โครงการ ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยกระเชออันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สถานที่ตั้ง

ตำบล กุดไห อำเภอ กุดบาก จังหวัด สกลนคร

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยกระเฌออันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

เรื่องเดิม

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๒๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดำริ ว่าควรพิจารณาวางโครงการ และก่อสร้างอ่างเก็บน้ำทางบริเวณต้นน้ำลำห้วยกระเฌอเพื่อจัดหาน้ำให้ราษฎรหมู่บ้านค้อน้อย และหมู่บ้านค้อใหญ่ในเขตตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร พื้นที่ประมาณ ๕,๕๐๐ ไร่ ให้สามารถทำการเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ ตลอดจนมีน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคของราษำรในหมู่บ้านอย่างเพียงพอตลอดปี

ผลการดำเนินงาน ปี 2547

ได้ดำเนินการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำยาว ๑.๑๓ กิโลเมตร จำนวน ๒ แถว พร้อมตอม่อรับท่อส่งน้ำ และสะพานข้ามทางระบายน้ำล้น กว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๐ เมตร ทั้งนี้ ราษฎรได้มีส่วนร่วมในการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อวางแผนการใช้ประดยชน์จากน้ำด้วยแล้ว

ประโยชน์ของโครงการ

มีระบบท่อส่งน้ำที่สมบูรณ์จะสามารถส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่การเกษตร  ได้ ๗,๕๗๐ ไร่  ทำให้ราษฎร ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ได้รับประโยชน์ จำนวน ๕ หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านค้อน้อย หมู่ ๕  ๒๒๗ ครัวเรือน หมู่ ๙  ๑๓๓ ครัวเรือน บ้านค้อใหญ่ หมู่ ๔  ๒๒๓ ครัวเรือน  หมู่ ๗ ๑๙๓ ครัวเรือน และ บ้านโนนสุวรรณ หมู่ ๔ ๑๑๗ ครัวเรือน รวม ๘๙๓ ครัวเรือน ๓,๘๔๘ คน มีน้ำใช้สำหรับทำการเกษตร เป็นการเพิ่มผลผลิตการเลี้ยงสัตว์ การปลูกพืชหมุนเวียน ตลอดจนการอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอ

                     สภาพพื้นที่ก่อนดำเนินการ                                                  การดำเนินงานก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยกระเฌอ

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve