• โครงการ สถานีน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ

  จังหวัด เชียงราย

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยครึ่ง

  จังหวัด เชียงราย

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยหม้ออุ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด เชียงราย

 • โครงการ ฝายทุ่งผึ้งพร้อมระบบส่งน้ำ

  จังหวัด เชียงราย

 • โครงการ ขุดลอกคลอง หมู่ที่ 14

  จังหวัด เพชรบูรณ์

 • โครงการ แก้มลิงหนองซุงพร้อมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและระบบส่งน้ำ

  จังหวัด บึงกาฬ

 • โครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมและส่งเสริมพัฒนาไม้รักใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด แม่ฮ่องสอน

 • โครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ -กิจกรรมปรับปรุงเรือนรับรองที่ประทับและอาคารรับรอง

  จังหวัด ตาก

 • โครงการ ปรับปรุงถนนสายบ้านแก่งเจ็ดแคว-อำเภอวัดโบสถ์ หมู่ที่ 11

  จังหวัด พิษณุโลก

 • โครงการ จัดทำแหล่งอาหารสัตว์ป่า ระบบประปาภูเขา เพื่อการอนุรักษ์และการคุ้มครองพื้นที่อย่างมีส่วนร่วมในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร

  จังหวัด ตาก

 • โครงการ ก่อสร้างอาคารระบายน้ำคลองลัดฝายโคกมะตูมพร้อมระบบส่งน้ำ

  จังหวัด บุรีรัมย์

 • โครงการ สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

  จังหวัด หลายพื้นที่

 • โครงการ พัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของราษฎรชุมชนใต้ร่มพระบารมี

  จังหวัด มุกดาหาร

 • โครงการ จัดทำแหล่งอาหารสัตว์ป่าระบบประปาภูเขา เพื่อการอนุรักษ์และการคุ้มครองพื้นที่อย่างมีส่วนร่วมในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด ตาก

 • โครงการ ประตูระบายน้ำโคกมะตูม และก่อสร้างอาคารระบายน้ำคลองลัดฝายโคกมะตูมพร้อมระบบส่งน้ำ

  จังหวัด บุรีรัมย์

 • โครงการ จัดหาแหล่งน้ำ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านวาทู และแหล่งอาหารสัตว์ป่า เพื่อเพิ่มศักย์ภาพด้านการอนุรักษ์ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวินตาม พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด แม่ฮ่องสอน

 • โครงการ แก้มลิง

  จังหวัด สระแก้ว

 • โครงการ อนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด สกลนคร

 • โครงการ อนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ป่าในโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี

  จังหวัด สกลนคร

 • โครงการ ฝายห้วยจันลัน 2

  จังหวัด อำนาจเจริญ

1 ...34567891011...238( 4,741 โครงการ )

curve