให้พื้นที่การเกษตรของราษฎรบ้านป่าก่อน้อย และก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบริเวณ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ก่อสร้างฝายห้วยบน

  จังหวัด หนองบัวลำภู

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับโครงการก่อสร้างฝายทดน้ำห้วยบน บ้านขอบเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลเก่ากลอย อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ นายณรงค์ชัย วงเวียน ขอพระราชทาน พระมหากรุณาให้ทางราชการดำเนินการขุดบ่อบาดาลและขุดลอกหนองเลิงเป็นสถานที่กักเก็บน้ำสาธารณะเพื่อช่วยเหลือราษฎร 2 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านทุ่งกุลาพัฒนา และบ้านขอบเหล็ก รวมทั้งขอความช่วยเหลือเกี่ยวกั...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ก่อสร้างทำนบดินและขุดลอกห้วยซำปาคาด

  จังหวัด หนองบัวลำภู

  เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2544 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎร ณ โรงเรียนบ้านหินตั้งบังพระจันทร์ บ้านหินตั้ง หมู่ที่ 10 ตำบลนาเหล่า อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู ได้มีพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาจัดหาแหล่งน้ำเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือราษฎรบ้านหินตั้งตามความเหมาะสม ตามที่ นางสุนทร เทียมไธสง ผู้ใหญ่บ้านหินตั้ง และนายทองคูณ ประทุมชาติ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหินตั้ง ขอ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ก่อสร้างแหล่งน้ำบริเวณวัดป่าบ้านโคกกุง

  จังหวัด หนองบัวลำภู

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ทรงรับโครงการขุดลอกลำห้วยกุดนาภูไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ พระอธิการถาวร ถาวโร เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านโคกกุง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อช่วยเหลือพระภิกษุ สามเณร และราษฎรบ้านโคกกุงและพื้นที่ใกล้เคียงที่ประสบความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภคและทำการเกษตร ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำบริเวณวัดป่าพรหมวิหาร

  จังหวัด หนองบัวลำภู

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำบริเวณวัดป่าพรหมวิหารไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ พระอธิการสาย เขมธมฺโม เจ้าอาวาสวัดป่าพรหมวิหาร บ้านภูศรีทอง หมู่ที่ 7 ตำบลโนนเมือง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำบริเวณวัดป่าพรหมวิหาร เพื่อช่วยเหลือพระภิกษุ สามเณร และราษฎรในพื้นที่ใกล้เคียงที่ประสบความเดือ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ขุดลอกแหล่งน้ำวัดป่าภูธรรม

  จังหวัด หนองบัวลำภู

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการขุดลอกแหล่งน้ำวัดป่าภูธรรมไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่พระอธิการอรุณ โรจนธมฺโม เจ้าอาวาสวัดป่าภูธรรม บ้านลาดกรุงศรี หมู่ที่ 9 ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ขอพระราชทานพระมหากรุณาขุดลอกแหล่งน้ำบริเวณวัดป่าภูธรรม ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล 0005.3/20833 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2549...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำวัดป่าหลวงปู่สาย

  จังหวัด หนองบัวลำภู

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการ อ่างเก็บน้ำวัดป่าหลวงปู่สาย บ้านน้ำโมง ตำบลบุญทัน จังหวัดหนองบัวลำภู ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ พระอธิการอัมพร กตปุญโญ สำนักสงฆ์หลวงปู่สาย ขอพระราชทานพระมหากรุณาในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบริเวณสำนักสงฆ์หลวงปู่สายหรือบริเวณหมู่บ้านน้ำโมง ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล 0005.3 / 21838 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2549...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนสวาทอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด หนองบัวลำภู

  สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนสวาท ทำให้ราษฎร จำนวน 54 ครัวเรือน 292 คน มีน้ำในการอุปโภคบริโภค และสนับสนุนน้ำให้พื้นที่การเกษตร 861 ไร่ ได้อย่างเพียงพอ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายห้วยโซมน้อย

  จังหวัด หนองบัวลำภู

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการก่อสร้างฝายห้วยโซมน้อย ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ นายวีระศักดิ์ กาอุปมุง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู เขต 2 อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างฝายเก็บกักน้ำห้วยโซมน้อย...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านดอนปอ

  จังหวัด หนองบัวลำภู

  เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2553 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำ บ้านดอนปอ ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ นายทองมา สระบุรี ราษฎรตำบลหนองบัวใต้ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ขอพระราชทานความช่วยเหลือ (ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล 0005.3/20241 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2553)...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายบ้านดอนปออันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด หนองบัวลำภู

  ก่อสร้างฝายคอนกรีต (Ogee weir) ขนาดความสูง 3.50 เมตร สันฝายยาว 40 เมตร พร้อมขุดลอกลำน้ำบริเวณหน้าฝาย ขนาดกว้าง 8 เมตร ความลึกเฉลี่ย 6.5 เมตร ระยะทาง 900 เมตร โดยเริ่มก่อสร้างเมื่อเดือนสิงหาคม 2555 ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ปรับปรุงระบบเก็บกักน้ำผาจ้ำน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำ

  จังหวัด หนองบัวลำภู

  ก่อสร้างอาคารระบายน้ำล้น กว้าง 6.00 เมตร ยาว 113 เมตร สูง 2.50 เมตร และท่อระบายน้ำปากคลอง จำนวน 1 แห่ง และขุดลอกผาจ้ำน้ำ ขนาดกว้าง 288.00 เมตร ยาว 556.00 เมตร ลึก 5.50 เมตร พร้อมทำนบดิน หลังคันกว้าง 6.00 เมตร ยาว 440.00 เมตร สูง 5.50 เมตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ขุดลอกฝายบนพร้อมปรับปรุงอาคารบังคับน้ำ

  จังหวัด หนองบัวลำภู

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการขุดลอกฝายบน พร้อมปรับปรุงอาคารบังคับน้ำไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ นางรัศมี โสมมีชัย ผู้ใหญ่บ้านหนองกุงคำไฮ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองเรือ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ขอพระราชทานโครงการ ฯ (ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล 0008.3/9573 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2554)...

  อ่านต่อ »

1 ...34567891011...238( 4,741 โครงการ )

curve