• โครงการ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านเกาะสำโรงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด นครศรีธรรมราช

  เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2554 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปรับปรุงดินเปรี้ยวตามทฤษฎีแกล้งดินบ้านควนโถ๊ะ หมู่ที่ 10 ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช และได้พระราชทานพระราชดำริกับนายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ เลขาธิการ กปร. นายชูชาติ ฉุยกลม วิศวกรใหญ่ฯ กรมชลประทาน และนายเกรียงศักดิ์ หงส์โต รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ให้กร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาน้ำช่วยเหลือศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านหลังอ้ายหมี

  จังหวัด นครศรีธรรมราช

  เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินไปติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนศาสตราจารย์ดอกเตอร์ เนวิน สคริมซอว์ บ้านสระขาว หมู่ที่ 14 บ้านเจริญชัย ตำบลคอแลน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ในการนี้ได้มีพระราชดำริ สรุปได้ว่า ให้ว่าที่ร้อยตรีกิตติ ขันธมิตร กรมวังผู้ใหญ่ และนายชูชาติ ฉุยกลม ที่ปรึกษาโครงการตามพระราชดำริ สำนักราชเลขาธิการ ปร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาน้ำช่วยเหลือศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยตง

  จังหวัด นครศรีธรรมราช

  เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินไปติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนศาสตราจารย์ดอกเตอร์ เนวิน สคริมซอว์ บ้านสระขาว หมู่ที่ 14 บ้านเจริญชัย ตำบลคอแลน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ในการนี้ได้มีพระราชดำริ สรุปได้ว่า ให้ว่าที่ร้อยตรีกิตติ ขันธมิตร กรมวังผู้ใหญ่ และนายชูชาติ ฉุยกลม ที่ปรึกษาโครงการตามพระราชดำริ สำนักราชเลขาธิการ ปร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาน้ำเพื่อสนับสนุนการผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านอ่าวเคียน

  จังหวัด นครศรีธรรมราช

  โครงการจัดหาน้ำเพื่อสนับสนุนการผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านอ่าวเคียนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ 7 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำแห่งที่ 1ขนาด 2x2x11 เมตร (ปากคลอง 4L-MD5) จำนวน 1 แห่ง,ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำแห่งที่ 2 ขนาด 2x2x11 เมตร (ปากคลอง 4L-MD5 บรรจบปากคลอง 5R-MD4) จำนวน 1 แห่ง,ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำแห่งที่ 3ขนาด 1x1x1 เมตร (ปากคลองชักน้ำ 3-4R-MD3 บรรจบปากคลอง 5R-MD4) จำนวน ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ปรับปรุงพิพิธภัณฑ์โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด นครศรีธรรมราช

  ลักษณะโครงการ : ซ่อมแซมอาคารพิพิธภัณฑ์ ประโยชน์ของโครงการ : สามารถรองรับการเข้าเยี่ยมชมของเยาวชนและประชาชนทั่วไปได้มากขึ้น ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาน้ำให้บ้านนางโอและบ้านลุตง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด ปัตตานี

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับโครงการจัดหาน้ำนางโอและบ้านลุตงไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่นายกานต์ แก้วศรีบุญ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายคลองช่องเรือ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด ปัตตานี

  ก่อสร้างฝายทดน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านป่าตาเขียวตามพระราชดำริ

  จังหวัด ปัตตานี

  เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2546 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายสหัส บุญญาวิวัฒน์ ผู้ช่วยเลขาธิการพระราชวัง ฝ่ายกิจกรรมพิเศษกราบบังคมทูลถวายรายงานการตรวจสอบพื้นที่สาธารณประโยชน์ป่าตาเขียว...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาน้ำสนับสนุนฟาร์มตัวอย่างบ้านป่าตาเขียว

  จังหวัด ปัตตานี

  จัดหาน้ำให้แก่ฟาร์มตัวอย่างฯ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรตำบลทรายขาว

  จังหวัด ปัตตานี

  พระราชดำริ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2547 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการเยี่ยมเยียนราษฎร ณ วัดทรายขาว หมู่ที่ 3 ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ในโอกาสนี้ ได้พระราชทานพระราชดำริแก่ นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ เลขาธิการ กปร. นายสมพล พันธุ์มณี รองเลขาธิการ กปร. และนายเทิดศัก...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านน้ำดำ

  จังหวัด ปัตตานี

  เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2547 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ไปยังวัดสุนันทาราม บ้านน้ำดำ ตำบลปุโละปุโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ท่อระบายน้ำวังพลายบัว

  จังหวัด ปัตตานี

  เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2547 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการเยี่ยมราษฎร ณ วัดทรายขาว หมู่ที่ 3 อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ในโอกาสนี้ ได้พระราชทานพระราชดำริแก่ นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ เลขาธิการ กปร. นายสมพล พันธุ์มณี รองเลขาธิการ กปร. และนายเทอดศักดิ์ บุณยขจร วิศวกรใหญ่ฯ กรมชลประท...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาน้ำให้แก่วิทยาลัยอิสลามยะลา วิทยาเขตปัตตานี

  จังหวัด ปัตตานี

  เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2547 สมเด็จพระบรมโอสาธิราชกุมาร ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดป้ายเยี่ยมชมการดำเนินงานของวิทยาลัยอิสลามยะลา วิทยาลัยเขตปัตตานี หมู่ที่ 3 ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ในการนี้ นายมัสลัน มาหะมะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาพร้อมคณะอาจารย์ ได้ให้การรับเสด็จและบรรยายสรุปการดำเนินงานของวิทยาลัยอิสลามยะลา วิทยาลัยเขตปัตตานี และกราบทูลให้ทราบถึงปัญหาเรื่องน้ำในกา...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ส่งน้ำสนับสนุนฟาร์มตัวอย่างบ้านแป้น

  จังหวัด ปัตตานี

  การจัดหาน้ำสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฟาร์มตัวอย่างฯ ตาลีอายร์

  จังหวัด ปัตตานี

  ส่งเสริมการทำเกษตรให้ถูกต้องตามหลักวิชาการเพื่อให้(เข้าร่วมสามารถนำไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพของตนเองได้...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฟาร์มตัวอย่างฯ(บางเขา)

  จังหวัด ปัตตานี

  ส่งเสริมการทำเกษตรให้ถูกต้องตามหลักวิชาการเพื่อให้(เข้าร่วมสามารถนำไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพของตนเองได้...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฟาร์มตัวอย่างฯบ้านดอนนา(จัดหาน้ำและถนน)

  จังหวัด ปัตตานี

  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค - บริโภค และการเกษตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาน้ำสนับสนุนฟาร์มตัวอย่างตาลีอายร์

  จังหวัด ปัตตานี

 • โครงการ ฟาร์มตัวอย่างฯ(บ้านลุตง)

  จังหวัด ปัตตานี

  ส่งเสริมการทำเกษตรให้ถูกต้องตามหลักวิชาการเพื่อให้(เข้าร่วมสามารถนำไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพของตนเองได้...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ 4

  จังหวัด ปัตตานี

  ให้การศึกษาแก่ราษฎรในพื้นที่ทุรกันดาร...

  อ่านต่อ »

1 ...5678910111213...238( 4,741 โครงการ )

curve