• โครงการ ส่งเสริมศิลปาชีพวัดพระพุทธ

  จังหวัด นราธิวาส

  ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ เช่น การทำเสื่อกระจูด ย่านลิเภา เรือกอและจำลอง รวมทั้งงานหัตกรรมต่างๆเพื่อเป็นรายได้เสริมโดยเน้นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยลึกแห่งที่ 4

  จังหวัด เชียงใหม่

  อ่างเก็บน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านปลักปลา

  จังหวัด นราธิวาส

  ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ เช่น การทำเสื่อกระจูด ย่านลิเภา เรือกอและจำลอง รวมทั้งงานหัตกรรมต่างๆเพื่อเป็นรายได้เสริมโดยเน้นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ลุ

  จังหวัด เชียงใหม่

  อ่างเก็บน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ สร้างถนนจากอ่างเก็บน้ำห้วยเดียก ไปพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์

  จังหวัด สกลนคร

  ในระหว่างที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานไปประทับแรม ณ พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร นั้น ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และทรงมีพระราชกรณียกิจที่จะต้องเสด็จพระราชดำเนินมายังอาคารเอนกประสงค์อันเนื่องมาจากพระราชดำริในบริเวณโครงการชลประทาน สกลนคร (ห้วยเดียก) เป็นปร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาแหล่งน้ำสนับสนุนแปลงหญ้าสมาชิกสหกรณ์โคนมวาริชภูมิ

  จังหวัด สกลนคร

  เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2550 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร หมู่ที่ 7 ตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ในการนี้ได้พระราชทานพระราชดำริ กับนายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ รองเลขาธิการ กปร. (ตำแหน่งในขณะนั้น) ให้พิจารณาหาแนวทางช่วยเหลือตามความเหมาะสม ตามที่ นายนา แพงศรี ประธานสมาชิกสหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จำกัด ขอพระราชทานความช...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ป่าในโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด สกลนคร

  เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร โดยนางเปรมพิมล พิมพ์พันธุ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ ทูลเกล้าฯ ถวายรายงานแผนการพัฒนาพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชกระแสรับสั่งว่า “พื้นที่ป่าของโ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยละคร

  จังหวัด เชียงใหม่

  อ่างเก็บน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ พัฒนาและฟื้นฟูสภาพป่าพื้นที่โครงการป่ารักษ์น้ำบ้านถ้ำติ้วอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด สกลนคร

  เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๒๕ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานพระราชดำริ โครงการป่ารักน้ำขึ้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำคำจวง บ้านถ้ำติ้ว ตำบลปทุมวาปี อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร และได้พระราชทานเงินของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพและเงินของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จำนวนหนึ่ง ตั้งเป็นกองทุนอาชีพสำหรับโครงการป่ารักน้ำ และได้พระราชทานชื่อโครงการนี้ว่า...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยเป้า

  จังหวัด เชียงใหม่

  อ่างเก็บน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาแหล่งน้ำให้กับราษฎรบ้านค้อ (งานขุดลอกลำน้ำยาม)

  จังหวัด สกลนคร

  เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านหนองม่วง ตำบลปทุมวาปี อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร ในการนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารได้เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านค้อ ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร และได้พระราชทานพระราชดำริให้พิจารณาปรับปรุงฝายในลำน้ำยาม และขุดลอกแหล่...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านดงเสียวและบ้านท่าแร่(ดงปลาปาก)

  จังหวัด สกลนคร

  ขุดลอกหนองบัวไชยวานส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภคและครอบคลุมพื้นที่การเกษตร ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยแม่หาง

  จังหวัด เชียงใหม่

  อ่างเก็บน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ระบบส่งน้ำฝายตาใจฝั่งขวา

  จังหวัด เชียงใหม่

 • โครงการ ขุดลอกแหล่งน้ำสถานีบำรุงพันธุ์สัตว์ 4 พร้อมระบบส่งน้ำ

  จังหวัด สกลนคร

  เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2544 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จทอดพระเนตรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ทรงมีพระราชดำริให้ กรมชลประทาน พิจารณาหาน้ำสนับสนุนโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ 100 ไร่...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายช่างหม้อ

  จังหวัด แม่ฮ่องสอน

 • โครงการ จัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านซ่งเต่า (งานขุดสระสาธารณะบ้านซ่งเต่า)

  จังหวัด สกลนคร

  ขุดสระเก็บน้ำ ส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภคและครอบคลุมพื้นที่การเกษตร ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายเก็บกักน้ำต้นน้ำห้วยปางตองแห่งที่ 3

  จังหวัด แม่ฮ่องสอน

 • โครงการ จัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านซ่งเต่า(งานขุดสระสาธารณะบ้านซ่งเต่า)

  จังหวัด สกลนคร

  เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ รองราชเลขานุการในพระองค์เป็นผู้แทนพระองค์ไปเยี่ยมราษฎร ณ โรงเรียนบ้านซ่งเต่า ตำบลนาเพียง อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ในการนี้ ผู้แทนพระองค์ได้ขอให้กรมชลประทานพิจารณาหาแนวทางช่วยเหลือราษฎรบ้านซ่งเต่า ในเรื่องแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรตามที่ราษฎรได้ขอพระราชทานความช่วยเหลือซึ่งกรมชลประทานพิ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายเก็บกักน้ำต้นน้ำห้วยปางตองแห่งที่ 2

  จังหวัด แม่ฮ่องสอน

1 ...171819202122232425...238( 4,741 โครงการ )

curve