โครงการ จัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านซ่งเต่า (งานขุดสระสาธารณะบ้านซ่งเต่า)

สถานที่ตั้ง

ตำบล นาเพียง อำเภอ กุสุมาลย์ จังหวัด สกลนคร

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

ขุดสระเก็บน้ำ ส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภคและครอบคลุมพื้นที่การเกษตร

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve