โครงการ ขุดลอกแหล่งน้ำสถานีบำรุงพันธุ์สัตว์ 4 พร้อมระบบส่งน้ำ

สถานที่ตั้ง

ตำบล พังขว้าง อำเภอ เมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการขุดลอกแหล่งน้ำสถานีบำรุงพันธุ์สัตว์ 4 พร้อมระบบส่งน้ำ

จังหวัดสกลนคร

เรื่องเดิม

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2544 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จทอดพระเนตรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ทรงมีพระราชดำริให้ กรมชลประทาน พิจารณาหาน้ำสนับสนุนโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ 100 ไร่

ผลการดำเนินงาน ปี 2545

กรมชลประทาน ดำเนินการขุดลอกหนองน้ำ กว้าง 20 เมตร ยาว 180 เมตร ลึก 3 เมตร พร้อมก่อสร้างท่อรับน้ำและบ่อพักน้ำ ปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จ สามารถกักเก็บน้ำได้ 50,000 ลูกบาศก์เมตร

ประโยชน์ของโครงการ

ทำให้ราษฎรในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จำนวน 20 ครัวเรือน ได้มีน้ำใช้อุปโภค-บริโภค และทำการเกษตร รวมทั้งมีแหล่งน้ำสำรองไว้ใช้ในฤดูแล้งอย่างพอเพียงตลอดปี  ทำให้พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ จำนวน 100 ไร่

สภาพก่อนและหลังการดำเนินงานขุดลอก

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve