• โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยยางเงาะ

  จังหวัด หนองบัวลำภู

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ และสามารถส่งน้ำให้ราษฎรใช้สำหรับอุปโภคบริโภค มีน้ำใช้ได้ตลอดปี และครอบคลุมพื้นที่การเกษตร 2,000 ไร่...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำบ้านคลองเจริญ

  จังหวัด หนองบัวลำภู

  โรงเรียนในโครงการด้วยรักและห่วงใยในพระราชดำริ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำบ้านสนามชัย

  จังหวัด หนองบัวลำภู

  เก็บกักน้ำ และระบายน้ำลงสู่ลำห้วยเดิม เพื่อส่งน้ำลงมาเสริมน้ำธรรมชาติ ให้สามารถส่งน้ำแก่พื้นที่เพาะปลูกได้อย่างสมบูรณ์...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ สาธิตการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานตามแนวพระราชดำริ บ้านโนนสมบูรณ์

  จังหวัด อุดรธานี

  เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2541 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำริให้รับที่ดิน ซึ่งพระครูสังฆรักษ์ (แก้ว วิโรจโน) ได้ขอพระราชทานน้อมเกล้าฯ ถวายเนื้อที่ 26 ไร่ ตั้งอยู่ที่บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลคำบง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี และพระราชทานให้ มูลนิธิชัยพัฒนา พิจารณาทำประโยชน์ต่อส่วนรวม...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝาย ร.5 พัน5

  จังหวัด นราธิวาส

  กองทัพภาคที่ 4 ได้มีหนังสือที่ กห 0484/3786 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2528 ถึงโครงการชลประทานนราธิวาส แจ้งว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริ ให้หน่วยกองทัพทหารราบที่ 5 (ร.5 พัน 5) เคลื่อนย้ายเข้าที่ตั้งใหม่ ในพื้นที่ของนิคมสหกรณ์ปิเหล็ง พิจารณาจัดหาน้ำเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของกองทหารรอบที่ 5...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำซำตมขาวพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด อุดรธานี

  เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการอ่างเก็บน้ำซำตมขาวพร้อมระบบส่งน้ำไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ นายชาย ช่วยนา ราษฎรบ้านห้วยหมากหล่ำ หมู่ที่ 6 ตำบลทมนางาม อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำซำตมขาวพร้อมท่อส่งน้ำ บริเวณบ้านห้วยหมากหล่ำ ตำบลทมนางาม เพื่อช่วยเหลือ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายคลองน้ำใส 2 บ้านตะบิงลูโต๊ะ

  จังหวัด นราธิวาส

  เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2527 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับงานชลประทาน ดังต่อไปนี้ " ควรพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างฝายทดน้ำคลองน้ำใส 2 เพื่อจัดหาน้ำส่งไปช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูก ประมาณ 500 ไร่ และ การอุปโภค-บริโภค ของหมู่บ้านต่างๆ ในเขตตำบลบาตง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เนื่องจาก สภาพลำน้ำดังกล่าว มีน้ำไหลมากทั้งปีตลอดจนฤดูแล้ง "...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายคลองน้ำใส 1

  จังหวัด นราธิวาส

  เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2527 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับงานชลประทาน ดังต่อไปนี้ " ควรพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างฝายทดน้ำคลองน้ำใส 1 เพื่อจัดหาน้ำส่งไปช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 1,000 ไร่ ของหมู่บ้านต่างๆ ในเขตตำบลบาตง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เนื่องจากสภาพลำน้ำดังกล่าว มีน้ำไหลมากทั้งปีตลอดจนฤดูแล้ง "...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายห้วยกกค้อพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพรพราชดำริ

  จังหวัด อุดรธานี

  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการฝายห้วยกกค้อพร้อมระบบส่งน้ำ ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ นายสมพงษ์ ด้วงลา ราษฎรบ้านเพิ่ม หมู่ที่ 2 ตำบลนาแค อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำพร้อมระบบส่งน้ำบริเวณห้วยกกค้อ ตำบลนาแค เพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งประสบความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โครงการฝายปาลี

  จังหวัด นราธิวาส

  ก่อสร้างฝายเก็บกักน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายไอร์ยาเด๊ะ

  จังหวัด นราธิวาส

  เนื่องด้วยวันที่ 27 กันยายน 2528 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรฝายทดน้ำคลองปารี บริเวณจะก่อสร้างฝายทดน้ำคลองไอร์ยาเด๊ะ และพื้นที่บริเวณต่าง ในเขตส่งน้ำของโครงการฝายทดน้ำคลองไอร์ยาเด๊ะในเขตนิคมสร้างตนเองภาคใต้ อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับงานชลประทาน ดังต่อไปนี้ “ตามลำน้ำสาขาต่าง ๆ ของแม่น้ำสายบุรีทำเลเหมาะที่จะสร้างฝายทดน้ำและอ่างเก็บ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายโรงเรียนชุมชนสหพัฒนา

  จังหวัด นราธิวาส

  เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2527 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรฝายทดน้ำคลองกูตง โรงเรียนชุมชนสหพัฒนา และทรงเยี่ยมราษฎรที่เข้าเฝ้าที่บริเวณฝายทดน้ำคลองกูตง บ้านยะหอ ตำบลบองอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับงานชลประทานดังต่อไปนี้ ควรสร้างฝายกักเก็บน้ำขนาดเล็กที่บริเวณใกล้เคียงกับโรงเรียนชุมชนสหพัฒนา เพื่อจัดหาน้ำให้กับโรงเรียน สำหร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาแหล่งเก็บกักน้ำโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเทพภูเงิน

  จังหวัด อุดรธานี

  เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2550 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงตรวจเยี่ยม โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเทพภูเงิน จังหวัดอุดรธานี ซึ่งได้พระราชทานพระราชดำริให้พิจารณาจัดหาน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค ช่วยเหลือโรงเรียนและราษฎรบริเวณใกล้เคียงดังกล่าวตามความเหมาะสมต่อไป...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายบ้านสาเบาะ

  จังหวัด นราธิวาส

  ก่อสร้างฝายเก็บกักน้ำและส่งน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายห้วยคำจำปา

  จังหวัด อุดรธานี

  ช่วยให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภค การประมง และเลี้ยงสัตว์ได้ตลอดปี...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายทดน้ำปรินยอ

  จังหวัด นราธิวาส

  ก่อสร้างฝายเก็บกักน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ขุดลอกลำห้วยทวนตอนล่าง

  จังหวัด อุดรธานี

  เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2542 สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไปยังโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกำแมด ตำบลวังทอง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ในการนี้ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานพระราชดำริให้ กรมชลประทานพิจารณาแนวทางช่วยเหลือราษฎรบริเวณสองฝั่งลำห้วยทวนให้มีน้ำใช้ เพื่อการอุปโภค-บริโภค และทำการเกษตร รวมทั้งให้พิจารณาแก้ป...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ช่วยเหลือราษฎรบริเวณลำห้วยทวน(ขุดลอกลำห้วยทวนตอนบน)

  จังหวัด อุดรธานี

  1. เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2538 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกำแมด อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี และมีพระราชดำริให้ กรมชลประทาน พิจารณาขุดลอกลำห้วยทวน 2. เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2542 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชดำริเพิ่มเติมให้ กรมชลประทาน พิจารณาแนวทางช่วยเหลือราษฎรบริเวณสองฝั่งลำห้วยทวนให้มีน้ำใช้เพื่อการอุป...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายห้วยทวน1,2

  จังหวัด อุดรธานี

  ราษฎรได้รับประโยชน์โดยตรง 3 หมู่บ้าน 1,950 ครัวเรือน 390 คน ได้มีน้ำอุปโภคบริโภค เลี้ยงสัตว์ การประมงได้ตลอดปี และเพื่อการเกษตรในพื้นที่ 1,400 ไร่...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำตาดคำแคน

  จังหวัด อุดรธานี

  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานพระราชดำริ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2537 ให้กรมชลประทานพิจารณาจัดหาแหล่งน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรบ้านโคกสว่าง บ้านโคกเล้า และหมู่บ้านใกล้เคียง ซึ่งเป็นหมู่บ้านแล้งซ้ำซาก ให้มีน้ำใช้ทำการเพาะปลูกและอุปโภค-บริโภค ตามที่ นายเวิน สุระเสียง กำนันตำบลบะยาว ได้ขอพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณ...

  อ่านต่อ »

1 ...242526272829303132...238( 4,741 โครงการ )

curve