โครงการ เครือข่ายศึกษาวิจัยและพัฒนาการปลูกไม้ดอกภาคใต้วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส

สถานที่ตั้ง

จังหวัด นราธิวาส

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

จัดทำแปลงปลูกไม้ดอกในสภาพธรรมชาติ และนำผลการศึกษาวิจัยไปขยายผลสู่ชุมชน

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร

curve