• โครงการ ฝายน้ำตกหินเขียวพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด ชุมพร

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับโครงการฝายน้ำตกหินเขียวพร้อมระบบส่งน้ำ ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างระบบประปาภูเขาคลองใหญ่หินเขียว เพื่อช่วยเหลือราษฎรบ้านสันกำแพง หมู่ที่ 19 และบ้านสันกำแพง 1 หมู่ที่ 23 ตำบลรับร่อ ซึ่งประสบกับปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภค และทำการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง (ตามหนังสื...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โครงการอาคารอัดน้ำบ้านหินกูบพร้อมระบบส่งน้ำ

  จังหวัด ชุมพร

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯรับโครงการอาคารอัดน้ำบ้านหินกูบ พร้อมระบบส่งน้ำไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำและอาคารอัดน้ำภูเขาคลองหินกูบ เพื่อช่วยเหลือราษฎรหมู่ที่ 3 4 และหมู่ที่ 8 ตำบลสลุย หมู่ที่ 5 ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าแซะ และหมู่ที่ 8 ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ซึ่ง...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาน้ำให้ราษฎรบ้านนาเหรียง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด ชุมพร

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการจัดหาน้ำให้ราษฎรบ้านนาเหรียง ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างระบบประปาภูเขา บริเวณบ้านนาเหรียง หมู่ที่ 1 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร เพื่อช่วยเหลือราษฎรจำนวน 4 หมู่บ้าน ตำบลครน ซึ่งประสบความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร (ตามหนังสื...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อาคารอัดน้ำห้วยพรุเตยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด ชุมพร

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการก่อสร้างอาคารอัดน้ำห้วยพรุเตย ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ บริเวณบ้านเขาเหรง หมู่ที่ 8 ตำบลตะโก เพื่อช่วยเหลือราษฎรหมู่ที่ 2 3 4 และ หมู่ที่ 8 ตำบลตะโก และหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 6 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก ซึ่งประ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อาคารอัดน้ำบ้านคลองหินดำพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด ชุมพร

  โครงการอาคารอัดน้ำบ้านคลองหินดำพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านหน้าศาลช้างแล่น หมู่ที่ 12 ตำบลเขาค่าย อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ก่อสร้างอาคารอัดน้ำ 2 ช่องสี่เหลี่ยม ขนาด 2.50 x 2.50 เมตร ยาว 42.50 เมตร และก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำสายใหญ่ ความยาว รวม 6,044 เมตร พร้อมอาคารประกอบ จำนวน 69 แห่ง สามารถส่งน้ำเพื่อช่วยราษฎรบ้านหน้าศาลช้างแล่น หมู่ที่ 12 บ้านคลองหินดำ หมู่ที่ 2 และบ้านเขาค่ายหมู่...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายทดน้ำบ้านคลองหลุงพร้อมระบบส่งน้ำ

  จังหวัด ชุมพร

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการก่อสร้างฝายทดน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคลองหลุงพร้อมระบบส่งน้ำไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่นายวีระ กุลทน ราษฎรบ้านควนสามัคคี หมู่ที่ 13 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร และคณะ ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างฝายทดน้ำพร้อมระบบส่งน้ำบริเวณคลองหลุง เพื่อช่วยเหลือราษฎรหมู่ที่ 13 ตำบลครน ที่ประสบความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค แล...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายห้วยยวนไทรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด ชุมพร

  เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2544 สำนักราชเลขาธิการแจ้งว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับโครงการก่อสร้างฝายห้วยยวนไทรพร้อมระบบส่งน้ำไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ นายประหยัด เพ็งจันทร์ ได้มีหนังสือขอพระราชทานโครงการฝายห้วยยวนไทรพร้อมระบบส่งน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในการอุปโภค-บริโภค และทำการเกษตรในฤดูแล้ง...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อาคารอัดน้ำคลองดินแดงพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด ชุมพร

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการก่อสร้างอาคารอัดน้ำคลองดินแดง ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค่าย อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างทำนบดินคลองดินแดง เพื่อช่วยเหลือราษฎรบ้านเขาหลัก หมู่ที่ 5 และบ้านโดห้อย หมู่ที่ 6 ตำบลเขาค่าย ซึ่งประสบความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และทำการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง (ตามหนังสือสำน...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อาคารอัดน้ำบ้านบางกลอยพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด ชุมพร

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการก่อสร้างอาคารอัดน้ำบ้านบางกลอยไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอาคารอัดน้ำบ้านบางกลอย เพื่อช่วยเหลือราษฎรบ้านบางกลอย หมู่ที่ 9 ซึ่งประสบความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และทำการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง (ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล 0008....

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายคลองตางิพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด ชุมพร

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการก่อสร้างฝายคลองตางิพร้อมระบบส่งน้ำ ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างฝายคลองตางิ บริเวณบ้านยายไท หมู่ที่ 3 ตำบลหงษ์เจริญ เพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งประสบความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และทำการเกษตรในฤดูแล้ง (ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำคลองหัววัง-พนังตัก

  จังหวัด ชุมพร

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำคลองหัววัง - พนังตัก ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ นายคำนึง น้อยนาเวศ ราษฎรบ้านหูรอ หมูที่ 3 ตำบลนาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ บริเวณคลองหัววัง-พนังตักตำบลนาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร เพื่อช่วยเหลือราษฎรตำบลนาชะอัง ซึ่งประสบความเดือดร้อนขาดแคลนน...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อาคารอัดน้ำห้วยตายุทธอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด ชุมพร

  อาคารอัดน้ำห้วยตายุทธพร้อมระบบส่งน้ำ ทำให้ราษฎร จำนวน 25 ครัวเรือน มีน้ำใช้เพื่ออุปโภคบริโภคและพื้นที่ทำการเกษตร 320 ไร่ ได้อย่างเพียงพอ ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ทำนบดินคลองปรายพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด ชุมพร

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับโครงการทำนบดินคลองปรายไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2545 ตามที่ นายชัยภัทร์ สอนทวี ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ได้ขอพระราชทานพระมหากรุณาก่อสร้างระบบประปาภูเขาบริเวณบ้านทอนจันทร์ เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายบ้านน้ำราบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด ตรัง

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับโครงการก่อสร้างฝายบ้านน้ำราบไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2545...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายบ้านด่าน 1 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด ตรัง

  เนื่องด้วยนายพิน มากแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุดได้ทำหนังสือทูลเกล้าขอพระ-ราชทานฝายทดน้ำบ้านด่าน หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ที่ ตง 75901/508 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2544 โดยราษฎรในพื้นที่ตำบลน้ำผุดจำนวน 3 หมู่บ้านขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค – บริโภคในช่วงฤดูแล้ง จำนวน 500 ครัวเรือน ราษฎรจำนวน 1,500 คน ซึ่งสำนักราชเลขาธิการได้มีหนังสือที่ รล 0005.5/6223 ลงวันที่ 22 เมษายน 254...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายบ้านวังสมบูรณ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด ตรัง

  ด้วย นายทวี สุระบาล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดตรัง ได้มีหนังสือขอพระราชทานพระมหากรุณาในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำและคลองส่งน้ำบ้านวังสมบูรณ์ เพื่อช่วยเหลือราษฎร 2 หมู่บ้าน ซึ่งประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค – บริโภค และทำการเกษตร ต่อมา สำนักงาน กปร. และกรมชลประทานได้สรุปรายงานข้อเท็จจริงขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย และได้มีพระราชกระแส สรุปว่า ภูมิประเทศลักษณะมี “Sink Hole” สงสัยว่าหน้าแล้งจะเกือบไม่มีน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายคลองชี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด ตรัง

  ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายบ้านสันติราษฎร์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด ตรัง

  จัดหาแหล่งน้ำให้ราษฎร 220 ครัวเรือน 1,100 คน มีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายบ้านคลองคุ้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด ตรัง

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการฝายทดน้ำบ้านคลองคุ้ยพร้อมระบบส่งน้ำไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากแจ่ม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างฝายทดน้ำบ้านคลองคุ้ย เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค จำนวน 5 หมู่บ้าน คือหมู่ที่ 3 4 5 6 และ 7 (ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล 0005.5/7775 ลงวันที่ 19 ธันวาคม ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาน้ำให้ราษฎรบ้านนาท่ามเหนือ

  จังหวัด ตรัง

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการขุดลอกคลองลำภูราพร้อมระบบประปาและระบบส่งน้ำไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนืออำเภอเมืองจังหวัดตรัง ได้มีหนังสือขอพระราชทาน พระมหากรุณาในการก่อสร้างฝายทดน้ำคลองลำภูรา เพื่อช่วยเหลือราษฎร ซึ่งขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภค (ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการที่ รล 0005.5/17242 ลงวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. ...

  อ่านต่อ »

1 ...34567891011...238( 4,741 โครงการ )

curve