• โครงการ ฝายคลองปาโจโต๊ะดาโอ๊ะ

  จังหวัด นราธิวาส

  เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2542 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎร ณ โรงเรียนบ้านดาฮง หมู่ที่ 4 ตำบลเชิงคีรี อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ในการนี้ นายดานิง หะบาแย กำนันตำบลสามัคคี อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ได้ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือในการก่อสร้างประปาภูเขาในคลองปาโจโต๊ะดาโอ๊ะ เพื่อช่วยเหลือราษฎรตำบลสามัคคีที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาน้ำให้มัสยิดเขาตันหยง

  จังหวัด นราธิวาส

  รองเลขาธิการสำนักพระราชวังปฏิบัติราชการแทนราชเลขาธิการพระราชวัง ได้มีหนังสือที่ พว 0002 (ฝปท.) 033 ลงวันที่ 21 กันยายน 2541 ขอความอนุเคราะห์ให้กรมชลประทานสำรวจและก่อสร้างบ่อบาดาลในบริเวณมัสยิดเขาตันหยง ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรที่มาประกอบศาสนกิจอิสลามและราษฎรใกล้เคียงในเรื่องน้ำอุปโภค-บริโภค ไม่เพียงพอ ต่อมาสำนักพระราชวังได้มีหนังสือที่พว 0010(...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ก่อสร้างคลองส่งน้ำหมู่บ้านปศุสัตว์ - เกษตรมูโนะ

  จังหวัด นราธิวาส

  เมื่อปี พ.ศ. 2520 กรมชลประทานได้ขุดคลองมูโนะอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทำให้พื้นที่ฝั่งขวาของคลองมูโนะ พื้นที่ประมาณ 7,000 ไร่ ซึ่งเดิมเป็นพรุน้ำท่วมขังตลอดปี หลังจากที่ทำการขุดคลองแล้วทำให้น้ำในพรุแห้ง สามารถใช้ประโยชน์ได้ ต่อมาเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2526 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำริให้จัดตั้งหมู่บ้านปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ ขึ้นที่หมู่ที่ 4 บ้านโคกไทร ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส จ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาน้ำหมู่บ้านปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ(เพิ่มเติม)

  จังหวัด นราธิวาส

  สนับสนุนการดำเนินงานจัดตั้งหมู่บ้านปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ โดยจัดสรรที่ดินราษฎรได้เข้ามาอยู่อาศัยและทำกินครอบครัวละ 15 ไร่ โดยยึดการปศุสัตว์เป็นหลัก...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยขมิ้น

  จังหวัด เชียงใหม่

  อ่างเก็บน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำเพื่อการประมงหมู่บ้านศิลปาชีพนิคมฯ สุคิริน

  จังหวัด นราธิวาส

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ระบบระบายน้ำหนองบัวบากง

  จังหวัด นราธิวาส

  เนื่องด้วยวันที่ 7 และ 8 ตุลาคม 2537 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรตำบลรือเสาะ ณ ศูนย์ศิลปาชีพบ้านบากง ในบริเวณวัดทรายทอง และบริเวณหนองบัวบากง ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ตามลำดับ ได้พระราชทาน พระราชดำริเกี่ยวกับงานชลประทาน ดังต่อไปนี้ " ตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2531 ให้กรมชลประทานพิจารณาปรับปรุงหนองบ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายสายบน

  จังหวัด นราธิวาส

 • โครงการ โครงการฝายลำธารทอง

  จังหวัด นราธิวาส

  ก่อสร้างฝายทดน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำแม่แกน

  จังหวัด เชียงใหม่

  อ่างเก็บน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายบ้านธรรมเจริญ

  จังหวัด นราธิวาส

  เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2544 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้มีพระราชดำริให้เจ้าหน้าที่กรมชลประทานพิจารณาหาแนวทางจัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านธรรมเจริญ ตามที่ นายซูฮัยมีน อีแต ราษฎรบ้านธรรมเจริญ หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระมหากรุณาขอให้ช่วยเหลือเรื่องน้ำเพื่อการอุปโภค - บริโภค...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายทดน้ำบ้านบาลูกาสนอ

  จังหวัด นราธิวาส

  เนื่องด้วยวันที่ 25 สิงหาคม 2526 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโครงการฝายพงบือเราะ และโครงการฝายปาลอบาต๊ะ ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับงานชลประทาน ดังต่อไปนี้ "ควรพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำในลำน้ำต่างๆ บริเวณเทือกเขาบูโดด้านทะเลและ ก่อสร้างระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำ เพื่อส่งน้ำให้แก่พื้นที่นาบริเวณเชิงเทือกเขาบูโดจนจดขอบพรุบาเจาะ ตามความเหมาะสม ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาน้ำให้พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์

  จังหวัด นราธิวาส

  ด้วยงานพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ สำนักพระราชวัง ได้มีหนังสือที่ พว.0006(ทษ) / 75 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2539 และที่ พว.0006(ทษ) / 76 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2539 ถึงสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และกรมชลประทานตามลำดับเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณและการดำเนินการก่อสร้างระบบส่งน้ำให้กับเขตพระราชฐานชั้นนอก พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ และส่งน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคให้กองอ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาน้ำสนับสนุนหมู่บ้านศิลปาชีพ นิคมฯ สุคิริน (บ้านเล็กในป่าใหญ่) ระยะที่ 2

  จังหวัด นราธิวาส

  ก่อสร้างฝายเก็บกักน้ำและส่งน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โครงการฝายคลองบาลา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด นราธิวาส

  สำนักราชเลขาธิการได้มีหนังสือ ที่ รล.005/19438 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2535 ถึงกรมชลประทานแจ้งว่า นายสุรเชณฐ์ ลอดิง ประธานสภาตำบลโล๊ะจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ได้มีหนังสือขอพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณ ในการสร้างโครงการประปาภูเขาลูโบ๊ะแป๊ะ เพื่อใช้ในการอุปโภค-บริโภค และทำการเกษตร กรมชลประทานได้ทำการตรวจสภาพพื้นที่และศึกษาข้อมูลต่าง ๆ เห็นว่ามีลู่ทางช่วยเหลือได้ โดยการก่อสร้างฝายทดน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โครงการขุดสระเก็บน้ำเพื่อการเลี้ยงปลาและระบบส่งน้ำ

  จังหวัด นราธิวาส

  ขุดสระเพื่อเก็บน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โครงการฝายบ้านไอกูบู

  จังหวัด นราธิวาส

  เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2533 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโครงการฝายทดน้ำบ้านทุ่งคาและฝายทดน้ำบ้านโคกกามา ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส ในการนี้ ได้ทรงมีพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาวางโครงการก่อสร้างฝายทดน้ำ และอ่างเก็บน้ำที่ลำน้ำต่างๆ ตามแนวเชิงเขาปีแนมูดอ ด้านทิศตะวันออกเพื่อส่งน้ำอุปโภค-บริโภค และการเกษตรให้แก่ราษฎรบ้านตลิ่งสูง และบ้านไอกูบู ซึ่งมักจะขาดแคลนน้ำเพื่...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โครงการฝายบ้านตลิ่งสูง

  จังหวัด นราธิวาส

  ก่อสร้างฝายทดน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โครงการฝายโต๊ะเด็ง 2

  จังหวัด นราธิวาส

  ก่อสร้างฝายทดน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำโคกยาง

  จังหวัด นราธิวาส

1 ...222324252627282930...238( 4,741 โครงการ )

curve