โครงการ ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายบ้านบราแง

สถานที่ตั้ง

ตำบล รือเสาะ อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

 

โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายบ้านบราแง

บ้านบราแง หมู่ที่ 9 ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส

พระราชดำริ

        เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาบ้านปีแนมูดอ หมู่ที่ 10 ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส ในการนี้ นายแวยาโระ แวมายิ กำนันตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส ได้มีหนังสือขอพระราชทานความช่วยเหลือในการซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายบ้านบราแง เนื่องจากระบบส่งน้ำใช้งานมานาน  จึงชำรุดเสียหายและองค์การบริหารส่วนตำบลบูกิตไม่มีงบประมาณในการซ่อมบำรุง ราษฎรไม่สามารถนำน้ำมาใช้ประโยชน์ได้ ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ได้ทูลเกล้าฯ ถวายรายงานเกี่ยวกับแนวทางในการให้ความช่วยเหลือ โดยการปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายบ้านบราแง ระยะทาง 6,000 เมตร พร้อมอาคารประกอบ ซึ่งความทราบฝ่าละอองพระบาทแล้ว ไม่ทรงขัดข้องตามที่ได้เสนอมา (ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล 0008/1534 ลงวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2551)

ผลการดำเนินงาน

        ปี พ.ศ. 2551 กรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างทางลำเลียงชั่วคราว ขนาดผิวการจราจร กว้าง 4.00 เมตร ความยาวรวม 800 เมตร และปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำของฝายบ้านบราแงจากเดิมเป็นท่อซีเมนต์ใยหินเปลี่ยนเป็นท่อ PVC ความยาวรวมประมาณ 6,000 กิโลเมตร ขณะนี้ ดำเนินการไปแล้วร้อยละ 35 และคาดว่าจะแล้วเสร็จเรียบร้อยในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2551

ประโยชน์ที่ได้รับ      

        เมื่อดำเนินงานโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จทั้งระบบ จะทำให้ราษฎร    หมู่ที่ 9 บ้านบราแง และพื้นที่ใกล้เคียง ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส จำนวน 1,487 ครัวเรือน ประชากร 8,013 คน มีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคได้อย่างเพียงพอ นอกจากนี้ ยังเป็นการสนับสนุนด้านความมั่นคงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้กับราษฎรในพื้นที่ที่อยู่ท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สงบให้ได้รับความสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

 

สภาพลำน้ำท้ายฝายบ้านบราแง ซึ่งเป็นฝายที่กรมชลประทานก่อสร้างขึ้น เมื่อปี 2534  และได้ถ่ายโอนให้องค์การบริหารส่วนตำบลบูกิต รับผิดชอบในปี 2546

แนวท่อส่งน้ำที่จะมีการปรับปรุงระยะทาง 6,000 เมตร

 

           

                 จุดหัวงานก่อสร้างทางลำเลียงชั่วคราว ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาวรวม 800 เมตร

              

สภาพท่อส่งน้ำเดิมที่ชำรุดเสียหาย และองค์การบริหารส่วนตำบลบูกิตไม่มีงบประมาณในการซ่อมบำรุง ทำให้ราษฎรประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ เพื่ออุปโภคบริโภต

 

แผนที่โครงการ

 

              

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve