• โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยสวนป่าน

  จังหวัด สกลนคร

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภค และครอบคลุมพื้นที่การเกษตร 1,800 ไร่...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยวังถ้ำ

  จังหวัด สกลนคร

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภค และครอบคลุมพื้นที่การเกษตร 6,000 ไร่...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำคำหอม

  จังหวัด สกลนคร

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภค และการเกษตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยผีปอบ

  จังหวัด สกลนคร

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภค และการเกษตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยขวาง

  จังหวัด สกลนคร

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภค และการเกษตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยหีบ

  จังหวัด สกลนคร

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภค และครอบคลุมพื้นที่การเกษตร 950 ไร่...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยแบ่ง

  จังหวัด สกลนคร

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภค และครอบคลุมพื้นที่การเกษตร 1,200 ไร่...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยหินลาด

  จังหวัด สกลนคร

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภค และครอบคลุมพื้นที่การเกษตร 4,000 ไร่...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยเดียก

  จังหวัด สกลนคร

  ในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร ได้มีการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นจำนวนมาก จึงมีความจำเป็นที่จะต้องใช้อาคารสำนักงานเป็นสถานที่ติดต่อประสานงานและติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำบ้านสร้างแก้ว

  จังหวัด สกลนคร

  ราษฎรและเกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียงได้รับน้ำในการเพาะปลูก และใช้ในการอุปโภคบริโภค...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำตาดโตน

  จังหวัด สกลนคร

  ราษฎรและเกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียงได้รับน้ำในการเพาะปลูก และใช้ในการอุปโภคบริโภค...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาน้ำให้ราษฎรบ้านอมขูดบ้านอมขูด

  จังหวัด เชียงใหม่

  พัฒนาแหล่งน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายน้ำแม่ขาน

  จังหวัด เชียงใหม่

 • โครงการ พัฒนาพื้นที่บ้านห้วยฮักพัฒนา (ประปาหมู่บ้าน)

  จังหวัด เชียงใหม่

  ประปาชนบทเพื่อการอุปโภค...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองแขม

  จังหวัด เชียงใหม่

  ให้การศึกษาแก่ประชาชนในพื้นที่...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยโจ้(ฟื้นฟูสภาพต้นน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยโจ้)

  จังหวัด เชียงใหม่

  ฟื้นฟูสภาพต้นน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำแม่ก๊ะ

  จังหวัด เชียงใหม่

  อ่างเก็บน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ พัฒนาพื้นที่บ้านห้วยฮักพัฒนา (ก่อสร้างโรงสูบน้ำ)

  จังหวัด เชียงใหม่

  โรงสูบน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยลึก 1,2 (แก้ไขปัญหาการรั่วซึม)

  จังหวัด เชียงใหม่

  ซ่อมแซม...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด นราธิวาส

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นเมื่อวันที่ 6 มกราคมพ.ศ. 2525 เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมวิชาการ การค้นคว้า ทดลองและสาธิตการพัฒนาด้านเกษตรกรรม ซึ่งมีรูปแบบการบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ให้บริการแก่ประชาชนและเกษตรกรที่เข้ามาศึกษาหาความรู้ได้ ณ แห่งเดียวเสมือน "พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต" ...

  อ่านต่อ »

1 ...121314151617181920...238( 4,741 โครงการ )

curve