• โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยจองจาย

  จังหวัด แม่ฮ่องสอน

  อ่างเก็บน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ สำรวจ รวบรวมพันธุ์ไม้ดอกประดับภาคใต้

  จังหวัด นราธิวาส

  สำรวจ รวบรวมพันธุ์ไม้ ศึกษา วิจัย เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับภาคใต้ จัดพื้นที่ส่วนแสดงและจัดทำฐานข้อมูล...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ รวบรวมศึกษาพันธุ์บอนและเผือก

  จังหวัด นราธิวาส

  รวบรวม ศึกษาพันธุ์บอนและเผือก...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฟื้นฟูและพัฒนาการเกษตรในเขตลุ่มน้ำบางนรา

  จังหวัด นราธิวาส

  สามารถใช้ปรธดยชน์จากที่ดินและน้ำเพื่อการปลูกข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ พัฒนาลำห้วยเดียกตอนล่าง (ขุดลอก-ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ)

  จังหวัด สกลนคร

  ขุดลอกและก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ ส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภค และครอบคลุมพื้นที่การเกษตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายนาป่าแปก

  จังหวัด แม่ฮ่องสอน

 • โครงการ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมารในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

  จังหวัด นราธิวาส

  การใช้เทคโนโลยีการเกษตรหรือนวัตกรรมที่เหมาะสมเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการพัฒนาการเกษตร ที่จะช่วยเพิ่มผลผลิตและสร้างแรงจูงใจในการกระตุ้นเศรษฐกิจการผลิตภาคการเกษตร โดยจำเป็นต้องมีการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างองค์กรวิจัยและพัฒนาภาคการเกษตร ที่เป็นแหล่งบริการความรู้เฉพาะด้านกับเกษตรกรเป้าหมายที่จะต้องนำความรู้วิทยาการใหม่ และบริการทางวิชาการโดยอาศัยช่องทาง (Channel) ต่าง ๆ ที่สามารถให้บริการตรงความ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ กำจัดศัตรูพืชในนาข้าว (แมลงหล่า)

  จังหวัด นราธิวาส

  ควบคุมการะบาดของแมลงศัตรูข้าว...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ พัฒนาลำห้วยเดียกตอนล่าง (ขุดลอกห้วยเดียกพร้อมอาคารบังคับน้ำ)

  จังหวัด สกลนคร

  เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2543 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับโครงการพัฒนาลำห้วยเดียกตอนล่าง ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่น้ำท่วมของลำห้วยเดียกตอนล่างและเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ นาข้าวขั้นบันไดพื้นที่นิคมสร้างตนเองศรีสาคร

  จังหวัด นราธิวาส

  ปรับปรุงพื้นที่นาข้าวขั้นบันไดสามารถทำนาได้ผลผลิตอย่างมีคุณภาพ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำซับบ้านเด่น

  จังหวัด เชียงใหม่

  อ่างเก็บน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โครงการปลูกพืช 14 ชนิด จำลองงานเกษตรวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร

  จังหวัด นราธิวาส

  จัดทำแปลงสาธิตทางด้านการเกษตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ หมู่บ้านปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ

  จังหวัด นราธิวาส

  ส่งเสริมอาชีพการเกษตรทางด้านกสิกรรม ปศุสัตว์ ตลอดจนการประมงที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่พรุให้แก่ราษฎรในพื้นที่โครงการฯ รวมทั้งให้วางโครงการและการก่อสร้างระบบระบายน้ำที่สามารถชะล้างดินเปรี้ยวให้มีคุณภาพดีขึ้นต่อไป...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดทำแปลงเกษตรผสมผสานมูโนะ

  จังหวัด นราธิวาส

  จัดทำแปลงเกษตรแบบผสมผสาน...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ นาข้าวขั้นบันไดนิคมสร้างตนเองสุคิริน

  จังหวัด นราธิวาส

  ปรับปรุงพื้นที่นาข้าวขั้นบันได...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาน้ำให้พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์

  จังหวัด สกลนคร

  พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ มีความจำเป็นที่จะต้องใช้น้ำเป็นจำนวนมาก ทั้งในด้านการอุปโภค บริโภค และการเกษตร ประกอบกับมีราษฎรจำนวนมากได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในบริเวณหน้าพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ โดยเฉพาะในช่วงที่ได้เสด็จแปรพระราชฐานประทับแรม...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนหมู่บ้านจุฬาภรณ์ 12

  จังหวัด นราธิวาส

  ก่อสร้างฝายเก็บกักน้ำและส่งน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายทดน้ำไอร์กือเนาะ

  จังหวัด นราธิวาส

  ก่อสร้างฝายเพื่อเก็บกักน้ำและส่งน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ เลี้ยงปลาดุกในบ่อปูนซีเมนต์

  จังหวัด นราธิวาส

  เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2544 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านลีนานนท์ หมู่ที่ 6 ตำบลสุคิริน อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาน้ำให้โรงเรียนบ้านหัวเขา

  จังหวัด นราธิวาส

  เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2540 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จเยี่ยมฯโรงเรียนบ้านหัวเขาตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ทรงมีพระราชปรารภแก่คณะข้าราชการที่ตามเสด็จฯ ให้พิจารณาจัดหาแหล่งน้ำให้โรงเรียนบ้านหัวเขา เพื่อใช้สำหรับอุปโภค-บริโภคของคณะครูและนักเรียน และใช้ในการปลูกพืชผักสวนครัวและเลี้ยงปลาสำหรับใช้เป็นอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนด้วย ...

  อ่านต่อ »

1 ...202122232425262728...238( 4,741 โครงการ )

curve