โครงการ ประชาสัมพันธ์การพัฒนาอาชีพการเกษตรในเขตชลประทาน

สถานที่ตั้ง

จังหวัด นราธิวาส

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่องการพัฒนาอาชีพการเกษตรในเขตชลประทานที่สำคัญผ่านสื่อต่างๆ ให้ได้ความรู้ความเข้าใจที่ตรงกัน

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพ

curve