โครงการ จัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านดงเสียวและบ้านท่าแร่(ดงปลาปาก)

สถานที่ตั้ง

ตำบล โพนงาม อำเภอ อากาศอำนวย จังหวัด สกลนคร

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

ขุดลอกหนองบัวไชยวานส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภคและครอบคลุมพื้นที่การเกษตร

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve