โครงการ การวิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร

สถานที่ตั้ง

ตำบล ปูโยะ อำเภอ สุไหงโก-ลก จังหวัด นราธิวาส

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับป่าพรุเป็นศูนย์กลางข้อมูลป่าพรุในประเทศ จัดทัศนศึกษาและสร้างจิตสำนึกให้ชุมชนร่วมดูแลป่าพรุ

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

curve