โครงการ จัดหาน้ำให้โรงเรียนบ้านหัวเขา

สถานที่ตั้ง

ตำบล กะลุวอเหนือ อำเภอ เมืองนราธิวาส จังหวัด นราธิวาส

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการจัดหาน้ำให้โรงเรียนบ้านหัวเขา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

บ้านหัวเขา หมู่ที่ 4 ตำบลกะลุวอเหนือ  อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

 

เรื่องเดิม

          เมื่อวันที่  8 กันยายน 2540  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จเยี่ยมฯโรงเรียนบ้านหัวเขาตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส   ทรงมีพระราชปรารภแก่คณะข้าราชการที่ตามเสด็จฯ ให้พิจารณาจัดหาแหล่งน้ำให้โรงเรียนบ้านหัวเขา เพื่อใช้สำหรับอุปโภค-บริโภคของคณะครูและนักเรียน และใช้ในการปลูกพืชผักสวนครัวและเลี้ยงปลาสำหรับใช้เป็นอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนด้วย  

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  • เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภคของครูและนักเรียน การปลูกพืชผักสวนครัวและการเลี้ยงปลาภายในโรงเรียนบ้านหัวเขา

การใช้ประโยชน์จากโครงการในปัจจุบัน

  • สามารถเก็บกักน้ำและส่งน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคของครูและนักเรียน การปลูกพืชผัก สวนครัวและการเลี้ยงปลาภายในโรงเรียนบ้านหัวเขา

ลักษณะโครงการ

  • ก่อสร้างปี 2541 งบประมาณ 4,800,000.- บาท
  • ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมเครื่องสูบน้ำ 1 แห่ง
  • ถังเก็บน้ำขนาด 12 x 8 x 4 เมตร ความจุ 355 ลูกบาศก์เมตร 1 ถัง
  • ถังเก็บน้ำขนาดความจุ 50 ลูกบาศก์เมตร 3 ถัง
  • ระบบส่งน้ำขึ้นถังและระบบส่งน้ำ โดยวางท่อส่งน้ำท่อเหล็ก 3 สาย อาบสังกะสีและท่อPVC ขนาด Ø 100 มิลลิเมตร และ Ø 50 มิลลิเมตร

การบริหารจัดการน้ำ ( โรงเรียนบ้านหัวเขาบริหารจัดการน้ำเอง )

ปัญหาและอุปสรรค

  • ด้านโครงสร้าง

ปัจจุบันท่อดูดน้ำของบ่อบาดาลบางส่วนเกิดการอุดตัน ทำให้ปริมาณน้ำที่สูบขึ้นมาใช้ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน

แนวทางการพิจารณาแก้ไขปัญหา

  • ด้านโครงสร้าง

ดำเนินการเป่าล้างบ่อบาดาลเพื่อลดการอุดตันของตะกอนดินที่ท่อดูดของบ่อบาดาล

เป็นประจำทุกปี

 

 

 

 

 

โครงการจัดหาน้ำให้โรงเรียนบ้านหัวเขา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

บ้านหัวเขา หมู่ที่ 4 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

 

nara22

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve