โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยลึก 1,2 (แก้ไขปัญหาการรั่วซึม)

สถานที่ตั้ง

อำเภอ เชียงดาว จังหวัด เชียงใหม่

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

ซ่อมแซม

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve