• โครงการ เกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนตามพระราชดำริโรงเรียนโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(โรงเรียนโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 28 โรง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 5 โรง โรงเรียนในความดูแลของสำนักงาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 17 โรง และโรงเรียนสังกัดเอกชน 56 โรง)

  จังหวัด นราธิวาส

  สนับสนุนการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นอาหารตามโครงการเกษตรเออาหารกลางวัน...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายแม่ลาย

  จังหวัด เชียงใหม่

  ฝาย พื้นที่รับประโยชน์ 700 ไร่...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายหินก่อพร้อมระบบ

  จังหวัด เชียงใหม่

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำแม่ข่าน้อย 2

  จังหวัด เชียงใหม่

  อ่างเก็บน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาน้ำช่วยเหลือโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม

  จังหวัด แม่ฮ่องสอน

  ฝายพร้อมระบบท่อส่งน้ำ และบ่อพักน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาน้ำโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์

  จังหวัด แม่ฮ่องสอน

  ฝายทดน้ำ ระบบท่อส่งน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาน้ำให้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2

  จังหวัด แม่ฮ่องสอน

  ท่อส่งน้ำ ระบบส่งน้ำ และบ่อพักน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ พนังกั้นน้ำลางช่วงโรงเรียนศูนย์ปางมะผ้า

  จังหวัด แม่ฮ่องสอน

  ป้องกันการกัดเซาะและน้ำไหลเข้าท่วมบริเวณโรงเรียน...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ เพาะเลี้ยงขยายพันธุ์เขียดแลว (จัดหาน้ำสนับสนุน)

  จังหวัด แม่ฮ่องสอน

 • โครงการ จัดหาน้ำให้ราษฎรบ้านแสนคำลือ (ฝายป่าแปก 2) ตามพระราชดำริ

  จังหวัด แม่ฮ่องสอน

  ฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โครงการชลประทานตามแผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนา(ฝายไม้ลัน)

  จังหวัด แม่ฮ่องสอน

  ฝายทดน้ำพร้อมระบบท่อ PVC และบ่อพักน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายห้วยป่าแซงพร้อมระบบส่งน้ำ

  จังหวัด แม่ฮ่องสอน

 • โครงการ ฝายแม่ปางในพร้อมระบบส่งน้ำ

  จังหวัด แม่ฮ่องสอน

  ฝายหินก่อพร้อมระบบส่งน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายห้วยขี้หมาพร้อมระบบส่งน้ำ

  จังหวัด แม่ฮ่องสอน

  ฝายระบบส่งน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายต้นน้ำลำธารบริเวณวัดป่าริมธาวาส(วัดแม่ปาง)

  จังหวัด แม่ฮ่องสอน

  ฝายทดน้ำเพื่อความชุ่มชื่น...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายพะยอย 1และฝายพะยอย 2

  จังหวัด แม่ฮ่องสอน

  ฝายทดน้ำ ทางระบายน้ำ ปากคลองส่งน้ำพร้อมบ่อระบายตะกอน สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กคนเดินข้ามคลอง...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ระบบเก็บกักน้ำในถ้ำตามพระราชดำริ(ถ้ำน้ำฮูรายทาง)

  จังหวัด แม่ฮ่องสอน

  โดยเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2548 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชานุมัติงบประมาณในการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำถ้ำห้วยลึก หมู่ที่ 7 ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยในระยะแรกกรมชลประทานจะศึกษาหาแนวทางในการพัฒนารูปแบบและวิธีการก่อสร้าง ที่จะกักเก็บน้ำตามโพรงถ้ำหินปูน รวมทั้งเป็นการศึกษาปริมาณน้ำใต้ดินที่จะมีผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรของราษฎร กรมชลประทาน จึงได...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายแม่สะเป่

  จังหวัด แม่ฮ่องสอน

  ฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ระบบส่งน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายต้นน้ำศูนย์พัฒนาลุ่มน้ำปาย(ท่าโป่งแดง)

  จังหวัด แม่ฮ่องสอน

 • โครงการ ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน (ก่อสร้างประปาหมู่บ้านละอูบ)

  จังหวัด แม่ฮ่องสอน

  ประปาหมู่บ้าน...

  อ่านต่อ »

1 ...131415161718192021...238( 4,741 โครงการ )

curve