• โครงการ จัดหาแหล่งน้ำให้ราษฎรบ้านกล้วยน้อย

  จังหวัด สกลนคร

  ขุดลำห้วย ส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภคและครอบคลุมพื้นที่การเกษตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายปางหมู

  จังหวัด แม่ฮ่องสอน

 • โครงการ ฝายปางตอง 2

  จังหวัด แม่ฮ่องสอน

 • โครงการ ฝายปางตอง 3

  จังหวัด แม่ฮ่องสอน

 • โครงการ เพิ่มหมู่ดับไฟ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมไฟป่าพรุโต๊ะแดง

  จังหวัด นราธิวาส

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยหินชะแนนใหญ่

  จังหวัด สกลนคร

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยหินชะแนนใหญ่ สนับสนุนพื้นที่เกษตรกรรม ส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภคและครอบคลุมพื้นที่การเกษตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยใกล้รุ่ง

  จังหวัด แม่ฮ่องสอน

  อ่างเก็บน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ สร้างแหล่งสำรองน้ำเพื่อใช้ในการควบคุมไฟป่าพรุโต๊ะแดง

  จังหวัด นราธิวาส

  ลักษณะโครงการ : ขุดดิน ขนาดปากหลุมกว้าง 3 เมตร ยาว 20 เมตร ลึก 2 เมตร ความจุ 100 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 20 แห่ง ประโยชน์ของโครงการ : สร้างแหล่งสำรองน้ำ เพื่อใช้ในการควบคุมไฟป่า 20 แห่ง เนื้อที่ 125,625 ไร่ ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำหนองอีดำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด สกลนคร

  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานพระราชดำริ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2538 ให้ กรมชลประทาน พิจารณาปรับปรุงหนองอีดำ ที่กรมชลประทานได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อ พ.ศ. 2534 โดยการเสริมสันทำนบดินให้สูงขึ้น เพื่อให้เก็บกักน้ำได้มากขึ้น และเป็นแหล่งน้ำเพื่อการประปาหมู่บ้าน...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายแม่สะกืด

  จังหวัด แม่ฮ่องสอน

 • โครงการ จุฬาภรณ์พัฒนา 12 อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส (กิจกรรมเพาะขยายพันธุ์ไม้ป่าและสำรวจรวบรวมพันธุ์ไม้ตระกูลเฟิร์น)

  จังหวัด นราธิวาส

  วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2536 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยี่ยมราษฎร ณ หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12 อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นหมู่บ้านของผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย ทรงรับทราบถึงการบุกรุกทำลายป่าในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงหมู่บ้าน จึงทรงมีพระกระแสรับสั่งแก่ร้อยเอกเคียงศักดิ์ ธรรมราชรักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เกี่ยวกับงานด้านป่าไม้ ซึ่งสรุปประเด็นสำคัญดังนี้ ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยอัสดง

  จังหวัด แม่ฮ่องสอน

  อ่างเก็บน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ การวิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร

  จังหวัด นราธิวาส

  ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับป่าพรุเป็นศูนย์กลางข้อมูลป่าพรุในประเทศ จัดทัศนศึกษาและสร้างจิตสำนึกให้ชุมชนร่วมดูแลป่าพรุ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำหนองกุงพร้อมระบบ/ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองกุง

  จังหวัด สกลนคร

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภคและครอบคลุมพื้นที่การเกษตร ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ศึกษาผลกระทบจากการเผาไหม้ในพื้นที่พรุ

  จังหวัด นราธิวาส

  ศึกษาผลกระทบจากการเผาไหม้พื้นที่พรุและนำผลการศึกษาที่ได้เข้าไปปรับใช้ในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยสายแล

  จังหวัด แม่ฮ่องสอน

  อ่างเก็บน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดพิมพ์หนังสือพรรณไม้ในป่าพรุสิรินธร

  จังหวัด นราธิวาส

  จัดทำหนังสือพรรณไม้ในป่าพรุเพื่อเผยแพร่เอกสารทางวิชาการให้แก่ผู้ที่สนใจนำไปศึกษา...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ เครือข่ายศึกษาวิจัยและพัฒนาการปลูกไม้ดอกภาคใต้วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส

  จังหวัด นราธิวาส

  จัดทำแปลงปลูกไม้ดอกในสภาพธรรมชาติ และนำผลการศึกษาวิจัยไปขยายผลสู่ชุมชน...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ขุดลอกแหล่งน้ำสถานีบำรุงพันธุ์สัตว์ 4 พร้อมระบบส่งน้ำ

  จังหวัด สกลนคร

  ขุดลอกสระเก็บน้ำพร้อมก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำ100 ไร่ ส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภค และครอบคลุมพื้นที่การเกษตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยจองจาย

  จังหวัด แม่ฮ่องสอน

  อ่างเก็บน้ำ...

  อ่านต่อ »

1 ...192021222324252627...238( 4,741 โครงการ )

curve