โครงการ จัดหาแหล่งน้ำให้ราษฎรบ้านกล้วยน้อย

สถานที่ตั้ง

- ตำบล มาย อำเภอ บ้านม่วง จังหวัด สกลนคร

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการ

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve