• โครงการ อ่างเก็บน้ำน้ำซับ 4

  จังหวัด สกลนคร

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภคและครอบคลุมพื้นที่การเกษตร ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำหนองบัวแพ

  จังหวัด สกลนคร

  เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2533 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับงานชลประทาน ณ ตำหนักภูพานราชนิเวศน์ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร สรุปได้ดังนี้ “ราษฎรบ้านหนองบัวแพ ตำบลโพนสูง อำเภอสว่างแดนดิน กราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานความช่วยเหลือ ขอให้ทางราชการขุดลอกหนองบัวแพ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และใช้อุปโภคแห่งเดียวของหมู่บ้าน พร้อมกับทำทางระบายน้ำล้นและขุดทางร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยโทง

  จังหวัด สกลนคร

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภคและครอบคลุมพื้นที่การเกษตร ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง

  จังหวัด สกลนคร

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภคและครอบคลุมพื้นที่การเกษตร ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายห้วยปลาหาง ตอนล่าง

  จังหวัด สกลนคร

  ก่อสร้างฝายทดน้ำ ส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภคและครอบคลุมพื้นที่การเกษตร ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำหนองบัว

  จังหวัด สกลนคร

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภคและครอบคลุมพื้นที่การเกษตร ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยบ้านฮ้าง

  จังหวัด สกลนคร

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภคและครอบคลุมพื้นที่การเกษตร ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายห้วยปลวก 2

  จังหวัด สกลนคร

  ก่อสร้างฝายทดน้ำ ส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภคและครอบคลุมพื้นที่การเกษตร ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายห้วยปลวก 3

  จังหวัด สกลนคร

  ก่อสร้างฝายทดน้ำ ส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภคและครอบคลุมพื้นที่การเกษตร ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายห้วยปลวก 4

  จังหวัด สกลนคร

  ก่อสร้างฝายทดน้ำ ส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภคและครอบคลุมพื้นที่การเกษตร ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายห้วยปลวก 5

  จังหวัด สกลนคร

  ก่อสร้างฝายทดน้ำ ส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภคและครอบคลุมพื้นที่การเกษตร ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำบ่อสะอือ

  จังหวัด สกลนคร

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภค และครอบคลุมพื้นที่การเกษตร ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายลำห้วยบ่อแดง

  จังหวัด สกลนคร

  ก่อสร้างฝายทดน้ำ ส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภค และพื้นที่การเกษตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ พัฒนาบึงไฮ/น้ำก่ำ

  จังหวัด สกลนคร

  เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดำริให้พิจารณาวางโครงการและก่อสร้างโครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ จังหวัดสกลนคร-นครพนม และให้พิจารณาดำเนินการขุดลอกลำห้วย หนองน้ำ รวมทั้งสระสาธารณะต่างๆ พร้อมทั้งก่อสร้างอาคารบังคับน้ำตามความเหมาะสมในเขตตำบลตองโขบ ตำบลนาท่ม และตำบลใกล้เคียง...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยวังกอไผ่และระบบผันน้ำลงอ่างเก็บหนองทุ่งมน

  จังหวัด สกลนคร

  เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดำริ ควรพิจารณาสร้างอ่างเก็บน้ำในลำห้วยวังกอไผ่ พร้อมระบบผันน้ำลงอ่างเก็บน้ำหนองทุ่งมน และพิจารณาก่อสร้างฝายเก็บกักน้ำบ้านทุ่งแก และขุดคลองลำห้วยวังกอไผ่ เพื่อให้ราษฎรมีน้ำใช้ทำการเกษตร และอุปโภค-บริโภคได้ตลอดปี...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ พัฒนาบึงไฮ

  จังหวัด สกลนคร

  ขุดลอกบึงไฮส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภค และครอบคลุมพื้นที่การเกษตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ประตูระบายน้ำปลายคลองมูโนะ(ประตูระบายน้ำปูยู)

  จังหวัด นราธิวาส

  ก่อสร้างประตูระบายน้ำปลายคลอง มูโนะ (ปูยู) ช่องระบายน้ำ กว้าง 6 เมตร สูง 5.5 เมตร จำนวน 4 ช่อง ระบายน้ำได้ สูงสุด 200 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ขุดลอกหนองฮากน้อย

  จังหวัด สกลนคร

  เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2535 ได้มีนายบุญเลิง ขันเพียรแก้ว ราษฎรหมู่บ้านโนนหอม ตำบลโนนหอม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ได้กราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานความช่วยเหลือ เนื่องจากน้ำท่วมที่นาได้รับความเสียหายติดต่อกันมา 2 ปี สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีความห่วงใยจึงได้พระราชทานเสาวนีย์ให้เลขาธิการ กปร. ได้พิจารณาแนวทางช่วยเหลือ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยไร่

  จังหวัด สกลนคร

  เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2533 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรสภาพภูมิประเทศบริเวณที่พิจารณาจะก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยวังม่วง อ่างเก็บน้ำห้วยไร่และได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับการพัฒนา ดังนี้ “ควรพิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยไร่ เพื่อจัดหาน้ำดิบสำหรับการผลิตน้ำประปาของสุขาภิบาลอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร และสำหรับการเพาะปลูกในบริเวณพื้นที่ท้ายอ่างเก็บน้ำด้วย” ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ประตูระบายน้ำปากคลองมูโนะ

  จังหวัด นราธิวาส

  ก่อสร้างประตูระบายน้ำเป็นอาคารบังคับน้ำขนาดช่องระบายน้ำกว้าง 6.00 เมตร สูง 8.00 เมตร จำนวน 2 ช่อง สามารถระบายน้ำได้สูงสุด 100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที...

  อ่านต่อ »

1 ...5678910111213...238( 4,741 โครงการ )

curve