โครงการ จัดพิมพ์หนังสือพรรณไม้ในป่าพรุสิรินธร

สถานที่ตั้ง

อำเภอ ตากใบ จังหวัด นราธิวาส

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

จัดทำหนังสือพรรณไม้ในป่าพรุเพื่อเผยแพร่เอกสารทางวิชาการให้แก่ผู้ที่สนใจนำไปศึกษา

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

curve