โครงการ พัฒนาลุ่มน้ำห้วยซาง (ขุดลอกห้วยซาง)

สถานที่ตั้ง

อำเภอ บ้านม่วง จังหวัด สกลนคร

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยซาง (ขุดลอกห้วยซาง)

จังหวัดสกลนคร

เรื่องเดิม

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2533 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดำริให้พิจารณาขุดลอกห้วยซาง  เพื่อระบายน้ำเค็มที่ปล่อยลงมาจากการทำนาเกลือทางต้นน้ำให้ไหลลงสู่แม่น้ำสงครามได้สะดวกและรวดเร็ว เพื่อลดปัญหาน้ำเค็มเอ่อล้นตลิ่ง

ผลการดำเนินงาน ปี 2539

ขุดลอกลำห้วยซางไปยังบ้านโคกกอง ความยาวประมาณ 16.70 กิโลเมตร

ประโยชน์ของโครงการ

ทำให้ราษฎร จำนวน 23 หมู่บ้าน มีน้ำใช้อุปโภค-บริโภค ตลอดจนสามารถทำการเกษตรได้ตลอดปี

ลำห้วยซางที่ได้ดำเนินการขุดลอกแล้ว ความยาว 16.70 กิโลเมตร ช่วยแก้ไขปัญหาน้ำเค็มเอ่อล้นตลิ่ง และราษฎรมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรกรรม

 

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve