โครงการ อ่างเก็บน้ำหนองบัวแพ

สถานที่ตั้ง

ตำบล โพนสูง อำเภอ สว่างแดนดิน จังหวัด สกลนคร

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการอ่างเก็บน้ำหนองบัวแพ จังหวัดสกลนคร

หมู่บ้านหนองบัวแพ หมู่ที่ 7 ตำบลโพนสูง อำเภอสว่างแดนดิน

เรื่องเดิม

             เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2533 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับงานชลประทาน ณ ตำหนักภูพานราชนิเวศน์ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร สรุปได้ดังนี้ “ราษฎรบ้านหนองบัวแพ ตำบลโพนสูง อำเภอสว่างแดนดิน กราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานความช่วยเหลือ ขอให้ทางราชการขุดลอกหนองบัวแพ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และใช้อุปโภคแห่งเดียวของหมู่บ้าน พร้อมกับทำทางระบายน้ำล้นและขุดทางระบายน้ำไปเชื่อมกับลำน้ำธรรมชาติ สร้างท่อส่งน้ำให้พื้นที่เพาะปลูกตอนล่าง ราษฎรสามารถสูบน้ำขึ้นไปใช้เพาะปลูกพืชและใช้อุปโภคบริโภคได้ และยังสามารถเลี้ยงปลา เพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนสำหรับราษฎรบ้านหนองบัวแพ และหมู่บ้านข้างเคียงได้เป็นอย่างดี”                           

ผลการดำเนินงาน ปี 2534

               ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำพร้อมอาคารประกอบขนาดทำนบดินกว้าง 6.00 เมตร สูง 3.00 ยาว 2,185 เมตร

ประโยชน์ของโครงการ

                ช่วยให้ราษฎรในบริเวณบ้านหนองบัวแพ หมู่ 7 ตำบลโพนสูง อำเภอสว่างดินแดน จังหวัดสกลนคร จำนวน 128 ครัวเรือน หรือ 859 คน สามารถมีน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภค เลี้ยงสัตว์ และทำการเพาะปลูกในพื้นที่ประมาณ 500 ไร่

   

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve