• โครงการ ฝายน้ำงาว (บ้านปันใต้) พร้อมระบบส่งน้ำ

  จังหวัด ลำปาง

  สร้างฝายพร้อมระบบส่งน้ำสู่พื้นที่เพาะปลูก...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยยอนตอนบน

  จังหวัด ลำปาง

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ก๋วม

  จังหวัด ลำปาง

  จัดหาแหล่งน้ำ ป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยแก่ราษฎร และให้มีรายได้และคุณภาพชีวิตดีขึ้น...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายน้ำแม่ปานพร้อมระบบส่งน้ำบ้านทุ่งแพะอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด ลำปาง

  โครงการฝายน้ำแม่ปานพร้อมระบบส่งน้ำบ้านทุ่งแพะอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านทุ่งแพะ หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน งานดินจ้างเหมาขุดและถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร ,ฝายคอนกรีตล้วนปนหินใหญ่ สูง 2.50 เมตร ยาว 27.5 เมตร,อาคารรางริน ทำให้ราษฎร รวม 533 ครัวเรือน 1,503 คน มีแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคตลอดปี และสามารถส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่ทำการเกษตรได้ 400 ไร่...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยเด่นยาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด ลำปาง

  อ่างเก็บน้ำห้วยเด่นยาว ความจุ 380,000 ลบ.ม. ก่อสร้างทำนบดิน กว้าง 8 ม. ยาว 320 ม. สูง 10 ม. สร้างท่อเหล็กส่งน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง กว้าง 0.50 ม. ยาว 65 ม. ทางระบายน้ำล้น กว้าง 4 เมตร สูง 2 ม. ยาว 107 ม. ทำให้ราษฎร 4 หมู่บ้าน 798 ครัวเรือน 2,829 คน มีแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้สำหรับอุปโภคบริโภค สนับสนุนพื้นที่ทำการเกษตร จำนวน 500 ไร่ในฤดูฝน 200 ไร่ในฤดูแล้ง และบรรเทาความเสียหายจากอุทกภัยในฤดูฝน ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำแม่เสริม

  จังหวัด ลำปาง

  แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ มีน้ำสำหรับทำการเกษตรในฤดูฝน 1,000 ไร่ และในฤดูแล้ง 400 ไร่ และราษฎรมีรายได้และคุณภาพชีวิตดีขึ้น...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยแม่จอก

  จังหวัด ลำปาง

  โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่จอก ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม สร้างทำนบดิน ขนาดกว้าง 8.00 เมตร สูง 20.00 เมตร ยาว 116.00 เมตร และทางระบายน้ำล้นแบบรางเท สามารถสนับสนุนน้ำใช้เพื่ออุปโภคบริโภคแก่ราษฎร 2 หมู่บ้าน จำนวน 376 ครัวเรือน รวม 1,375 คน และสนับสนุนพื้นที่การเกษตรของราษฎรในฤดูฝนได้ 1,000 ไร่ และในฤดูแล้ง 300 ไร่ ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายทุ่งแสนตอพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด ลำปาง

  โครงการฝายทุ่งแสนตอพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านเหล่ายาว หมู่ที่ 4 ตำบลเสริมงาม อำเภอเสริมงาม ฝาย ขนาดสันฝาย สูง 3.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร จำนวน 1 แห่ง,คลองส่งน้ำดาดคอนกรีตท้องกว้าง 1.00 เมตร สูง 0.70 เมตร ยาว 1,476 เมตร จำนวน 2 แห่ง,คลองส่งน้ำแบบรางริน ขนาดท้องกว้าง 1.20 เมตร สูง 1.20 เมตร ยาว 360 เมตร จำนวน 1 แห่ง ทำให้ราษฎร จำนวนครัวเรือนรวม 582 ครัวเรือน ประชากร 2,194 คน ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยเดื่อพร้อมระบบส่งน้ำฝั่งซ้าย

  จังหวัด ลำปาง

  ลักษณะโครงการ : ก่อสร้างทำนบดิน,ก่อสร้างทางน้ำล้นแบบรางเท,ก่อสร้างท่อส่งน้ำฝั่งซ้าย,ก่อสร้างระบบส่งน้ำ ประโยชน์ของโครงการ : สามารถส่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎร 4 หมู่บ้าน จำนวน 856 ครัวเรือน รวม 2,404 คน และพื้นที่การเกษตรในฤดูฝนได้ 800 ไร่ และในฤดูแล้ง 100 ไร่ ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาน้ำให้บ้านนางโอและบ้านลุตง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด ปัตตานี

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับโครงการจัดหาน้ำนางโอและบ้านลุตงไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่นายกานต์ แก้วศรีบุญ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายคลองช่องเรือ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด ปัตตานี

  ก่อสร้างฝายทดน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านป่าตาเขียวตามพระราชดำริ

  จังหวัด ปัตตานี

  เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2546 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายสหัส บุญญาวิวัฒน์ ผู้ช่วยเลขาธิการพระราชวัง ฝ่ายกิจกรรมพิเศษกราบบังคมทูลถวายรายงานการตรวจสอบพื้นที่สาธารณประโยชน์ป่าตาเขียว...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาน้ำสนับสนุนฟาร์มตัวอย่างบ้านป่าตาเขียว

  จังหวัด ปัตตานี

  จัดหาน้ำให้แก่ฟาร์มตัวอย่างฯ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านน้ำดำ

  จังหวัด ปัตตานี

  เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2547 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ไปยังวัดสุนันทาราม บ้านน้ำดำ ตำบลปุโละปุโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรตำบลทรายขาว

  จังหวัด ปัตตานี

  พระราชดำริ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2547 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการเยี่ยมเยียนราษฎร ณ วัดทรายขาว หมู่ที่ 3 ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ในโอกาสนี้ ได้พระราชทานพระราชดำริแก่ นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ เลขาธิการ กปร. นายสมพล พันธุ์มณี รองเลขาธิการ กปร. และนายเทิดศัก...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ท่อระบายน้ำวังพลายบัว

  จังหวัด ปัตตานี

  เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2547 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการเยี่ยมราษฎร ณ วัดทรายขาว หมู่ที่ 3 อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ในโอกาสนี้ ได้พระราชทานพระราชดำริแก่ นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ เลขาธิการ กปร. นายสมพล พันธุ์มณี รองเลขาธิการ กปร. และนายเทอดศักดิ์ บุณยขจร วิศวกรใหญ่ฯ กรมชลประท...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาน้ำให้แก่วิทยาลัยอิสลามยะลา วิทยาเขตปัตตานี

  จังหวัด ปัตตานี

  เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2547 สมเด็จพระบรมโอสาธิราชกุมาร ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดป้ายเยี่ยมชมการดำเนินงานของวิทยาลัยอิสลามยะลา วิทยาลัยเขตปัตตานี หมู่ที่ 3 ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ในการนี้ นายมัสลัน มาหะมะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาพร้อมคณะอาจารย์ ได้ให้การรับเสด็จและบรรยายสรุปการดำเนินงานของวิทยาลัยอิสลามยะลา วิทยาลัยเขตปัตตานี และกราบทูลให้ทราบถึงปัญหาเรื่องน้ำในกา...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ส่งน้ำสนับสนุนฟาร์มตัวอย่างบ้านแป้น

  จังหวัด ปัตตานี

  การจัดหาน้ำสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฟาร์มตัวอย่างฯ ตาลีอายร์

  จังหวัด ปัตตานี

  ส่งเสริมการทำเกษตรให้ถูกต้องตามหลักวิชาการเพื่อให้(เข้าร่วมสามารถนำไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพของตนเองได้...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฟาร์มตัวอย่างฯ(บางเขา)

  จังหวัด ปัตตานี

  ส่งเสริมการทำเกษตรให้ถูกต้องตามหลักวิชาการเพื่อให้(เข้าร่วมสามารถนำไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพของตนเองได้...

  อ่านต่อ »

1 ...34567891011...238( 4,741 โครงการ )

curve