• โครงการ อ่างเก็บน้ำนากระจง

  จังหวัด แม่ฮ่องสอน

  อ่างเก็บน้ำพร้อมอาคารระบายน้ำล้น และท่อส่งน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายบ้านห้วยเดื่อ(ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา Buffer State)

  จังหวัด แม่ฮ่องสอน

  ฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก อาคารระบบส่งน้ำ สระเก็บน้ำคอนกรีตและบ่อเก็บน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายแม่สร้อยเงินพร้อมระบบส่งน้ำ

  จังหวัด แม่ฮ่องสอน

  ฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก อาคารระบบส่งน้ำ ท่อระบายตะกอนทราย...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยมะเขือส้ม

  จังหวัด แม่ฮ่องสอน

  อ่างเก็บน้ำ ท่อส่งน้ำ ทางระบายน้ำล้น...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยโป่งจันทร์(ห้วยคำเติง)

  จังหวัด แม่ฮ่องสอน

  อ่างเก็บน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยฝายคอ

  จังหวัด แม่ฮ่องสอน

  อ่างเก็บน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยอีไข่

  จังหวัด แม่ฮ่องสอน

  อ่างเก็บน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายแม่นาเติง

  จังหวัด แม่ฮ่องสอน

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยส้อม

  จังหวัด แม่ฮ่องสอน

  อ่างเก็บน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ สนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี(โรงเรียนโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 28 โรง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 5 โรง โรงเรียนในความดูแลของสำนักงาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 17 โรง และโรงเรียนสังกัดเอกชน 56 โรง)

  จังหวัด นราธิวาส

  สนับสนุนการประมงเพื่อเป็นอาหารตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ องค์การเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อกท.)หน่วยนราธิวาสวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส

  จังหวัด นราธิวาส

  พัฒนาคุณภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสนครินทร์ในด้านการเกษตรให้ทันสมัย...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามพระราชดำริ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง

  จังหวัด นราธิวาส

  เป็นสถานีอบรมเลี้ยงดูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีการเจริญเติบโตทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ ฯลฯ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อเนื่องถึงครอบครัว ชุมชน ในอนาคต ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานฯ

  จังหวัด นราธิวาส

  ให้การศึกษาแก่ราษฎรในพื้นที่ทุรกันดาร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านลีนานนท์

  จังหวัด นราธิวาส

  ให้การศึกษาแก่ราษฎรในพื้นที่ทุรกันดาร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาน้ำให้ฝายขอบด้ง

  จังหวัด เชียงใหม่

  พัฒนาแหล่งน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาน้ำให้ราษฎรบ้านปางคอง

  จังหวัด แม่ฮ่องสอน

  ฝาย ระบบท่อส่งน้ำ สระเก็บกักน้ำ และสระเพื่อการประมง...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตืองอช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 13

  จังหวัด นราธิวาส

  ให้การศึกษาแก่ราษฎรในพื้นที่ทุรกันดาร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายเมืองแปง

  จังหวัด แม่ฮ่องสอน

 • โครงการ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไอร์บือแต

  จังหวัด นราธิวาส

  ให้การศึกษาแก่ราษฎรในพื้นที่ทุรกันดาร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายดอยแสง

  จังหวัด แม่ฮ่องสอน

1 ...141516171819202122...238( 4,741 โครงการ )

curve