• โครงการ ก่อสร้างอาคารอัดน้ำบ้านคลองกลางพร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด ชุมพร

  ก่อสร้างทำนบดินพร้อมอาคารอัดน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ทำนบดินคลองกระโจม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด ชุมพร

  ก่อสร้างอาคารอัดน้ำพร้อมระบบท่อส่งน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายคลองปังหวาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด ชุมพร

  ก่อส้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบท่อส่งน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อาคารอัดน้ำบ้านนาแซะพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด ชุมพร

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการอาคารอัดน้ำบ้านนาแซะ พร้อมระบบส่งน้ำไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ได้มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระมหากรุณาในการก่อสร้างระบบประปาภูเขา บริเวณหมู่ที่ 10 ตำบลบ้านนา เพื่อช่วยเหลือราษฎรหมู่ที่ 7 9 และ 10 ตำบลบ้านนา ซึ่งประสบความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำอุ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายคลองเหนกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด ชุมพร

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการก่อสร้างฝายคลองเหนกพร้อมระบบส่งน้ำ ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลพระรักษ์อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างฝายคลองเหนกบริเวณ บ้านคลองเหนก หมู่ที่ 3 ตำบลพระรักษ์ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร เพื่อช่วยเหลือราษฎร ตำบลพระรักษ์ซึ่งประสบความเดือดร้อนจากภัยแล้งขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค และทำก...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อาคารอัดน้ำบ้านคลองเงินพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด ชุมพร

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการก่อสร้างอาคารอัดน้ำบ้านคลองเงินพร้อมระบบส่งน้ำไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลพระรักษ์ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ได้มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาในการก่อสร้างโครงการชลประทานระบบท่อ ในพื้นที่ตำบลพระรักษ์ เพื่อช่วยเหลือราษฎรตำบลพระรักษ์ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และทำการเกษต...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายบ้านแพรกแห้งพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด ชุมพร

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการก่อสร้างฝายบ้านแพรกแห้งพร้อมระบบส่งน้ำไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ขอพระราชทานพระมหากรุณาในการก่อสร้างแหล่งน้ำ เพื่อช่วยเหลือราษฎรหมู่ที่ 6 7 และ 9 และหมู่บ้านใกล้เคียง ตำบลวิสัยใต้ ซึ่งประสบความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำสำหรับทำการเกษตร (ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการที่ รล 0005.5/...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อาคารอัดน้ำบ้านเขาหลักพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด ชุมพร

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการอาคารอัดน้ำบ้านเขาหลักพร้อมระบบส่งน้ำไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ขอพระราชทานพระมหากรุณาในการก่อสร้างอาคารอัดน้ำบ้านเขาหลัก หมู่ที่ 9 ตำบลวิสัยใต้ เพื่อช่วยเหลือราษฎรหมู่ที่ 6 7 9 และหมู่บ้านใกล้เคียง ตำบลวิสัยใต้ ซึ่งประสบความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค แล...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายทดน้ำบ้านวังปลาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด ชุมพร

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการก่อสร้างฝายบ้านวังปลาพร้อมระบบส่งน้ำ และอาคารประกอบไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่นายสุทน กาญจนรุ่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลหาดยาย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร กับพวก ขอพระราชทานโครงการชลประทาน เพื่อช่วยเหลือราษฎร หมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 11 ตำบลหาดยาย พร้อมทั้งหมู่ที่ 4 5 6 13 และหมู่ที่ 16 ตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายน้ำตกหินเขียวพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด ชุมพร

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับโครงการฝายน้ำตกหินเขียวพร้อมระบบส่งน้ำ ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างระบบประปาภูเขาคลองใหญ่หินเขียว เพื่อช่วยเหลือราษฎรบ้านสันกำแพง หมู่ที่ 19 และบ้านสันกำแพง 1 หมู่ที่ 23 ตำบลรับร่อ ซึ่งประสบกับปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภค และทำการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง (ตามหนังสื...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โครงการอาคารอัดน้ำบ้านหินกูบพร้อมระบบส่งน้ำ

  จังหวัด ชุมพร

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯรับโครงการอาคารอัดน้ำบ้านหินกูบ พร้อมระบบส่งน้ำไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำและอาคารอัดน้ำภูเขาคลองหินกูบ เพื่อช่วยเหลือราษฎรหมู่ที่ 3 4 และหมู่ที่ 8 ตำบลสลุย หมู่ที่ 5 ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าแซะ และหมู่ที่ 8 ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ซึ่ง...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาน้ำให้ราษฎรบ้านนาเหรียง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด ชุมพร

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการจัดหาน้ำให้ราษฎรบ้านนาเหรียง ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างระบบประปาภูเขา บริเวณบ้านนาเหรียง หมู่ที่ 1 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร เพื่อช่วยเหลือราษฎรจำนวน 4 หมู่บ้าน ตำบลครน ซึ่งประสบความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร (ตามหนังสื...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อาคารอัดน้ำห้วยพรุเตยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด ชุมพร

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการก่อสร้างอาคารอัดน้ำห้วยพรุเตย ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ บริเวณบ้านเขาเหรง หมู่ที่ 8 ตำบลตะโก เพื่อช่วยเหลือราษฎรหมู่ที่ 2 3 4 และ หมู่ที่ 8 ตำบลตะโก และหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 6 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก ซึ่งประ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อาคารอัดน้ำบ้านคลองหินดำพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด ชุมพร

  โครงการอาคารอัดน้ำบ้านคลองหินดำพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านหน้าศาลช้างแล่น หมู่ที่ 12 ตำบลเขาค่าย อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ก่อสร้างอาคารอัดน้ำ 2 ช่องสี่เหลี่ยม ขนาด 2.50 x 2.50 เมตร ยาว 42.50 เมตร และก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำสายใหญ่ ความยาว รวม 6,044 เมตร พร้อมอาคารประกอบ จำนวน 69 แห่ง สามารถส่งน้ำเพื่อช่วยราษฎรบ้านหน้าศาลช้างแล่น หมู่ที่ 12 บ้านคลองหินดำ หมู่ที่ 2 และบ้านเขาค่ายหมู่...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายทดน้ำบ้านคลองหลุงพร้อมระบบส่งน้ำ

  จังหวัด ชุมพร

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการก่อสร้างฝายทดน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคลองหลุงพร้อมระบบส่งน้ำไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่นายวีระ กุลทน ราษฎรบ้านควนสามัคคี หมู่ที่ 13 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร และคณะ ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างฝายทดน้ำพร้อมระบบส่งน้ำบริเวณคลองหลุง เพื่อช่วยเหลือราษฎรหมู่ที่ 13 ตำบลครน ที่ประสบความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค แล...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายห้วยยวนไทรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด ชุมพร

  เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2544 สำนักราชเลขาธิการแจ้งว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับโครงการก่อสร้างฝายห้วยยวนไทรพร้อมระบบส่งน้ำไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ นายประหยัด เพ็งจันทร์ ได้มีหนังสือขอพระราชทานโครงการฝายห้วยยวนไทรพร้อมระบบส่งน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในการอุปโภค-บริโภค และทำการเกษตรในฤดูแล้ง...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อาคารอัดน้ำคลองดินแดงพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด ชุมพร

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการก่อสร้างอาคารอัดน้ำคลองดินแดง ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค่าย อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างทำนบดินคลองดินแดง เพื่อช่วยเหลือราษฎรบ้านเขาหลัก หมู่ที่ 5 และบ้านโดห้อย หมู่ที่ 6 ตำบลเขาค่าย ซึ่งประสบความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และทำการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง (ตามหนังสือสำน...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อาคารอัดน้ำบ้านบางกลอยพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด ชุมพร

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการก่อสร้างอาคารอัดน้ำบ้านบางกลอยไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอาคารอัดน้ำบ้านบางกลอย เพื่อช่วยเหลือราษฎรบ้านบางกลอย หมู่ที่ 9 ซึ่งประสบความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และทำการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง (ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล 0008....

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายคลองตางิพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด ชุมพร

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการก่อสร้างฝายคลองตางิพร้อมระบบส่งน้ำ ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างฝายคลองตางิ บริเวณบ้านยายไท หมู่ที่ 3 ตำบลหงษ์เจริญ เพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งประสบความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และทำการเกษตรในฤดูแล้ง (ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำคลองหัววัง-พนังตัก

  จังหวัด ชุมพร

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำคลองหัววัง - พนังตัก ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ นายคำนึง น้อยนาเวศ ราษฎรบ้านหูรอ หมูที่ 3 ตำบลนาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ บริเวณคลองหัววัง-พนังตักตำบลนาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร เพื่อช่วยเหลือราษฎรตำบลนาชะอัง ซึ่งประสบความเดือดร้อนขาดแคลนน...

  อ่านต่อ »

1 ...34567891011...238( 4,741 โครงการ )

curve