• โครงการ โครงการฝายบ้านโคกกามา

  จังหวัด นราธิวาส

 • โครงการ จัดหาน้ำเสริมให้กับอ่างยะลูตง 2

  จังหวัด นราธิวาส

  เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2530 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตร โครงการฝายทดน้ำบ้านปาแดกือแยปะลุ ตำบลกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ได้พระราชทานพระราชดำริ ให้พิจารณาโครงการก่อสร้างฝายทดน้ำและอ่างเก็บน้ำที่สูงขึ้นตามแนวเขา เพื่อส่งน้ำสำหรับการอุปโภค - บริโภคและการเกษตรให้กับราษฎรในเขตบาเจาะซึ่งกรมชลประทานได้พิจารณาวางโครงการในเบื้องต้นแล้ว กำหนดรูปแบบเป็นอ่างเก็บน้ำแต่เนื่องจ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำคลองโต๊ะแก

  จังหวัด นราธิวาส

  เนื่องด้วยวันที่ 24 กันยายน 2529 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรฝายทดน้ำคลองโต๊ะแก และทรงเยี่ยมราษฎรบ้านนากอ ตำบลจอเบาะ และเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรถังเก็บน้ำที่โรงเรียนร่มเกล้าบ้านบูเก๊ะ-ปาลัส ตำบลจอเบาะ ในเขตอำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาสได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับงานชลประทานดังต่อไปนี้บริเวณหุบเนินด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จากฝายทดน้ำคลองโต๊ะแกไปประมาณ 500 เมตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำบ้านนากอ

  จังหวัด นราธิวาส

 • โครงการ ท่อระบายน้ำกูตง 2

  จังหวัด นราธิวาส

  เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2529 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรฝายทดน้ำคลองแบแก และทรงเยี่ยมราษฎร ที่บริเวณหมู่บ้านแบแล ตำบลบองอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส และเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรบริเวณที่จะสร้างอ่างเก็บน้ำในบริเวณใกล้เคียง ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับงานชลประทานดังต่อไปนี้ "ควรพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างฝายทดน้ำปิดกั้นคลองกูตง (ฝายทดน้ำคลองกูตง 2) เ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายบาโงกูโบ

  จังหวัด นราธิวาส

  เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2529 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรฝายทดน้ำคลองแบแกและทรงเยี่ยมราษฎรที่บริเวณหมู่บ้านแบแล ตำบลบองอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส และเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรบริเวณที่จะสร้างอ่างเก็บน้ำบริเวณใกล้เคียง ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับงานชลประทาน ดังต่อไปนี้ "ควรพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก (อ่างเก็บน้ำสาเลาะ) พร้อมกับสร้...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำสาเลาะ

  จังหวัด นราธิวาส

  เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2529 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรฝายทดน้ำคลองแบแกและทรงเยี่ยมราษฎรที่บริเวณหมู่บ้านแบแล ตำบลบองอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส และเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรบริเวณที่จะสร้างอ่างเก็บน้ำบริเวณใกล้เคียง ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับงานชลประทาน ดังต่อไปนี้ "ควรพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก (อ่างเก็บน้ำสาเลาะ) พร้อมกับสร้า...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายทดน้ำบ้านกูยิ

  จังหวัด นราธิวาส

  เนื่องด้วยวันที่ 3 ตุลาคม 2528 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรบริเวณที่จะก่อสร้างฝายทดน้ำบ้านอูยิ ปิดกั้นต้นน้ำคลองไอร์ดือรง ที่บริเวณบ้านอูยิ ตำบลลาโละ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับงานชลประทาน ดังต่อไปนี้ " ควรพิจารณาสร้างฝายทดน้ำบ้านอูยิ ปิดกั้นต้นน้ำคลองไอร์ดือรงแทนการสร้างอ่างเก็บน้ำในบริเวณที่ราษฎรบ้านอูยิได้พร้อมใจยกที่ดินสวนยางรวมประม...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายโต๊ะแก

  จังหวัด นราธิวาส

  ก่อสร้างฝายเก็บกักน้ำและส่งน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายปาแดกือแย

  จังหวัด นราธิวาส

  เนื่องด้วยวันที่ 22 กันยายน 2528 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรบริเวณพื้นที่ลุ่มทำนาของราษฎรบ้านต้นไทรและบ้านบือแนบิแย ซึ่งได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากน้ำท่วมพื้นที่นาในเขตตำบลปะลุกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส และเสด็จพระราชดำเนิน ทอดพระเนตรประตูบังคับน้ำไม้แก่น กิ่งอำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับงานชลประทาน ดังต่อไปนี้ " ที่บริเวณ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายไอร์ปากอ

  จังหวัด นราธิวาส

  ก่อสร้างฝายเก็บกักน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายตามุง

  จังหวัด นราธิวาส

  ก่อสร้างฝายเก็บกักน้ำและส่งน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ บ้านหนองหินตั้ง ตำบลนาเหล่า อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู

  จังหวัด หนองบัวลำภู

  พัฒนาแหล่งน้ำ พัฒนาการเกษตร และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายห้วยพะเนียง

  จังหวัด หนองบัวลำภู

  บรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และน้ำเพื่อการเกษตรของราษฎรบ้านนากุดผึ้งและหมู่บ้านใกล้เคียงของ ตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 3 หมู่บ้าน 525 ครัวเรือน พื้นที่รับประโยชน์ของโครงการประมาณ 2,000 ไร่...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำบอง

  จังหวัด หนองบัวลำภู

  สามารถช่วยให้ราษฎรในพื้นที่บ้านตาดไฮ ตำบลโคกม่วง อำเภอโนนสัง มีน้ำไว้ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกาตร จำนวน 200 ครัวเรือน 1,052 คน และทำให้ราษฎรบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงสามารถมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรได้ประมาณ 12,000 ไร่ และเป็นการเพิ่มทางเลือกในการทำการเกษตร ซึ่งสามารถมีส่วนช่วยเพิ่มรายได้ให้กับราษฎร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยเหล่ายาง

  จังหวัด หนองบัวลำภู

  นายใส ศูนย์จันทร์ ประธานสภาตำบลหนองบัว และ นายไสว แก้วอินทร์ ประธานสภาตำบลลำภู อำเภอหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี ขอพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในการสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยเชี้ยง ซึ่งกรมชลประทานได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าควรจะทำการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยเหล่ายางในระยะแรก และจะทำการก่อสร้างฝายทดน้ำปิดกั้นลำห้วยเชี้ยง พร้อมทั้งระบบส่งน้ำในเขตพื้นที่ ประมาณ 2,000 ไร่ ในระยะที่ 2 ซึ่งจะทำให้ผลประโยชน์ที่ได้...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยโซ่

  จังหวัด หนองบัวลำภู

  เก็บกักน้ำ และระบายน้ำลงสู่ลำห้วยเดิม เพื่อส่งน้ำลงมาเสริมน้ำธรรมชาติ ให้สามารถส่งน้ำแก่พื้นที่เพาะปลูกได้อย่างสมบูรณ์ตลอดปี ช่วยเหลือราษฎร 1 หมู่บ้าน 300 ครอบครัว ประชากร 1,500 คน ฤดูฝนทำนา 1,000 ไร่ ในฤดูแล้งปลูกพืชไร่ 100 ไร่...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยโป่งซาง

  จังหวัด หนองบัวลำภู

  เก็บกักน้ำ และระบายน้ำลงสู่ลำห้วยเดิม เพื่อส่งน้ำลงมาเสริมน้ำธรรมชาติ ให้สามารถส่งน้ำแก่พื้นที่เพาะปลูกได้อย่างสมบูรณ์...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยยางเงาะ

  จังหวัด หนองบัวลำภู

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ และสามารถส่งน้ำให้ราษฎรใช้สำหรับอุปโภคบริโภค มีน้ำใช้ได้ตลอดปี และครอบคลุมพื้นที่การเกษตร 2,000 ไร่...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำบ้านคลองเจริญ

  จังหวัด หนองบัวลำภู

  โรงเรียนในโครงการด้วยรักและห่วงใยในพระราชดำริ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย...

  อ่านต่อ »

1 ...232425262728293031...238( 4,741 โครงการ )

curve