โครงการ จัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านซ่งเต่า(งานขุดสระสาธารณะบ้านซ่งเต่า)

สถานที่ตั้ง

ตำบล นาเพียง อำเภอ กุสุมาลย์ จังหวัด สกลนคร

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการจัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านซ่งเต่า

(งานขุดสระสาธารณะบ้านซ่งเต่า)

อำเภอกุสุมาลย์  จังหวัดสกลนคร

เรื่องเดิม

เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ รองราชเลขานุการในพระองค์เป็นผู้แทนพระองค์ไปเยี่ยมราษฎร ณ โรงเรียนบ้านซ่งเต่า ตำบลนาเพียง อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ในการนี้ ผู้แทนพระองค์ได้ขอให้กรมชลประทานพิจารณาหาแนวทางช่วยเหลือราษฎรบ้านซ่งเต่า ในเรื่องแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรตามที่ราษฎรได้ขอพระราชทานความช่วยเหลือซึ่งกรมชลประทานพิจารณาแล้วเห็นสมควรดำเนินการขุดสระเก็บน้ำ   ในพื้นที่ของราษฎรตามความเหมาะสม เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ทำการเพาะปลูกต่อไปซึ่งสำนักราชเลขาธิการได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว ทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ผลการดำเนินงาน ปี 2547

ดำเนินงานขุดสระน้ำ ความจุ ๑๐,๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๒ แห่ง ความจุ ๑๒,๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๘ แห่ง ความจุ ๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร จำนวน    ๑ แห่ง  และความจุ ๖,๔๐๐ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๒ แห่ง

ประโยชน์ของโครงการ

๑. ทำให้ราษฎรในบ้านซ่งเต่า ได้รับประโยชน์โดยตรง ๒๒ ครัวเรือน ๙๐ คน และส่งน้ำได้ครอบคลุมพื้นที่ทำการเกษตร ๑๓๐ ไร่ ได้รับการส่งเสริมและทำการเกษตรได้ตลอดปี และมีเส้นทางคมนาคมเพิ่มขึ้น ๑.๕๐ กิโลเมตร

๒. ทำให้มีแหล่งน้ำเป็นปัจจัยพื้นฐานรองรับการสนับสนุนและ ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ จากส่วนราชการต่างๆ เช่น ประมง  ปศุสัตว์ เป็นต้น

๓. ทำให้ราษฎรมีชีวิตความเป็นอยู่ และเศรษฐกิจดีขึ้น เนื่องจากมี อาชีพเสริมช่วยเพิ่มรายได้จากการทำการเกษตรนอกฤดูกาลอันจะเป็นการทำให้ครอบครัวและชุมชนเข้มแข็งขึ้น

๔. ทำให้เกิดการเสริมสร้างขีดความสามารถทางการผลิตสินค้าการเกษตรที่หลากหลายมากขึ้น

๕. ทำให้เพิ่มโอกาสการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างศักยภาพให้ชุมชนเข้มแข็งขึ้น

พื้นที่บริเวณที่จะขุดสระน้ำเพื่อเก็บกักน้ำไว้ช่วยเหลือราษฎรทำการเกษตร

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve