โครงการ จัดหาแหล่งน้ำสนับสนุนแปลงหญ้าสมาชิกสหกรณ์โคนมวาริชภูมิ

สถานที่ตั้ง

ตำบล ค้อเขียว อำเภอ วาริชภูมิ จังหวัด สกลนคร

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการจัดหาแหล่งน้ำสนับสนุนแปลงหญ้าสมาชิกสหกรณ์โคนมวาริชภูมิ

อำเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร

เรื่องเดิม

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์  2550  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร หมู่ที่ 7 ตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ในการนี้ได้พระราชทานพระราชดำริ กับนายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ รองเลขาธิการ กปร. (ตำแหน่งในขณะนั้น) ให้พิจารณาหาแนวทางช่วยเหลือตามความเหมาะสม ตามที่ นายนา แพงศรี ประธานสมาชิกสหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จำกัด ขอพระราชทานความช่วยเหลือเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านแหล่งน้ำสำหรับสมาชิกสหกรณ์โคนมวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

ผลการดำเนินงาน ปี 2551

จัดหาแหล่งน้ำสนับสนุนแปลงหญ้าให้สมาชิกสหกรณ์โคนมวาริชภูมิ   โดยจะขุดลอกหนองแวงบ้านถ้ำ ขนาดกว้าง 140 เมตร ยาว 150 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.5 เมตร ขุดลอกหนองแสง ขนาดกว้าง 165 เมตร ยาว 192 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.5 เมตร และขุดลอก หนองลุมพุก ขนาดกว้าง 140 เมตร  ยาว 65 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.5 เมตร เพื่อเพิ่มปริมาณ ความจุของแหล่งน้ำให้เพียงพอกับความต้องการ

ประโยชน์ของโครงการ

เมื่อโครงการแล้วเสร็จจะสามารถเก็บกักน้ำได้รวม 265,000 ลูกบาศก์เมตร  ทำให้ราษฎรใน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านค้อเขียว หมู่ที่ 1 บ้านดอนส้มโฮง หมู่ที่ 3 และ บ้านดงบัง หมู่ที่ 2 ตำบลค้อเขียว อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 110 ครัวเรือน จำนวน 466 คน มีแหล่งน้ำใช้เพื่อทำการเกษตรและเป็นแหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตประปาหมู่บ้าน ทำให้มีแหล่งน้ำสนับสนุนพื้นที่ทำการเกษตรครอบคลุมพื้นที่ 381 ไร่ ในฤดูฝน และ 226 ไร่ ในฤดูแล้ง ซึ่งประกอบด้วยพื้นที่แปลงหญ้าเพื่อการปศุสัตว์ พื้นที่ปลูกยางพารา และพื้นที่ทำการเกษตรนอกเขตชลประทาน

                                   สภาพหนองแวงบ้านถ้ำก่อนดำเนินการ                           สภาพหนองลุมพุกก่อนดำเนินการ

 

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve