โครงการ บ้านหนองหินตั้ง ตำบลนาเหล่า อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู

สถานที่ตั้ง

- ตำบล นาเหล่า อำเภอ นาวัง จังหวัด หนองบัวลำภู

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการ

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพ

curve