โครงการ จุฬาภรณ์พัฒนา 12 อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส (กิจกรรมเพาะขยายพันธุ์ไม้ป่าและสำรวจรวบรวมพันธุ์ไม้ตระกูลเฟิร์น)

สถานที่ตั้ง

นราธิวาส ตำบล สุคิริน อำเภอ สุคิริน จังหวัด นราธิวาส

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

พระราชดำริ

วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2536 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยี่ยมราษฎร ณ หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12 อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นหมู่บ้านของผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย ทรงรับทราบถึงการบุกรุกทำลายป่าในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงหมู่บ้าน จึงทรงมีพระกระแสรับสั่งแก่ร้อยเอกเคียงศักดิ์ ธรรมราชรักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เกี่ยวกับงานด้านป่าไม้ ซึ่งสรุปประเด็นสำคัญดังนี้
1. อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้านป่าไม้และน้ำ
2. พื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารที่ถูกบุกรุกควรมีการปลูกทดแทน
3. จัดอบรมให้ความรู้ด้านป่าไม้แก่เยาวชนในหมู่บ้านและบริเวณใกล้เคียง
4. รวบรวมและเพาะชำกล้าหวาย พันธุ์ไม้ป่าในพื้นที่เพื่ออนุรักษ์พันธุ์หวายพันธุ์ไม้ป่า และใช้ในการปลูกต่อไป

ผลการดำเนินงาน

ได้ดำเนินการสำรวจและเพาะขยายพันธุ์พืชตระกูลเฟิร์นเพื่อคืนสู่ป่า โดยทำการสำรวจรวบรวมข้อมูลพืชตระกูลเฟิร์นในท้องถิ่น แล้วนำมาขยายพันธุ์ดูแลรักษาให้เจริญเติบโตไม่น้อยกว่า 5,000 กล้า ให้นำกลับไปปลูกคืนสู่ธรรมชาติ โดยแจกจ่ายให้กับกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ที่โครงการเข้าไปส่งเสริมสนับสนุนต่อยอดตามโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม กลุ่มผู้นำชุมชน โต๊ะอีหม่าม และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง อีกทั้ง เพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับการเพาะขยายพันธุ์ด้วยตนเอง หรือนำไปจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้กับชุมชนต่อไป

ประโยชน์

สามารถเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ เพิ่มพันธุ์ไม้ป่าประจำถิ่น พืชตระกูลเฟิร์นในธรรมชาติ  จะทำให้ราษฎรจำนวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านลีลานนท์ หมู่ที่ 6 บ้านรักธรรม หมู่ที่ 10 และบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12 หมู่ที่ 13 ตำบลสุคิริน อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส จำนวน 400 คน ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาอนุรักษ์และป้องกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

 

 

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

curve