• โครงการ ฝายปางขุม 2

  จังหวัด เชียงใหม่

 • โครงการ ฝายปางขุม 1

  จังหวัด เชียงใหม่

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำหนองแบน

  จังหวัด สกลนคร

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภค และครอบคลุมพื้นที่การเกษตร ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฟาร์มตัวอย่างบ้านแม่ตุงติง (งานระบบท่อจ่ายน้ำและปรับปรุงสระเก็บน้ำ)

  จังหวัด เชียงใหม่

  สระเก็บน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำแม่อมลอง

  จังหวัด เชียงใหม่

  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้พระราชทานพระราชดำริแก่นายสหัส บุญญาวิวัฒน์ ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักพระราชวัง ในขณะนั้น เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2545 ณ โครงการอนุรักษ์สภาพป่าไม้อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ให้พิจารณาจัดหาแหล่งน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านบ่อสลีตามที่นายฐาปกรณ์ ปิ่นญาติ ผู้ใหญ่บ้านบ่อสลี ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระมหากรุณา...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยแอด

  จังหวัด สกลนคร

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภค และครอบคลุมพื้นที่การเกษตร ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยวังน้ำ

  จังหวัด สกลนคร

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภค และครอบคลุมพื้นที่การเกษตร ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยตุงติง

  จังหวัด เชียงใหม่

  อ่างเก็บน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านตุงติง

  จังหวัด เชียงใหม่

  จัดหาน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายน้ำแตงและระบบส่งน้ำ

  จังหวัด เชียงใหม่

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยด่านบ่วง

  จังหวัด สกลนคร

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภคและพื้นที่การเกษตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยทราย

  จังหวัด สกลนคร

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภคและพื้นที่การเกษตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายแม่ลงคา

  จังหวัด เชียงใหม่

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยยาง

  จังหวัด สกลนคร

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภคและพื้นที่การเกษตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายห้วยผา 1

  จังหวัด เชียงใหม่

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำบ้านหนองกุง

  จังหวัด สกลนคร

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภคและพื้นที่การเกษตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายห้วยผา 2

  จังหวัด เชียงใหม่

  ฝาย พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยแดง

  จังหวัด สกลนคร

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภคและพื้นที่การเกษตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยสะเพอ

  จังหวัด สกลนคร

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภคและพื้นที่การเกษตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยทะ

  จังหวัด เชียงใหม่

1 ...101112131415161718...238( 4,741 โครงการ )

curve