โครงการ จัดหาน้ำให้โรงเรียนบ้านปาหนัน

สถานที่ตั้ง

ตำบล ศรีสาคร อำเภอ ศรีสาคร จังหวัด นราธิวาส

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการจัดหาน้ำให้โรงเรียนบ้านปาหนัน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หมู่ที่ 4 ตำบลศรีสาคร อำเภอศรีสาคร  จังหวัดนราธิวาส

 

 

พระราชดำริ

                   ตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนิน ณ โรงเรียนบ้านปาหนัน หมู่ที่ 4 ตำบลศรีสาคร อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2540 ครูใหญ่โรงเรียนบ้านปาหนัน ได้กราบบังคมทูลรายงานปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค – บริโภค ของโรงเรียนและหมู่บ้านใกล้เคียงในช่วงฤดูแล้งและปัญหาน้ำท่วมขังในบริเวณโรงเรียนในช่วงฤดูฝน  ขอพระราชทานให้  กรมชลประทานสนับสนุนจัดหาแหล่งน้ำมาช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียนและหมู่บ้านใกล้เคียง

                   กรมชลประทานได้สำรวจสภาพพื้นที่และพิจารณาแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำใช้ในการอุปโภค – บริโภค โดยพิจารณาก่อสร้างฝายทดน้ำ คสล.พร้อมท่อส่งน้ำ ถังอุปโภค – บริโภคและท่อระบายน้ำ          คสล.เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนบ้านปาหนัน และราษฎรบ้านปาแน,บ้านไอร์กาเซ ให้มีน้ำใช้ในการอุปโภค – บริโภค ได้ตลอดทั้งปีและช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่บริเวณโรงเรียนปาหนัน

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

    ·   เพื่อช่วยเหลือการขาดแคลนน้ำใช้ในการอุปโภค – บริโภค ของโรงเรียนบ้านปาหนันและ

หมู่บ้านใกล้เคียง 3 หมู่บ้านและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่บริเวณโรงเรียนบ้านปาหนันในฤดูฝน

 

การใช้ประโยชน์จากโครงการในปัจจุบัน

     ·  สามารถส่งน้ำช่วยเหลือการขาดแคลนน้ำใช้ในการอุปโภค – บริโภค ของโรงเรียน

บ้านปาหนันและหมู่บ้านใกล้เคียง 3 หมู่บ้านและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่บริเวณโรงเรียนบ้านปาหนันในฤดูฝน

 

ลักษณะโครงการ

  • ข้อมูลอุทกวิทยา

          Ø  ก่อสร้างในปีงบประมาณ 2541  ค่าก่อสร้างทั้งโครงการ  25,879,000.- บาท

     ·  ฝายทดน้ำ คสล.ขนาดสูง 2.00 เมตร  ยาว 20 เมตร         จำนวน                1    แห่ง

    ·  ท่อส่งน้ำขนาด Æ 0.225 , 0.16 เมตร                        ความยาวรวม   9,500 เมตร

    ·  ถังกรองน้ำ – ถังเก็บน้ำ ขนาดความจุ  10  ลูกบาศก์เมตร จำนวน             10    แห่ง

    ·  ถังเก็บน้ำ ขนาดความจุ  500  ลูกบาศก์เมตร                จำนวน               1    แห่ง

                                                                              

การบริหารจัดการน้ำ

            ·  ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ  เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2541            

 

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve