โครงการ เกษตรในอนาคตเพื่อสมาชิกนิคมสร้างตนเองแว้ง

สถานที่ตั้ง

ตำบล โละจูด อำเภอ แว้ง จังหวัด นราธิวาส

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

ส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเกษตรให้ราษฎรมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพ

curve