โครงการ จัดหาแหล่งน้ำให้กับราษฎรบ้านค้อ (งานขุดลอกลำน้ำยาม)

สถานที่ตั้ง

ตำบล หนองลาด อำเภอ วาริชภูมิ จังหวัด สกลนคร

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการจัดหาแหล่งน้ำให้กับราษฎรบ้านค้อ
 (ขุดลอกลำน้ำยาม) อำเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร

เรื่องเดิม

                        เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านหนองม่วง ตำบลปทุมวาปี อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร ในการนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารได้เสด็จฯ  ไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านค้อ ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร และได้พระราชทานพระราชดำริให้พิจารณาปรับปรุงฝายในลำน้ำยาม และขุดลอกแหล่งน้ำในหมู่บ้านเพิ่มเติมจากที่ดำเนินการไว้เดิม และจัดทำระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค

ผลการดำเนินงาน ปี 2548

                    กรมชลประทานจะทำการขุดลอกลำน้ำยาม ขนาดก้นลำห้วยกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๐ .๙๘๒ กิโลเมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๕ เมตร เพื่อให้เก็บน้ำได้ประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ประโยชน์ของโครงการ

ทำให้ราษฎรบ้านค้อ หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร จำนวน ๓๙ ครัวเรือน ๑๙๑ คน และราษฎรหมู่บ้านต่างๆ ใกล้ลำน้ำยาม มีน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค,เลี้ยงสัตว์ และสามารถส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่ทำการเกษตรให้แก่ราษฎรบ้านค้อ ๕๗๐ ไร่ และพื้นที่การเกษตรของราษฎรบริเวณตามแนวลำห้วยตลอดช่วงที่ดำเนินการขุดลอกประมาณ ๑,๔๓๐ ไร่ ซึ่งจะทำให้ราษฎรมีแหล่งน้ำสำรอง สำหรับเพาะปลูกพืชในช่วงฤดูแล้งและพืชผักสวนครัวได้อย่างเพียงพอตลอดปี นอกจากนี้ในฤดูฝนน้ำจะไหลได้สะดวกยิ่งขึ้นไม่ไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่ทำกินของราษฎรจึงเป็นการป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมได้ส่วนหนึ่ง ราษฎรได้มีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ ตลอดจนมีการรวมกลุ่มเพื่อดูแลโครงการและบริหารจัดการใช้น้ำต่อไป

                                                                 สภาพพื้นที่ลำน้ำยามก่อนการดำเนินการก่อสร้างฝาย

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve