โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยหินชะแนนใหญ่

สถานที่ตั้ง

ตำบล โพธิไพศาล อำเภอ กุสุมาลย์ จังหวัด สกลนคร

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยหินชะแนนใหญ่ สนับสนุนพื้นที่เกษตรกรรม ส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภคและครอบคลุมพื้นที่การเกษตร

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve