โครงการ ขุดลอกแหล่งน้ำสถานีบำรุงพันธุ์สัตว์ 4 พร้อมระบบส่งน้ำ

สถานที่ตั้ง

ตำบล พังขว้าง อำเภอ เมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

ขุดลอกสระเก็บน้ำพร้อมก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำ100 ไร่ ส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภค และครอบคลุมพื้นที่การเกษตร

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve