• โครงการ ปรับปรุงการเลี้ยงโคนมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส

  จังหวัด นราธิวาส

  โครงการเลี้ยงโคนมเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัยเพื่อเป็นข้อมูลศึกษาแก่นักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาน้ำให้กับราษฎรตำบลเปียงหลวง (บ้านแปกแซมและบ้านหินแตว)

  จังหวัด เชียงใหม่

 • โครงการ ส่งเสริมสมาชิกศิษย์เก่าองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยเพื่อเข้าเป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเองสุคิริน

  จังหวัด นราธิวาส

  คัดเลือกสมาชิกองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย (อ.ก.ท.) เพื่อเข้าเป็นสมาชิกนิคมฯ สุคิริน...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาน้ำสนับสนุนพื้นที่จัดตั้งสถานีทดลองเกษตรบริเวณสวนมันอาลู

  จังหวัด เชียงใหม่

 • โครงการ กลุ่มอาชีพในถิ่นทุรกันดารในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1.กลุ่มทักษิณศิลปและบาติก บ้านเขาตันหยง 2.กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าและปักจักรบ้านเขาตันหยงและบ้านตือลาฆอปาลัส 3.กลุ่มผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าวบ้านเขาตันหยง 4.กลุ่มแม่บ้านเขาตันหยง 5.กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านศาลาใหม่ 6.กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านลาโละ

  จังหวัด นราธิวาส

  ฝึกอาชีพและส่งเสริมอาชีพโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นให้แก่กลุ่มอาชีพอย่างครบวงจร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ปรับปรุงพันธุ์ไก่พื้นเมืองวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส

  จังหวัด นราธิวาส

  วิจัยปรับปรุงพันธุ์และส่งเสริมการเลี้ยงให้แก่เกษตรกร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านขุนวิน(ปรับปรุงฝายห้วยแม่วินตอนบนและระบบส่งน้ำ)

  จังหวัด เชียงใหม่

 • โครงการ โครงการฟาร์มตัวอย่าง บ้านจาเราะสโตร์

  จังหวัด นราธิวาส

  จัดตั้งฟาร์มตัวอย่างฯ เพื่อเป็นแหล่งจัดงาน แหล่งผลิตอาหาร และแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร รวมทั้งปศุสัตว์ให้แก่ชุมชน...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ทดลองเลี้ยงปลากะรัง(เก๋า) บ้านปูลาเจ๊ะมูดอ

  จังหวัด นราธิวาส

  ส่งเสริมการเลี้ยงปลาเก๋าให้แก่ราษฎรที่ยากจน เพื่อเพิ่มรายได้...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎรที่ว่างงาน

  จังหวัด นราธิวาส

  ส่งเสริมอาชีพให้ราษฎรที่ว่างงานมีอาชีพและรายได้สนับสนุนครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์(โคเนื้อลูกผสมเพศเมีย)

  จังหวัด นราธิวาส

  ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อเพื่อเป็นอาชีพหลัก...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดนราธิวาส

  จังหวัด นราธิวาส

  ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ เช่น การทำเสื่อกระจูด ย่านลิเภา เรือกอและจำลอง รวมทั้งงานหัตกรรมต่างๆ เพื่อเป็นรายได้เสริมโดยเน้นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมให้แก่ราษฎร 8,964 หมู่บ้าน 44 ตำบล 11 อำเภอ ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ สาธิตและเพาะพันธุ์ปลาหน้าพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์

  จังหวัด นราธิวาส

  ผลิตพันธุ์ปลาเพาะเลี้ยงเพื่อบริโภคและจำหน่ายตลอดจนปล่อยสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ พัฒนาพื้นที่บ้านยูโยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(พัฒนาคุณภาพชีวิต)

  จังหวัด นราธิวาส

  เพื่อศึกษาค้นคว้า ทดสอบ และพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดบริเวณพื้นที่บ้านยูโยให้สามารถใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้มากที่สุด โดยใช้แนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่เป็นรูปแบบและแนวทางหลักในการพัฒนา...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายแม่แรมพร้อมเครื่องสูบน้ำ

  จังหวัด แพร่

 • โครงการ ส่งเสริมการเลี้ยงปลาให้ราษฎรตามแนวพระราชดำริ ตำบลสุไหงปาดี

  จังหวัด นราธิวาส

  สนับสนุนให้ราษฎรเลี้ยงปลาเป็นแหล่งโปรตีนสำหรับบริโภคและจำหน่ายภายในครอบครัว...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยโท

  จังหวัด สกลนคร

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภค และครอบคลุม พื้นที่การเกษตร ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำแม่แขะ

  จังหวัด เชียงใหม่

  เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๔๓ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรบ้านแม่ตุงติง หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่สาบ อำเภอแม่สะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาจัดหาแหล่งน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรบ้านงิ้วเฒ่า หมู่ที่ ๘ และบ้านงาแมง หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ตามที่ราษฎรตำบลแม่สาบ ขอพระราชทานพระมหากรุณา...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ระบบประปาภูเขาและเหมืองฝายบ้านโป่งตม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด น่าน

  ประปาภูเขา น้ำเพื่ออุปโภค บริโภค...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยเคลิ้ม (วางระบบส่งน้ำเพิ่มเติม)

  จังหวัด สกลนคร

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภค และครอบคลุม พื้นที่การเกษตร ...

  อ่านต่อ »

1 ...91011121314151617...238( 4,741 โครงการ )

curve