• โครงการ ฝายละโอ

  จังหวัด นราธิวาส

  ก่อสร้างระบบส่งน้ำเพื่อกักเก็บน้ำและส่งน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โครงการฝายกาแป อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด นราธิวาส

  เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2529 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมและทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัยเกษตรกรรมนราธิวาส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส ทรงมีพระราชดำริให้วิทยาลัยฯ พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่อยู่ในโครงการเกษตรกรในอนาคตของวิทยาลัยฯ เมื่อจบการศึกษาแล้วสมัครเป็นสมาชิกนิคม เพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรมอิสระเป็นตัวอย่างแก่บุคคลอื่น ซึ่งจากพระราชดำริดังกล่าว วิทยาลัยเกษต...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดระบบส่งน้ำโครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยยาง

  จังหวัด สกลนคร

  เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2532 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรอ่างเก็บน้ำห้วยไท ตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม และอ่างเก็บน้ำห้วยยาง ตำบลเหล่าโพนค้อ กิ่งอำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร และได้พระราชทานพระราชดำริ สรุปได้ว่า ให้กรมชลประทาน พิจารณาจัดหาน้ำไปสนับสนุนพื้นที่การเพาะปลู...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายคลองน้ำใส 2 บ้านตะบิงรูโต๊ะ

  จังหวัด นราธิวาส

  เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2545 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จพระราชดำเนินบ้านตะบิงรูโต๊ะ ตำบลโคกสะตอ จังหวัดนราธิวาส ในการนี้ ได้มีพระราชกระแสให้จัดหาน้ำเพื่อการอุปโภค - บริโภค และการเกษตรให้แก่ราษฎรบ้านตะบิงรูโต๊ะ หมู่ที่ 8 ให้เพียงพอตลอดปี...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายบ้านบราแง

  จังหวัด นราธิวาส

  เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาบ้านปีแนมูดอ หมู่ที่ 10 ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส ในการนี้ นายแวยาโระ แวมายิ กำนันตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส ได้มีหนังสือขอพระราชทานความช่วยเหลือในการซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายบ้านบราแง เนื่องจากระบบส่งน้ำใช้งานมานาน จึงชำรุดเสียหายและองค์กา...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาน้ำบ้านเด่น

  จังหวัด เชียงใหม่

 • โครงการ ก่อสร้างระบบส่งน้ำของอ่างเก็บน้ำห้วยเรือ

  จังหวัด สกลนคร

  เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2527 สรุปว่าให้กรมชลประทาน พิจารณาวางโครงการและก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเรือ ปิดกั้นลำห้วยเรือโดยเร่งด่วนเพื่อจัดหาแหล่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกของหมู่บ้านดงน้อย บ้านหนองโดน บ้านนากับแก้ และหมู่บ้านใกล้เคียงในเขตตำบลดงมะไฟ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ให้สามารถทำการเพาะปลูกได้ทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง ตลอดจนให้ราษฎรหมู่บ้านต่างๆ ดังกล่าว มีน้ำสำหรับใช้อุปโภคบริโภคได...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยกระเชออันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด สกลนคร

  เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๒๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดำริ ว่าควรพิจารณาวางโครงการ และก่อสร้างอ่างเก็บน้ำทางบริเวณต้นน้ำลำห้วยกระเฌอเพื่อจัดหาน้ำให้ราษฎรหมู่บ้านค้อน้อย และหมู่บ้านค้อใหญ่ในเขตตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร พื้นที่ประมาณ ๕,๕๐๐ ไร่ ให้สามารถทำการเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ ตลอดจนมีน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคของราษำรในหมู่บ้านอย่างเพียงพอตลอดปี...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายห้วยแก้ว

  จังหวัด เชียงใหม่

  ฝาย พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฟาร์มตัวอย่าง บ้านโคกมาฆาบือชา

  จังหวัด นราธิวาส

  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีความเป็นห่วงเป็นใยในชีวิต และความเป็นอยู่ของราษฎรในจังหวัดนราธิวาส โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อเกษตรกรผู้ยากไร้ ซึ่งขาดความเข้าใจเกี่ยวกับการทำการเกษตร ขาดที่ดินทำกิน จึงมีพระราชดำริกับผู้ช่วยเลขาธิการพระราชวัง(นายสหัส บุญญาวิวัฒน์) ประสานกับทางจังหวัดนราธิวาส จัดหาพื้นที่ประมาณ 200 ไร่ เพื่อจัดทำฟาร์มตัวอย่างในลักษณะเดียวกับฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่มี...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยเดียก (ก่อสร้างอาคารประกอบ)

  จังหวัด สกลนคร

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยเดียก ส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภคและพื้นที่การเกษตร ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาน้ำสนับสนุนฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านจาเราะสโตร์

  จังหวัด นราธิวาส

  ด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเป็นห่วงเป็นใยในชีวิตและความเป็นอยู่ของราษฎรในจังหวัดนราธิวาสโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อเกษตรกรผู้ยากไร้ซึ่งขาดความรู้ความเข้าใจทางการเกษตรและขาดที่ดินทำกิน จึงมีพระราชดำริกับผู้ช่วยเลขาธิการสำนักพระราชวัง (นายสหัส บุญญาวิวัฒน์) ให้ประสานกับทางจังหวัดนราธิวาส จัดหาพื้นที่ดินประมาณ 200 ไร่ เพื่อจัดฟาร์มตัวอย่างในลักษณะเดียวกับฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริที่มีพระราชดำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาน้ำบ้านป่าเกี๊ยะ

  จังหวัด เชียงใหม่

  จัดหาน้ำเพื่อการอุปโภค...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำไอปาโจพร้อมระบบส่งน้ำ

  จังหวัด นราธิวาส

  เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2541 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎร ณ วัดชนาราม บ้านไทยสุข ตำบลลาโละ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ในการนี้ ได้มีพระราชเสาวนีย์ ให้กรมชลประทานพิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำพร้อมระบบท่อส่งน้ำ เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับใช้ทำการเกษตรและอุปโภค-บริโภค ของราษฎรหมู่บ้านต่างๆ ในเขตตำบลลาโละ ตามที่นายมะลาซิ เจ๊ะมะ ประธานองค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ ขอพร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ขุดลอกบึงกระทุง

  จังหวัด นราธิวาส

  เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2542 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรและทรงงานศิลปาชีพ ณ อาคารศิลปาชีพคลอแระ ตำบลบาเระใต้ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ได้มีพระราชเสาวนีย์ให้พิจารณาช่วยเหลือราษฎรที่ต้องการทำการประมง โดยการขุดลอกบึงกระทุง กรมชลประทานได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่โครงการชลประทานนราธิวาส ดำเนินการตรวจสอบสภาพพื้นที่และศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ร่วมกับนายอาหามะสับรี ลำหะ ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำบ้านลาดกระเฌอ

  จังหวัด สกลนคร

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภค และครอบคลุมพื้นที่การเกษตร 1,800 ไร่...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายแม่นะ

  จังหวัด เชียงใหม่

  ฝาย ประโยชน์ที่ได้รับ มีน้ำสำหรับพื้นที่การเกษตร 1,000 ไร่...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านคลอแระ

  จังหวัด นราธิวาส

  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้มีพระราชดำริเมื่อปี 2542 ให้ประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ราษฎรร้องเรียนว่า ทำนาและเลี้ยงปลาไม่ได้ เพราะน้ำในคลองชลประทานเป็นน้ำเปรี้ยว และให้ดำเนินการช่วยเหลือราษฎรบ้านคลอแระให้สามารถประกอบอาชีพต่อไป...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายคลองปาโจโต๊ะดาโอ๊ะ

  จังหวัด นราธิวาส

  เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2542 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎร ณ โรงเรียนบ้านดาฮง หมู่ที่ 4 ตำบลเชิงคีรี อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ในการนี้ นายดานิง หะบาแย กำนันตำบลสามัคคี อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ได้ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือในการก่อสร้างประปาภูเขาในคลองปาโจโต๊ะดาโอ๊ะ เพื่อช่วยเหลือราษฎรตำบลสามัคคีที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาน้ำให้มัสยิดเขาตันหยง

  จังหวัด นราธิวาส

  รองเลขาธิการสำนักพระราชวังปฏิบัติราชการแทนราชเลขาธิการพระราชวัง ได้มีหนังสือที่ พว 0002 (ฝปท.) 033 ลงวันที่ 21 กันยายน 2541 ขอความอนุเคราะห์ให้กรมชลประทานสำรวจและก่อสร้างบ่อบาดาลในบริเวณมัสยิดเขาตันหยง ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรที่มาประกอบศาสนกิจอิสลามและราษฎรใกล้เคียงในเรื่องน้ำอุปโภค-บริโภค ไม่เพียงพอ ต่อมาสำนักพระราชวังได้มีหนังสือที่พว 0010(...

  อ่านต่อ »

1 ...212223242526272829...238( 4,741 โครงการ )

curve